Karlova Ves je v horšom stave, ako sme čakali

Nové vedenie mestskej časti si bude musieť poradiť s problémami, ktoré v minulosti spôsobila neodbornosť a nedôslednosť pri riadení Karlovej Vsi. Nemám v úmysle škandalizovať bývalé vedenie, ale je potrebné si povedať pravdu o stave, v akom sa miestny úrad nachádza. Náprava pomerov nás bude stáť dosť energie, úsilia, času, ktoré by sme iste radšej venovali zlepšovaniu kvality verejného priestoru a verejných služieb mestskej časti.

IMG_0111

Bývalá starostka vládla do posledného dňa

Po voľbách je starosta povinný zvolať zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva a odovzdať úrad novému starostovi do 30 dní d konania volieb. Bývalá starostka túto lehotu využila do posledného dňa. Ak by tento čas využila na dobrú prípravu a kvalitné odovzdanie úradu, nikto by jej to nevyčítal. Realita však bola iná. Úrad prevzala nová starostka v ochromenom stave, odišli kľúčoví pracovníci ako prednosta úradu, vedúci právneho aj sociálneho referátu, na dovolenkách, náhradných voľnách a pn-kách boli ďalší dôležití pracovníci úradu. Na právnom referáte, ktorý je srdcom miestneho úradu pre komplexnosť zabezpečovanej agendy, dokonca nebol žiaden pracovník, nikto nebol poverený zastupovaním a nikto kvalifikovane neprevzal zložitú agendu. Na sociálnom referáte bol problém zabezpečiť vydávanie obedov seniorom. Poddimenzovaný referát dopravy nestíhal vydávať a expedovať parkovacie povolenia na vyhradené parkovanie. Bohaté kultúrne podujatia voľbami skončili, na január sa už zrejme v očakávaní personálnych zmien nič zásadné nepripravovalo. Napriek tomu sa na úrade vyskytovali pracovníci, ktorým po skončení volebnej kampane bývalej starostky zjavne ubudli povinnosti a nové sa pre nich už nenašli. V zamestnaní však zostali. Pri pohľade na organizačný poriadok, ktorý platil na úrade, by som skôr používal termín organizačný neporiadok. Mnoho pracovníkov bolo formálne zaradených v úplne iných referátoch, v akých skutočne pôsobili. Spôsobuje to chaos v riadení a slabú výkonnosť úradu pri plnení zverených úloh. Nemali sme ilúziu o stave, v akom sa miestny úrad nachádza, ale skutočnos je ešte horšia.

Mimoriadne odmeny a odmena samej sebe

Napriek tomu bývalá pani starostka už poprehratých voľbách vyplatila mimoriadne odmeny zamestnancom. Okrem tzv. 13. platu, vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy, dostali pracovníci ďalšie odmeny. Za november dosiahli mzdové náklady 90-tich zamestnancov obce 192 tisíc eur. Pre porovnanie za mesiac október to bolo „len“ 64 tisíc eur. Rozdiel je značný a svedčí o tom, že bývalá starostka „nešetrila“ a svojich pracovníkov poriadne odmenila, niektorých v pomerne zaujímavých čiastkach s prihliadnutím na ich pracovné zaradenie. Pozoruhodné je, že odmenu (13. plat) si vyplatila aj bývalá starostka. O zákonnosti tohto postupu budeme ešte vážne diskutovať, keďže platy starostov sú upravené osobitným zákonom a je sporné, či si môže starosta „zakrývajúc“ sa kolektívnou zmluvou, ktorú sám uzatvára za obec, takýto pôžitok dovoliť vyplatiť

Súdne spory za milióny eur

V deň nástupu novej pani starostky sa stal vykonateľným rozsudok, v ktorom mestská časť prehrala spor o náhradu škody vyplývajúcu z ublíženia na zdraví pri realizácii ohňostroja na Dlhých dieloch. Mestská časť nesprávnym postupom pri realizácii ohňostroja v minulosti zapríčinila zranenie dievčiny. Novej starostke už nezostávalo nič iné, iba z účtu mestskej časti uhradiť viac ako 7,5 tisíca eur, keďže o tom rozhodli ako Okresný, tak aj Krajský súd. Je to ďalší dôkaz o spôsobe riadenia úradu v minulosti.

Vážnym zistením však bolo zistenie o existencii súdnych sporov, v ktorých je mestská časť žalovaná. Miestne zastupiteľstvo ani v minulosti nebolo o existencii týchto sporov informované. Dva najvážnejšie spory sa týkajú náhrady škody za nesprávny úradný postup mestskej časti Karlova Ves. V jednom spore ide o náhradu škody za viac ako 1,7 milióna eur a v druhom až o viac ako 11,6 milióna eur. Nevieme si vysvetliť, prečo bývalá starostka neinformovala o týchto závažných skutočnostiach zastupiteľstvo. Podrobnejšie informácie nemala ani miestna kontrolórka. Prípadná prehra, čo i len v jednom z týchto sporov, by mohla mať veľmi závažné následky na hospodárenie mestskej časti. Musíme preto urobiť maximum, aby mestská časť z týchto káuz dokázala vyjsť z čo možno na jmenšími škodami a o všetkom bude riadne informované nielen miestne zastupiteľstvo, ale aj karloveská verejnosť.

Problémy sa valia

Nové vedenie mestskej časti musí okamžite po nástupe čeliť ďalším vážnym problémom – len pre informáciu: dve havárie kanalizácie v materských školách, havária vodovodného po¬trubia v Líščom údolí, výrub 68 stromov v zastavanom území v pásme plynovodov, svojvoľné „rozobratie“ parkoviska na Kar¬loveskej ulici, zosuv svahu na Dlhých dieloch. Dnes a denne pribúdajú problémy, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť miest-neho úradu. Nehovoriac o zmluvách a faktúrach na dodávky rôz-nych prác a služieb, ktoré vzbudzujú oprávnené otázniky, do akej miery sú pre mestskú časť výhodné. Nehovoriac o rôznych územných a stavebných povoleniach, ktoré boli vydané a ktorých „výsledky“ v podobe nových stavieb budeme, žiaľ, už len vidieť, keď nám vyrastú pred očami. Nesťažujeme si. Pustili sme sa do práce a chceme ju urobiť poriadne.

Ak však niekto očakáva, že po voľbách sa ako čarovným prúti¬kom všetko zmení k lepšiemu, nie je to reálne. Bude potrebné sa popasovať s bremenom minulosti, zvládnuť akútne prob¬lémy a najmä nájsť čas a energiu sústrediť sa do budúcnosti. Chceme otvoriť miestny úrad pre verejnosť, skvalitniť servis pre občanov, zefektívniť kvalitu verejných služieb (zimná údrž¬ba, starostlivosť o čistotu a zeleň), dôsledne chrániť verejný záujem pri regulácii novej výstavby, pokračovať v obnove škôl a škôlok, zlepšiť situáciu v parkovaní, ako aj riešiť vybudovanie zariadenia pre seniorov. Chceme to robiť otvorene a s dôverou a podporou všetkých Karlovešťanov.