Chodník Nad lúčkami

Jednou z viacerých problémových či chýbajúcich peších komunikácií v Karlovej Vsi je chodník z nadchodu pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ smerom na Dlhé diely. O jeho dobudovanie sa snažím už druhé volebné obdobie. Zatiaľ sa podarilo len zistiť, v čom spočíva hlavný problém a postrčiť vedenie mestskej časti, aby v tej veci podniklo potrebné kroky. Výsledok spočíva na rozhodnutí a konaní magistrátu.

Pešia komunikácia v predĺžení nadchodu smerom na Dlhé diely bola plánovaná už v urbanistickom riešení sídliska v 80. rokoch 20. storočia. Nadchod tak mal byť priamo prepojený na ulicu Jána Stanislava a Ľudovíta Fullu cez široké schody prepájajúce tieto cesty a začínajúce medzi domami J. Stanislava 27 a 29 nad súčasnou prevádzkou Excimer v jed- nom z nových domov.

Časť komunikácie – schody – vybudovali pri výstavbe vyššie uvedených domov, ktoré patrili k posledným z projektovaných pred rokom 1990. Keď s výstavbou schodov začínali, pýtal som sa ako občan starostky Hanulíkovej, ako bude po tejto výstavbe, ktorej prvá časť bola schválená jej predchodcom, zabezpečené parkovanie. To bolo už vtedy na ulici problémové. Ako sa nahradí stavbou zničená zeleň? Bude sa pamätať pri dobudovaní prepojenia k električkovej zastávke na možnosť prechodu s kočíkom, prípadne vozíčkom, ktorú jestvujúce schody na ul. Nad lúčkami neumožňujú? Upozornil som, že potrebnosť takéhoto prepojenia dokazujú aj chodníky vyšliapané veľkým množstvom ľudí cez lúku, na ktorej sa stavia.

Dostal som odpoveď, že vraj bezbariérové riešenie v jestvujúcom teréne nie je možné. Odpovedal som, že ako stavebný inžinier viem, že možné je, len by si vyžiadalo väčšiu plochu a náklady. Na to som už odpoveď nedostal. Na ulici vyrástli príliš veľké domy, ktoré výrazne zhoršili situáciu s parkovaním a zeleňou. Schody medzi domami súkromný investor vybudoval bez možnosti prejsť s kočíkom. Preto dodnes bezbariérová cesta napríklad z materskej školy Ľ. Fullu k električkovej zastávke Nad lúčkami je asi 6-násobne dlhšia než po najbližších schodoch a pod nimi v tráve vyšliapanom chodníku.

Prešlo ďalších 5-6 rokov a pred 30 rokmi plánovaný chodník od nadchodu k Sumbalovej ulici stále nie je vybudovaný. Mestská časť ho vybudovať nemôže, ani keby naň našla peniaze, lebo pozemok, na ktorom sa nachádza ľuďmi v tráve vyšliapaný a hojne používaný chodník, je vo vlastníctve mesta. V dôsledku toho ľudia, ak nechcú, či nemôžu ísť cez trávu a blato, chodia naokolo po Sumbalovej k druhým „starým“ schodom. Od nich k prechodu pre peších na začiatku električkovej zastávky. To je cesta dlhšia o niekoľko minút, za ktoré vám ujdú ráno aj dve električky. Je aj menej bezpečná než cez nadchod, samozrejme, spomalí to aj vozidlá na Karloveskej. Na ceste po nespevnenom chodníku vyšliapanom v teréne hrozí v daždi či snehu nebezpečie úrazu aj pre mladého zdravého človeka.

Aj preto sa už niekoľko rokov snažím „vybaviť“ dobudovanie chodníka. Keďže mesto už 30 rokov nejaví záujem vyriešiť tento problém, miestny úrad podnikol pokus vyriešiť to iným zákonne možným spôsobom. Karlova Ves primátorovi Ivovi Nesrovnalovi poslala žiadosť o spoluprácu s dvomi alternatívami:

  1. prostredníctvom spoluúčasti Hlavného mesta SR Bratislavy s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves na realizácii spojovacieho chodníka na uvedených parcelách,
  2. prostredníctvom nájmu uvedených pozemkov počas doby výstavby spojovacieho chodníka za symbolickú cenu nájmu 1 euro /celý predmet nájmu až do ukončenia výstavby spojovacieho chodníka a jeho odovzdania do majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

Nám, ktorí tadiaľto dennodenne musíme pre- chádzať, zostáva dúfať, že jednu z týchto možností bude mesto akceptovať a raz sa chodníka naozaj dočkáme.

Pavol Martinický
nezávislý poslanec