K zariadeniu sociálnej starostlivosti

Karlova Ves nechala vypracovať analytický materiál nevyhnutný k zámeru vybudovania zariadenia sociálnych služieb v našej mestskej časti. Z tejto analýzy vyplýva, že v súčasnosti je potrebných približ- ne 180 miest v pobytových zariadeniach a opatrovateľskú službu potrebuje približne 350 obyvateľov.

Vnavrhovanom zariadení by mali byť poskytované pobytové služby a denný stacionár. Zároveň je potrebné dodržať zákonom stanovenú maximálnu kapacitu 40 osôb v jednom objekte. Predpokladané investičné náklady na vybudovanie takéhoto zariadenia s rozlohou 1 000 m2 a kapacitou 40 miest v súčasnosti predstavujú viac než 1,5 milióna eur. Vybudovanie je však len vstupná investícia a treba počítať s tým, že prevádzka vyžaduje ďalšie náklady.

Predpokladané celkové ročné prevádzkové náklady zariadenia, ktoré potrebuje asi 20 zamestnancov, sú približne 470 000 eur. Pri súčasnom systéme nancovania sociálnych služieb zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny to predpokladá minimálne 310 000 eur z vlastných zdrojov mestskej časti ročne.

Financovanie zriadenia a prevádzky z vlastných zdrojov by bolo síce ideálne, ale takéto čiastky vysoko prekračujú naše možnosti. Pravdepodobnosť nancovania z iných nenávratných zdrojov je momentálne nízka, a tak bude nutné hľadať iné riešenie – najlepšie spoluprácu s inou partnerskou organizáciou.

Znamená to nutnosť hľadať a nachádzať finančné zdroje pre zriadenie aj prevádzku zariadenia. Vyplýva to nielen zo záväzku, ktorý máme všetci voči našim starším spoluobčanom, ale aj preto, že takáto komunitná starostlivosť je pre mnohých seniorov kľúčová. Ak už musia byť umiestnení v zariadení, želajú si ostať čo najbližšie k miestu, v ktorom žijú, v blízkosti svojej rodiny a v prostredí, ktoré dobre poznajú.

Na stránke bratislavského magistrátu zverejnený Územný generel sociálnej starostlivosti mesta Bratislava pomenúva 17 rozvojových oblastí v Bratislave IV, z toho 4 priamo v Karlovej Vsi (Janotova, Borská, Nad Lúčkami, Dlhé Diely Západ). V korešpondencii medzi karloveským miestnym úradom a magistrátom primátor Ivo Nesrovnal ocenil snahu a záujem mestskej časti o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov a riešenie potreby vybudovania nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. Vedenie mestskej časti Karlova Ves tak očakáva súčinnosť a efektívnu podporu v procese vybudovania a prevádzkovania pripravovaného zariadenia.

Peter Buzáš
nezávislý poslanec