Budeme mat moderne nadstavby v historickom centre?

Mesto Bratislava zverejnila návrh UŠ výškového zónovania, ktorá má byť využitá aj ako podklad pre ďalšiu zmenu ÚP BA. V tomto duchu obsahuje viacero vážnych hrozieb, ktoré pro prípadnom schválení budú môcť vlasntíci stavieb využiť napr. na nadstavby v samom historickom centre mesta.

kapitola d.3/ Návrh optimalizácie maximálnej výškovej hladiny zástavby mesta vo vzťahu ku konfigurácii terénu mesta a pamiatkovej ochrane, str. 79 návrhu UŠ
Prieskumom výšok objektov historického jadra mesta a častí kompaktného mesta, ktoré sú chránené ako Pamiatková zóna CMO, pomocou 3D modelu mesta bolo zistené, že výška hrebeňov striech v uvedenej štruktúre v značnej časti územia prevyšuje v UPN BA stanovenú hladinu 21m v zóne „A“.
Štúdia navrhuje prehodnotiť výšku hladiny stanovenej v UPN BA zvýšením hladiny tak, aby zodpovedala skutkovému stavu urbanistickej štruktúry historického mesta, na hladinu 18-25m.

S ohľadom na definíciu výškovej stavby, podľa ktorej to majú byť stavby, ktoré prevyšujú o jednu tretinu výškovú hladinu okolitej zástavby, ako aj definíciu výškovej hladiny ako prevažujúcej výšky hrebeňov striech alebo atík plochých striech susedných stavieb vo vymedzenom území, výška hladiny nie je zaručeným maximálnym výškovým limitom.
Na základe doterajšej praxe a výsledku prieskumu, kedy mnohé stavby v historickom centre prevyšujú prípsutný výškový limit 21 m o 4 m, možno sa obávať, že budú vďaka takému definovaniu pojmov a hraní sa so slovami legálne povolené stavby, ktoré budú vyššie oproti maximu výškovej hladiny o ďalších 5-8 m.

Osoby, ktoré sa podieľali na spracovaní návrhu nemožno podozrievať, že nepoznajú svoju prácu, resp. že netušia súvislosti. Zostáva len zistiť, čo alebo kto ich primäl(o) aj k takému čiastkovému výsledku.

Viaceré časti návrhu UŠ sú hodné ďalšieho rozpracovania, ale lepšie by bolo vrátiť sa úplne na začiatok k zadaniu, lebo ono samé má pečať nezákonnosti. Predovšetkým vyvoláva oprávnenú pochybnosť o súlade s § 4 stavebného zákona, na ktorý sa odvoláva, a to hlavne tým, že primátor by mal byť orgánom územného plánovania, ktorý garantuje komunálne záujmy, ako rovnocenný orgánu územného plánovania, ktorý garantuje štátne alebo regionálne záujmy.

Je na zváženie kompetentných (poslanci MsZ), či by nebolo najlepšie využiť vykonanú prácu na materiál Koncepcia výškového zónovania a zachovávanie kompozície obrazu mesta.

S pozdravom