Bude Karlova Ves krajšia a čistejšia?

Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi po novom

Obyvatelia Karlovej Vsi právom očakávajú, aby naša mestská časť bola krajšia, udržiavanejšia a čistejšia. Stav verejných priestranstiev je súčasťou kvality života a samospráva mu musí venovať náležitú pozornosť. A keďže neexistujú okamžité riešeni ani „čarovný prútik“, je potrebné sa podrobnejšie pozrieť na viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu verejnoprospešných služieb – najmä na financie, kompetencie, ale aj spôsob riadenia a následnú kontrolu výkonov.

Mestská časť Karlova Ves zabezpečuje celé spektrum činností pri údržbe verejných priestranstiev, ciest a chodníkov počas celého roka. V letných mesiacoch je to najmä starostlivosť o zeleň, spočívajúca v kosení trávnatých plôch, vyhrabávaní lístia, orezávaní stromov a drevín, ale aj v starostlivosti o detské ihriská, pieskoviská a športoviská. V zimných mesiacoch sa zabezpečuje zimná údržba ciest a chodníkov, odhŕňanie snehu a odstraňovanie ľadu, posyp komunikácií a pod. V rámci celého roka sa realizuje vysýpanie malých smetných košov na verejných priestranstvách, odstraňovanie psích exkrementov , odvoz odpadu, čistenie kanalizačných vpustí a pod.

Pre úplnosť však treba uviesť, že nie všetky verejné priestranstvá sú v správe mestskej časti Karlova Ves. Občania sa mnohokrát sťažujú na nepokosené plochy alebo neodhrnuté cesty a chodníky, pričom ich má v správe magistrát alebo správcovia domov či iní súkromní vlastníci. Mestská časť nemôže z hľadiska hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov zabezpečovať údržbu priestranstiev, ktoré nemá zverené a nie sú v jej správe. Občanovi to môže pripadať nelogické, keď vidí len čiastočne pokosenú plochu, ale problém je kompetenčný. Prvým krokom k riešeniu je úplná pasportizácia všetkých verejných plôch vrátane stanovenia zodpovedného subjektu za ich údržbu a následne domáhanie sa riadneho zabezpečovania údržby. Na tom mestská časť intenzívne pracuje.

Ročne viac ako pol milióna eur
Mestská časť ročne investuje do zabezpečenia týchto služieb okolo pol milióna eur. Ide o priemer za posledné tri roky, keďže nejde o pevnú čiastku, nakoľko na celkové náklady majú vplyv sezónne výkyvy – napr. silnejšia zima s častejším snežením alebo teplé a vlhké počasie ovplyvňujúce rýchlosť rastu trávy a pod. Takmer všetky služby si v minulosti mestská časť zabezpečovala dodávateľským spôsobom prostredníctvom externých firiem. Využitie vlastných kapacít, či už ľudských alebo technických, bolo minimálne. Výhodou externého riešenia môže byť lepšia možnosť kontroly a uplatňovania sankcií ako aj „podnikateľský“ prístup k efektivite výkonu činností. Nevýhodou je iste fakt, že podnikateľské subjekty realizujú služby pre mestskú časť za účelom dosahovania zisku, ich kapacity sú „atomizované“ na jednotlivé činnosti a neriešia poriadok v mestskej časti komplexne. Externé firmy nemajú možnosť „sezónneho“ presunu kapacít – napríklad pri daždivom počasí, keď sa nemôže kosiť, nepresunú svojich pracovníkov na údržbu priestorov materských škôl a pod.

Verejnoprospešné služby len pre Karlovu Ves
Nové vedenie mestskej časti Karlova Ves preto zvažuje zmenu koncepcie výkonu verejno¬prospešných činností, a to ich presunom do interných kapacít miestneho úradu. Vytvorením samostatného strediska verejnoprospešných služieb s vlastnými pracovníkmi by mestská časť získala výkonnú kapacitu pracovníkov, ktorých by operatívne nasadzovala na realizáciu všetkých verejnoprospešných služieb v rámci celého roka. Zlúčením so strediskom služieb školám, kde sú technickí pracovníci na údržbu škôl a škôlok, by sa efektívne využili personálne kapacity. Okrem pracovníkov je k výkonu činností potrebná príslušná technika. Momentálne sa spracováva súpis potrebných strojov a zariadení pre zvládnutie letnej aj zimnej údržby. Opäť by sa technika mohla využívať efektívnejšie a všade tam, kde je to aktuálne potrebné. Poslednou zložkou je materiálne a priestorové zabezpečenie. Vlastné verejnoprospešné služby Karlovej Vsi budú potrebovať adekvátne zázemie – predstava je, aby v jednom areáli boli sústredené všetky technické a personálne kapacity. Výhodou bude operatívne nasadzovanie kapacít a účinné celkové riadenie.

Podľa predbežných ekonomických analýz by interné zabezpečovanie verejnoprospešných služieb vrátane obstarania techniky nemalo presiahnuť náklady, aké vynakladá mestská časť na služby externých dodávateľov. Výhodou by však bolo, že všetka technika by už bola vo vlastníctve mestskej časti a slúžila by len pre mestskú časť. Očakávaným prínosom by tiež mal byť omnoho väčší rozsah výkonov, aké sú zabezpečované dnes. A to je to najpodstatnejšie.

Primárnym cieľom totiž nie je znižovať náklady na údržbu verejných priestranstiev. Hlavným cieľom je, aby sa za investované financie urobilo čo najviac prác. Vtedy bude Karlova Ves krajšia, udržiavanejšia, čistejšia a bezpečnejšia. A o to nám ide.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky
nezávislý poslanec