Investície v prvom roku

Prvý rok nového funkčného obdobia sa niesol v znamení konsolidácie hospodárenia mestskej časti a riešenia najmä naliehavých problémov, ktoré sme „zdedili“ po bývalom vedení. Napriek tomu sa pristúpilo k realizácii viacerých investičných aktivít, ktoré zlepšili kvalitu prostredia a stav verejných objektov mestskej časti.

Prioritou boli školy
Investície smerovali do skvalitnenia prostredia pre žiakov karloveských základných škôl. Dve najvýznamnejšie aktivity na základe požiadaviek škôl boli rekonštrukcie hygienických zariadení na Spojenej škole Tilgnerova a ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici spolu za vyše 80 tisíc eur. Ďalej bola realizovaná oprava telocvične na ZŠ Karloveská 61 s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky pre športové a pohybové aktivity žiakov s rozpočtom 10 tisíc eur. Ďalšie projekty sú v štádiu investičnej prípravy, ktorej súčasťou je aj transparentný výber dodávateľov v snahe obstarať čo najvýhodnejšiu cenu.

Údržba ciest a chodníkov
Významné náklady boli investované do správy a údržby pozemných komunikácií. Do obnovy cestnej siete a opráv karloveských komunikácii sme investovali viac ako 40 tisíc eur. Do správy a údržby verejných priestranstiev, chodníkov a obrubníkov sa použilo z mestskej časti viac ako 70 tisíc eur. Všetky realizované aktivity sú riadne zdokumentované a verejnosť si má možnosť overiť stav komunikácií pred opravou a po jej realizácii. Pri rozhodovaní o opravách sa prihliadalo aj na podnety od občanov a riešili sa prioritne tie lokality, ktoré si to vyžadovali najmä z hľadiska bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Rekonštrukcia chodníka a nájazdovej rampy na ulici Ľ. Fullu bola financovaná z dotácie, ktorú sme na tento účel získali od Bratislavského samosprávneho kraja.
L. Fullu 38-40_1
Vlastné stroje na verejnoprospešné služby
Zámer mestskej časti pristúpiť k realizácii verejnoprospešných služieb vo vlastných per¬sonálnych a technických kapacitách sa prejavil aj v investíciách do nákupu techniky. Na účel komplexnej údržby ciest, chodníkov, verej-ných priestranstiev a zelene boli zakúpené dva multifunkčné komunálne traktory. Stroje budú celoročne využité pre kosenie, zametanie, odhŕňanie snehu a posyp soli. Mestská časť tak nebude nútená platiť za tieto služby externým dodávateľom. V ďalšom roku sa plánuje dokúpenie techniky tak, aby všetky verejnoprospešné služby mohla mestská časť robiť s vlastnými ľuďmi a technikou. Takto ušetrené prostriedky sa použijú na zlepšenie kvality starostlivosti o verejné priestory.

Detské ihriská, lavičky, pieskoviská a autobus
Mestská časť v tomto roku investovala do hracích prvkov na detských ihriskách viac ako 10 tisíc eur. Opravovalo sa 38 lavičiek a takmer 50 nových lavičiek bolo osadených. Na 51 pieskoviskách v Karlovej Vsi bol kompletne vymenený piesok. Od regionálneho dopravcu bol zakúpený zachovalý autobus, ktorý bude slúžiť na dopravu školám, ale aj športovým klubom a karloveským seniorom.

Iste, nie všetky „bolesti“ a problémy boli vyriešené. Limitovaní sme finančnými možnosťami, časovými, ľudskými alebo technickými kapacitami. Niekde musíme „hasiť“ akútne vzniknuté havarijné stavy, niekde príprava investície vyžaduje dlhší čas. Prvý rok bol náročný, nakoľko stav, v akom sme prevzali mestskú časť, bol omnoho horší, ako sme čakali. Napriek tomu sa podarilo mnohé urobiť. V ďalších troch rokoch chceme investície plánovať a realizovať tak, aby na konci nášho funkčného obdobia bola Karlova Ves krajšia, čistejšia a udržiavanejšia.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky
nezávislý poslanec