Karlova Ves je dnes lepším miestom pre život

Tri roky uplynuli od úspechu neformálneho občianskeho zoskupenia Naša Bratislava v komunálnych voľbách v Karlovej Vsi. Je čas urobiť bilanciu, i keď na nálne hodnotenie, ktoré urobia občania, zostáva ešte rok. Aká bola a dnes je Karlova Ves? V čom sa zmenila?

Potemkinova dedina

V minulosti sa Karlova Ves niekedy správala ako Potemkinova dedina. Tvárila sa na niečo, čím nie je. Na hodoch síce spievali hviezdy ako Helena Vondráčková alebo Elán, ale v akom úbohom stave boli cesty, chodníky alebo zeleň, pred tým sa zatvárali oči. Budovali sa drahé fontány bez riadneho prívodu vody, ale do škôl a škôlok zatekalo. Sľubovalo sa, že sa zastaví nová výstavba, ale reálne vyrástli viaceré kontroverzné stavby. Dôchodcom sa ukazovali obrázky budúceho stacionára, ale skončilo to len kreslením obrázkov. Chválilo sa účtovne vykázanými prebytkami hospodárenia, ale zamlčali sa miliónové súdne spory… mohol by som ešte dlho pokračovať.

Koniec falošnej hry

Komunálne voľby priniesli veľkú zmenu. Občania odmietli pokračovanie tejto falošnej hry. Dôveru získali občianski aktivisti, ochra- nári, nezávislé osobnosti. Pestré zloženie ľudí, ktorých spojil záujem zmeniť atmosféru v Karlovej Vsi, spravovať veci verejné inak, lepšie, otvorenejšie a spravodlivejšie. Úspech vo voľbách sme prijali s veľkým rešpektom a pokorou. Od začiatku bolo jasné, že to vô- bec nebude jednoduché. Problémy, ktoré sa pred novým vedením objavovali, sa delili na vážne a ešte vážnejšie. Väčšina z nich si vyža- dovala takmer okamžitú pozornosť a hľadanie riešení.

Čo sa zmenilo?

V prvom rade sme sa snažili zmeniť atmosféru a prístup k občanom. Úrad sa otvoril poslancom i verejnosti, začal komunikovať. Zriadilo sa Centrum služieb občanom, obnovilo sa vydávanie o ciálnych novín Karlovej Vsi, zaviedla sa elektronická úradná tabuľa, kde sa všetko zverejňuje, pomáhame v bezplatnej právnej poradni. Vedenie mestskej časti sa neschováva pred občanmi, dvere máme otvorené, každý môže prísť so svojím problémom. Sme schopní prijať aj ťažké roz- hodnutia, nevyhýbame sa komunikácii pri kritických situáciách, odpovedáme aj na ťažké otázky. Chodíme po našich uliciach, žijeme v realite. Naše deti chodia do našich škôl, škôlok, hrajú sa na našich ihriskách, športoviskách. Nežijeme v bubline.

Čistejšia a zelenšia

Vytvorili sme organizáciu Verejnoprospešné služby Karlovej Vsi. Máme vlastných ľudí a techniku, ktorí sa denne starajú o Karlovu Ves. Čistia, hrabú, kosia, orezávajú stromy, odhŕňajú sneh, vymieňajú piesok v pieskoviskách, zbierajú a odvážajú odpad, robia v teréne všetko, čo treba. Neplatíme externé rmy, ale chceme každé euro investovať do krajšej Karlovej Vsi. Myslím, že prvé výsledky je už vidno. Iste, vždy sa dá robiť viac a lepšie, vždy sa niekde objaví nedostatok. Ale trend je správny.

Žiadna škandalózna výstavba

Veľkým úspechom je fakt, že napriek tomu, že v Bratislave opäť „zúri“ stavebnú boom, tak Karlova Ves je chránená naším prísnym a dôsledným stavebným úradom. V tomto období nevyrástla žiadna veľká škandalózna stavba. Stavebný úrad chráni verejný záujem a dôsledne dodržiava zákon. Nepovoľujú sa žiadne výnimky, žiaden developer nemá protekciu a nad žiadnym porušením pravidiel sa „neprižmúria“ oči. „Vybavovači“ jednoducho nič „nevybavia“.

Ďalšie pozitíva

Karlova Ves hospodári s miernym prebytkom. Nepredáva obecný majetok, ani pozemky, ani budovy. Opravujú sa škôlky, budujú sa nové detské ihriská. Na rad konečne prišli celé úse- ky ciest a chodníkov. Získala sa budova pre zariadenie pre seniorov. Modernizovala sa školská kuchyňa na Karloveskej. Odstraňujú sa nelegálne bilbordy, inštalujú sa nové lavič- ky. Zveľaďuje sa dom kultúry, pribudlo letné kino v Líščom údolí…

Nie všetko sa len darí

Nevyhli sme sa ani chybám a niektorým prob- lematickým rozhodnutiam. Niekedy je zložité nájsť najlepšie riešenie, niekedy procesy trva- jú dlhšie, ako by sme chceli. Niekedy chýbajú nancie, inokedy ľudia. Dôležitý je však nie- len výsledok, ale aj cesta, ktorou sa k nemu dostaneme.

Čo nás ešte čaká?

Posledný rok tohto volebného obdobia bude veľmi náročný. Čakajú nás zložité projekty – výstavba lodenice v Karloveskej zátoke, re- konštrukcia školského bazéna na ZŠ A. Dub- čeka, oprava havarijného stavu telocviční na SŠ Tilgnerova… a mnoho iných väčších či menších aktivít. Zmení sa atmosféra, začne predvolebný politický boj, pribudne kritikov a objavia sa aj sľubovači jednoduchých rie- šení a zázrakov do troch dní. Napriek tomu nestrácame vôľu pokračovať, pracovať, hľa- dať riešenia, komunikovať a spolupracovať. S každým, komu úprimne záleží na tom, aby sa v Karlovej Vsi lepšie žilo.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky a nezávislý poslanec