Hanulíkovej rozpočet opäť odmietnutý

peniaze

 

Nezávislí a nezaradení poslanci Karlovej Vsi opätovne odmietli schváliť rozpočet a Karlova Ves bude hospodáriť v provizóriu.

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadaní nepodporilo predložený návrh rozpočtu. Podľa nezávislých a nezaradených poslancov návrh nezohľadňoval zámery miestneho zastupiteľstva vo výdavkovej časti. Poslanci naďalej trvajú na hľadaní rezerv v bežnom rozpočte. Toto uznesenie nepodporili poslanci SMER-SD a poslanci SDKÚ-DS.

 

Návrh rozpočtu bol prvý krát predložený v novembri minulého roka. Zásadnou pripomienkou nezávislých a nezaradených poslancov bolo, že nie je vyrovnaný, ale využíva na krytie schodku prostriedky rezervného fondu. Podľa poslancov účelom rezervného fondu je šetrenie prostriedkov na veľké investičné akcie, akými sú napríklad výstavba lodenice, stacionára pre dôchodcov či oprava kultúrneho centra. Napriek tomu, že návrh nezískal podporu na prijatie, bol bez akýchkoľvek zmien predložený zastupiteľstvu na schválenie opäť v decembri. Poslanci ho odmietli a žiadali pripraviť taký, ktorý bude prebytkový a bez použitia rezervného fondu. Výkon tohto uznesenia však starostka Hanulíková (Smer-SD) pozastavila.

11.2.2013 starostka predložila zastupiteľstvu len kozmeticky upravený návrh so zreálnenou príjmovou časťou. Poslanci však nemôžu akceptovať, že ani tento nehľadá úspory v bežných výdavkoch. Práve naopak neustále stúpajú výdavky na akcie typu Karloveské hody, ples, Majáles a pod. Ďalej sa zvyšujú výdavky na činnosť stavebného úradu, na ktorý dopláca nielen rozpočet Karlovej Vsi, ale najmä občania nespokojní s jeho službami.
Takzvané úsporné opatrenia obstaraním stravy pre dôchodcov dodávateľským spôsobom sa zmenili na finančne ešte náročnejšie ako pôvodné varenie vlastným personálom.

Karloveský športový klub si podľa poslancov neplní svoje úlohy, v objektoch svojej správy pripúšťa nelegálnu výstavbu, čierny odber elektriny, porušuje zákon nedodržiavaním pravidiel pri verejnom obstarávaní, uzatvára zmluvy zjavne nevýhodné pre Karlovu Ves a v rozpore s dobrými mravmi.

Obrovské výdavky za zimnú údržbu spôsobujú zmluvy, ktoré umožňujú od polovice novembra 2013 vyplácanie paušálu súkromnej firme vyše 700 eur denne i v prípade pekného suchého počasia.

Počas rozpravy poslanci upozornili vo viacerých prípadoch na plytvanie verejnými zdrojmi a viaceré skutočnosti podozrivé z nehospodárneho nakladania so zvereným majetkom postúpili na kontrolu miestnej kontrolórke.

Na záver schválili uznesenie, v ktorom žiadajú rozpočet prebytkový bez použitia rezervného fondu. Toto uznesenie nepodporili poslanci SMER-SD a poslanci SDKÚ-DS.

Mgr. Marcel David Zajac
za poslanecký klub Naša Bratislava

JUDr. Branislav Záhradník
za poslanecký klub Karlovešťan