Demokracia nie je partokracia

Otvorený list Ing. Ivete Hanulíkovej, starostke mestskej časti Bratislava Karlova Ves

Vážená pani starostka,

určite sa zhodneme na tom, že zmyslom nášho spoločného úsilia by mal byť predovšetkým prospech obyvateľov mestskej časti Karlova Ves. Všetci by sme mali akceptovať výsledok komunálnych volieb a priznať, že bez konštruktívnej dohody je naše úsilie rozdrobené a neúspešné.
Vážená pani starostka, v decembri 2011 sme Vás informovali, o vzniku novej poslaneckej platformy založenej nie na politickej príslušnosti, ale na zhode, hľadaní konsenzu medzi nezaradenými poslancami a schopnosti túto dohodu preniesť i do spoločného hlasovania v Miestnom zastupiteľstve.
Dnes túto platformu tvoria štrnásti poslanci čo v dvadsaťpäť člennom Miestnom zastupiteľstve tvorí 56 percentnú väčšinu.
Pani starostka, Vy ste však viackrát neakceptovali vôľu väčšiny Miestneho zastupiteľstva.

Prosíme Vás, pani starostka, akceptujte väčšinu a hľadajte priestor pre komunikáciu a dohodu.

Prekvapuje nás Vaša orientácia na kluby veľkých politických strán. Vaša predstava o naplnení vôle voličov v Karlovej Vsi je partokratická, zaviedli ste komunikáciu založenú na politických dohodách a odmietate nepolitické obsahové posolstvá. Navyše obviňujete nezaradených poslancov zo znefukčňovania práce Miestneho úradu.
Voči tomuto sa dôrazne ohradzujeme.

Vážená pani starostka, Vy ste nepodpísaním niektorých uznesení, dali jasne najavo, že dohoda štrnástich poslancov nevyváži hlasovanie jedenástich príslušníkov Vami akceptovaných politických strán t.j. Smeru- SD a SDKU- DS.

Vážená pani starostka, na Vás leží zodpovednosť za to, že napriek dohode štrnástich poslancov Fond rozvoja bývania dodnes nemá žiadnych členov ani stratégiu využitia týchto vzácnych finančných prostriedkov pochádzajúcich z predaja bytov a pozemkov v našej mestskej časti.

Vážená pani starostka, ste sa zaslúžila o to, že Karlova Ves nevydáva svoje vlastné informačné médium. S modelom Vášho narábania s verejnými informáciami sa mali Karlovešťania možnosť oboznámiť v predvolebnej kampani v roku 2010 a žiaľ sú naň odkázaní dodnes. Názov vychádzajúceho mesačníka Karloveské noviny je dezinformačný, lebo vychádza bez podpory Miestneho zastupiteľstva.

Vážená pani starostka, Vy ste sa zaslúžila o to, že Miestna rada v Karlovej Vsi je nefunkčná. Štrnásť poslancov prišlo s návrhom na nové zloženie Miestnej rady tak, aby bolo bližšie volebnému výsledku. Dvaja členovia miestnej rady boli na miestnom zasadnutí dňa 26.6.2012 v tajnom hlasovaní odvolaní. Vy ste toto uznesenie nenaplnili, voči čomu sme podali návrh na vznesenie protestu prokurátora.

Vážená pani starostka, ste zodpovedná i za to, že nie je obsadený post predsedu Karloveského športového klubu, a tým je ohrozená činnosť a podpora športu v našej mestskej časti. Ako starostka ste jediná osoba, ktorá má právo navrhnúť vhodného kandidáta na post riaditeľa klubu, poslanci majú právo tohto kandidáta odobriť hlasovaním. Štrnásť poslancov Vám navrhlo spôsob, akým by sme spolu s Vami mohli nájsť vhodného spoločného kandidáta. Náš návrh i list, ktorým sa na Vás obrátili členovia športovej komisie ignorujete.

Vážená pani starostka, plne akceptujeme vôľu obyvateľov Karlovej Vsi, aby ste boli starostkou mestskej časti a nikdy by nás nenapadlo spochybňovať ju.
Očakávame, že ani Vy nebudete spochybňovať vôľu občanov, aby sme boli poslancami miestneho zastupiteľstva a riadne mohli vykonávať svoje poslanie .
Máme predsa spoločnú zodpovednosť voči voličom i nevoličom, voči všetkým obyvateľom Karlovej Vsi. Nemalo by nám byť preto zaťažko korektne sa počúvať a tvoriť dohody v prospech Karlovej Vsi.
Dohoda viacerých subjektov sa dosahuje ťažšie ako dohoda dvoch strán, ale keď raz vznikne, je oveľa pevnejšia.
Byť vedúcou osobnosťou mestskej časti, vyžaduje schopnosť viesť ju v realite danej výsledkom volieb. Zlyhanie komunikácie a spolupráce je v prvom rade zlyhaním Vašim.

Vyzývame Vás, aby ste rešpektovali vôľu väčšiny právoplatne zvolených poslancov. Vaším blokovaním uznesení a rozhodnutí väčšej polovici zastupiteľstva znefunkčňujete dôležité inštitúcie ako je miestna rada, Karloveský športový klub, Fond rozvoja bývania, vydávanie nezávislého informačného média
Vyzývame Vás, pani starostka, zastavme eskaláciu nedorozumení, nepresadzujme partokraciu, dajme šancu demokracii.

Marcel Zajac
Dana Čahojová
Pavol Martinický
Zuzana Volková
Jaromír Šíbl
Juraj Kadnár
Dagmar Hlatká
Peter Buzáš
Ján Labuda

Na vedomie:
JUDr. Fico Robert, Doc., CSc., predseda strany SMER SD
Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda SDKÚ-DS