Školstvo

Všetci politici a ich volebné programy hlásajú jedno a to isté „považujeme výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých priorít“. Týmto vyhlásením sa však pre mnohých z nich podpora a záujem o školstvo končí. A toto je bohužiaľ aj celospoločenský problém. Stále sa nedoceňuje význam úrovne vzdelávania a výchovy. Nevážime si prácu učiteľov a vychovávateľov. Ako to zmeniť? Stačí, keď naši politickí zástupcovia začnú reálne napĺňať volebné programy, budú počúvať hlas pedagógov a zvolíme si do všetkých parlamentov, zastupiteľstiev ľudí, ktorí v danej oblasti majú skúsenosti.

Problematiku školstva a jeho potreby môžeme rozdeliť do 2 oblastí:
Materiálno – technické zabezpečenie škôl

Tá sa odvíja od stavu, v ktorom sa nachádza, a od možnosti financií. Čiastkové ciele a úlohy sú nasledujúce:

– Rekonštrukcia a modernizácia školských budov, školských dvorov a zariadení.
Štát ako vlastník odovzdal tieto objekty samosprávam v zanedbanom stave bez potrebných investícii. Postupne sa vykonáva aspoň ich základná rekonštrukcia, často z dôvodu havarijného stavu (výmena okien, oprava striech). Aj naďalej však zostáva potreba ďalších obrovských investícii (zatepľovanie, výmena vnútorných elektrických rozvodov, rozvodov kúrenia a pod.) Je potrebné vypracovať správu o stave budov a zariadení s určením priorít, ktorej bude predchádzať podrobná analýza ich stavu. Na financovanie využívať viac zdrojov (mestské peniaze, peniaze mestských častí a štátne peniaze prostredníctvom krajského školského úradu).
– Modernizácia vnútornej vybavenosti objektov škôl a školských zariadení.
Dnes rodičia detí suplujú povinnosť zriaďovateľa a štátu postarať sa o obnovu nábytku a moderných pomôcok v školách. Je potrebné vytvoriť fond na nákup týchto pomôcok s jasne definovanými podmienkami ich nákupu.
– Spravodlivé a rovnocenné financovanie detí v školách a školských zariadeniach. Je potrebné zaviesť zrozumiteľné informácie o prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na vzdelávanie a záujmovú činnosť detí v Bratislave.

Výchovno – vzdelávací proces

Prioritná úloha, ktorej významu sa pripisuje malá pozornosť. Ešte stále sa viac rieši materiálny stav a zanedbáva sa podpora modernizácie a zvyšovania kvality výchovno– vzdelávacieho procesu. Hlavným cieľom je podpora premeny tradičného školstva, postaveného na direktivizme a memorovaní na projektové, tvorivo – humánne a poznatkovo – hodnotové školstvo s využívaním experimentálnych foriem výučby. K naplneniu tejto vízie je najdôležitejšie mať dobrých učiteľov a vychovávateľov. Máme to šťastie, že takýchto pedagógov s veľkým odborným potenciálom Bratislava má. Teraz je povinnosťou vytvoriť im podmienky na rozvoj ich tvorivosti a následne oceniť ich neľahkú prácu. Konkrétne ciele:

-Vytvoriť fond, z ktorého sa budú platiť pedagógovia, ktorí podporujú moderné vzdelávacie metódy, formy a prostriedky.
– Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
– Podporiť a spolupracovať so školami pri zapájaní sa do projektov Európskych štrukturálnych fondov OP vzdelávanie pre Bratislavský kraj.
– Prehĺbiť spoluprácu zriaďovateľov, škôl a rodičov.