Chýbajú ľudia

Začiatkom tohto volebného obdobia sa pričinením našej starostky a občianskych poslancov podarilo zriadiť dlho žiadanú vlastnú organizáciu Verejnoprospešné služby (VPS), aby sa starala o Karlovu Ves - vykonávala zimnú údržbu, vysýpanie košov, starala sa...

K zariadeniu sociálnej starostlivosti

Karlova Ves nechala vypracovať analytický materiál nevyhnutný k zámeru vybudovania zariadenia so- ciálnych služieb v našej mestskej časti. Z tejto analýzy vyplýva, že v súčasnosti je potrebných približ- ne 180 miest v pobytových zariadeniach...

Načo nám je referendum

Karlova Ves spája marcové parlamentné voľby s obecným referendom. Obyvatelia našej mestskej časti sa tak môžu 5. marca vyjadriť aj k niektorým komunálnym témam. O tom, že referendum v Karlovej Vsi bude, rozhodli miestni...

Vraj pomáhame developerom – skutočne?

Na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa okrem iného prerokovávala aj žiadosť spoločnosti STYK Development RK o dlhodobý nájom pozemku v katastrálnom území našej mestskej časti, približne 58 m2 za účelom predzáhradky k nepredajnému prízemnému...

Je čas na občianskych kandidátov

Pôvodný zmysel miestnej samosprávy bol založený na myšlienke občianskeho spravovania verejných vecí samotnými občanmi, ktorí si zo svojich radov vyberú zástupcov všeobecne známych a s dobrou povesťou v mieste bydliska. Títo by v miestnom...

Smutná bezmocnosť

Písať o Karloveskom športovom klube je naozaj nepríjemná úloha. Dekadencia v akej sa nachádza táto miestna ustanovizeň je hanbou mestskej časti a bohužiaľ na škodu športovej verejnosti.

Nemorálne dotácie v Karlovej Vsi

Nenávratné finančné výpomoci – dotácie – pre podporu rôznej záujmovej činnosti sa v Karlovej Vsi prideľovali aj v minulosti. Čiastka, ktorá bola z rozpočtu Karlovej Vsi minutá vlani a pravdepodobne rovnaká čiastka (keďže máme...