Čo zistil miestny kontrolór?

Vlastne to ani nezistil on. On iba preveril a potvrdil indície naznačujúce, že sa na úrade za starostovania Ivety Hanulíkovej manipulovalo so zmluvami a zdá sa, že sa zneužívala moc v domnení beztrestnosti, ako sme si už u „smeráckych grófov a grofiek“ zvykli.

Koncom roka 2017 sa blížil koniec doby nájmu pre spoločnosť Miran-Duo s.r.o., ktorá na základe nájomnej zmluvy užívala spoločné garáže pod pešou zónou na Pribišovej ulici. Poslanci schválili zámer priestory po skončení nájmu vypratať a prevádzkovať ako model kombinovaného parkovania. Vtedy Miran-Duo predložil úradu dokument nazvaný „Dohoda o spolupráci“, v ktorom stálo, že zmluva sa predlžuje o ďalších 10 rokov.

V roku 2011, za starostovania Ivety Hanulíkovej, nebola zmluva predĺžená dodatkom schvaľovaným v miestnom zastupiteľstve, ale tzv. Dohodou o spolupráci bez vedomia poslancov. Čo je zarážajúce, prišlo sa na to, že existujú dve verzie takejto „dohody“. Jedna, ktorú úrad v tom čase podľa zákona zverejnil na webstránke a druhá, ktorou sa teraz oháňa nájomca. V tej zverejnenej stojí, že prenájom sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol nájomca riadne využívať predmet nájmu a o čas, ktorý si údajne predplatili formou investície do rekonštrukcie pešej zóny. V roku 2010 sa totiž z eurofondov rekonštruovala pešia zóna medzi Pribišovou a Ľ. Fullu. Kvôli výstavbe fontány sa museli vykonať zásahy v strope nad garážami a to bol čas, kedy Miran-Duo nemohla užívať prenajaté priestory. Okrem toho mestská časť zabudla do projektu zahrnúť rozobratie a odvoz starej dlažby, o čo požiadala spoločnosť Miran-Duo, a to mala byť investícia, ktorej hodnotu si mali započítať do predĺženia nájmu.

Kontrolór zistil, že sa manipulovalo s projektom ako podkladom pre verejné obstarávanie. Ale čo je horšie, podľa právnej analýzy bývalá starost-ka Hanulíková prekročila svoje právomoci a bez súhlasu zastupiteľstva uzavrela so spoločnosťou Miran-Duo s.r.o. nájomnú zmluvu. Napriek tomu, že zmluva je označená ako „Dohoda o spolupráci“, jedná sa o ngovanú zmluvu o prenájme nebytových priestorov. Zastupiteľstvu je vyhradené „určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním“(citácia zo zákona o obecnom zriadení). Podľa schválených zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Karlova Ves o prenájme nehnuteľného majetku v rozsa- hu nad 10 kalendárnych dní v mesiaci rozhoduje zastupiteľstvo. Už na prvý pohľad tu niečo nesedí. Ako konštatuje právna analýza, bývalá starostka prekročila svoje právomoci a v tomto prípade existuje vážne podozrenie zo spáchania trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia úlohy verejným činiteľom, ako aj trestného činu porušenia právomoci pri správe cudzieho majetku.

Vzhľadom na to, že sa na tieto skutočnosti prišlo v čase, keď ešte mestskej časti vo vzťahu k predmetnej nájomnej zmluve nevznikla škoda, jedná sa pravdepodobne iba o prekročenie právomoci a zadováženie neoprávneného prospechu spoločnosti Miran-Duo. Tá nie je ochotná odovzdať garáže mestskej časti a táto záležitosť bude pravdepodobne predmetom súdneho sporu. Ako som už spomenul, zámerom mestskej časti bolo prevádzkovať garážové státia kombinovaným modelom riadeného parkovania v prospech miestnych obyvateľov, a tak prispieť k vylepšeniu situácie s parkovaním v danej lokalite. Toto sa zdá byť ďalšou „nášľapnou mínou“, ktorú nám tu bývalé vedenie zanechalo.


Peter Lenč
nezávislý poslanec