KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NAŠA BRATISLAVA – VAŠI ĽUDIA

VOLEBNÝ OBVOD  7 – KARLOVA VES

Sme zásadne proti reklamnému smogu, preto naše tváre na bilbordoch neuvidíte.

 
Peter Buzáš 5

peterpv.buzas@gmail.com
56 r., vedúci správy budov, ženatý, dve deti
Bydlisko: Bratislava – Karlova Ves

Neviem sa zmieriť so skutočnosťou, že náš spoločný majetok sa postupne rozpredáva a často veľmi podhodnotený nenávratne prechádza do rúk súkromných vlastníkov. Som hlboko presvedčený, že majetok v správe obce a župy sú poslanci povinní zveľaďovať a chrániť. V bratislavskej župe budem presadzovať, aby sa s verejnými financiami nakladalo hospodárne a účelne. Ako bývalému aktívnemu športovcovi mi veľmi záleží na tom, aby nezanikali ďalšie športové areály kvôli novej výstavbe.

„Petra Buzáša poznám z pracoviska ako človeka, ktorý si kolegov vypočuje, o ich problémoch zbytočne nerozpráva, ale snaží sa ich riešiť. Takí ľudia posunú dopredu aj župu.“

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK Bratislava

Peter Buzáš sa dlhodobo venuje aktivitám na zlepšenie postavenia najslabších sociálnych skupín. Je jedným z prvých spolupracovníkov iniciatívy Kresťania v meste. Bol aktívnym členom petičného výboru petície Zachráňme zelené svahy Starých gruntov a Sitiny pred zástavbou. Je predsedom komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi.

 
Lívia Poláchová 20

polachova@gmail.com
47 r., učiteľka, vydatá, tri deti
Bydlisko: Bratislava – Karlova Ves

Najväčšou zodpovednosťou voleného zástupcu je urobiť maximum pre kvalitu života obyvateľov. Možnosti poslancov sú síce obmedzené, ale môžu aspoň navrhovať riešenia, môžu kontrolovať, rozhodovať o majetku župy a každoročne schvaľujú jej rozpočet. Chcem podporiť vytvorenie zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi, budem sa snažiť o obnovenie detskej pohotovosti v poliklinike v Líščom údolí. Rada by som presadila aj budovanie nových cyklotrás, na prvom mieste vybudovanie bezpečného cyklochodníka medzi Karlovou Vsou a Devínom.

„Verím, že Lívia ako nezávislá kandidátka osloví množstvo voličov, ktorí nechcú počúvať iba reči, ale chcú vidieť hlavne činy. Som veľmi rada, že sa rozhodla kandidovať.“

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi

Lívia Poláchová vošla do povedomia verejnosti ako hlavná predstaviteľka petičného výboru Petície proti výstavbe na Kráľovej hore v lese nad Dlhými dielmi. Je predsedníčkou OZ LÚKA, ktoré každoročne organizuje upratovanie Kráľovej hory, jesennú šarkaniádu a angažuje sa v prospech zachovania lúky tak, ako ju poznáme dnes. Je predsedníčkou komisie životného prostredia, ochrany prírody a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi.

 
Jaromír Šíbl 22

jarosibl@gmail.com
55 r., ochranár, ženatý, dve deti
Bydlisko: Bratislava – Karlova Ves

Už celé desaťročia je ochrana prírody na okraji záujmu našich politikov. Všetky pokusy zmeniť to doteraz zlyhali. Zostala jediná možnosť – keď sa politici nechcú naučiť chrániť prírodu, musia sa ochranári naučiť robiť politiku.
Chcel by som ďalej pokračovať v ochrane lesov pred nadmernou ťažbou na území Bratislavy a celého kraja a posunúť ďalej aj prípravu Národného parku Podunajsko.
Už dlhodobo sa usilujeme rozšíriť Bratislavský lesný park a obnoviť ho v jeho pôvodných hraniciach na ploche 17 000 ha. Vo všetkých lesných porastoch významných z hľadiska rekreácie a ochrany prírody presadzujeme podstatné zníženie ťažby dreva a obmedzenie poľovníctva tak, ako sa nám to už podarilo v bratislavských mestských lesoch.

„Jaro Šíbl patrí už celé desaťročia k výrazným osobnostiam hnutia ochrancov prírody na Slovensku. Svedčí o tom aj jeho zvolenie za člena Slovenského ochranárskeho snemu.“

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., ochranár, politik

Jaromír Šíbl patrí k nemnohým ochranárom, ktorí sa venovali tejto činnosti ešte za predchádzajúceho režimu a ktorí sú aj v súčasnosti stále aktívni. Zaslúžil sa o záchranu prirodzených lesov a vytvorenie mnohých chránených území priamo v Bratislave a v jej širšom okolí. Je členom komisie životného prostredia, ochrany prírody a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi.