Karlova Ves má schválený riadny rozpočet

Rozpočet Karlovej Vsi pre tento rok sa rodil v náročných podmienkach. Po nástupe nového vedenia mestskej časti bolo nutné podrobne analyzovať skutočný stav hospodárenia mestskej časti v minulosti a pokúsiť sa pripraviť rozpočet, ktorý bude reálny, zodpovedný a čo možno najlepšie pokryje potreby mestskej časti a jej obyvateľov.

Nepredávať majetok, neprejedať rezervy a nerobiť účtovné triky
Základným zadaním, s ktorým nová starostka a novozvolené zastupiteľstvo pristúpilo k východiskám tvorby rozpočtu pre rok 2015, boli princípy dobrého hospodárenia. Tie spočívajú najmä v zásade, že sa nerozpredáva žiaden obecný majetok. Taktiež sa nebudú „prejedať“ rezervy v rezervnom fonde na financovanie bežnej spotreby a fungovania mestskej časti. Odmietlo sa aj robenie účtovných „trikov“, keď sa spotrebúvali peniaze z rezervného fondu a ešte sa aj vykazoval „prebytok“ a „dobré hospodárenie“ napriek tomu, že sa v skutočnosti míňala rezerva. V roku 2015 bude rozpočet skutočne prebytkový v celkovej výške viac ako 81 tisíc eur a nebude sa na ňom podieľať rezervný fond.

Otvorená samospráva a moderný úrad pre ľudí
Programový rozpočet mestskej časti Karlova Ves pozostáva z 12 programov, ktoré pokrývajú celé spektrum kompetencií a úloh mestskej časti. Nosný program s najväčším podielom finančných prostriedkov tvorí program č. 7 – vzdelávanie, ktorý garantuje fungovanie materských a základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti. V tomto roku došlo k úprave štruktúry viacerých programov, aby poskytovali lepší a transparentnejší pohľad na hospodárenie samosprávy. Najmä boli zmenené dva programy, ktoré dostali aj nové pomenovanie: Program 2 – Otvorená samospráva a program 11 – Moderný úrad pre ľudí. Odzrkadľujú snahu nového vedenia posilniť princípy otvorenej samosprávy a najmä transformovať miestny úrad na efektívny a kvalitne fungujúci úrad slúžiaci potrebám verejnosti.


Konzervatívny odhad príjmov

V oblasti odhadu príjmov sa pristúpilo s rozpočtovou opatrnosťou a pomerne konzervatívnym princípom. Rozpočtujú sa príjmy v celkovom objeme 9,1 mil eur. Sme presvedčení, že je lepšie očakávať menší nárast príjmov a „prikrývať“ sa menšou perinou, ako si naplánovať väčší nárast príjmov, ktorý, ak by sa nenaplnil, spôsobil by vážne rozpočtové problémy. Prirodzene, v prípade, že príjmy budú v skutočnosti vyššie, radi pripravíme zmenu rozpočtu, ktorá nám umožní realizovať aj výdavky, na ktoré sa v tomto rozpočte nenašlo finančné krytie.

Vo výdavkoch treba každé euro použiť rozumne
V oblasti rozpočtovania výdavkov bolo potrebné zabezpečiť financovanie pre všetky kompetencie a zodpovednosti. Rozsah a miera pokrytia výdavkov zodpovedá rozpočtovým možnostiam Karlovej Vsi. Iste nebudú všetci spokojní, nakoľko možnosti sú limitované. Žiaľ, v Karlovej Vsi máme dlhodobý „skrytý“ dlh na zanedbanej verejnej infraštruktúre – na stave ciest, chodníkov, verejných priestranstiev, zelene, ihrísk, budov škôl a škôlok a pod. Karlova Ves by potrebovala rádovo desiatky miliónov eur, aby kompletne zrekonštruovala a obnovila verejnú infraštruktúru. Štát „odovzdal“ samospráve kompetencie, ale nezabezpečil pre samosprávy dostatok zdrojov. Ak sa samospráva nemá zadlžiť, musí sa pokúsiť každý rok aspoň čiastočne zabezpečiť financie na opravy a obnovu verejného majetku. Niekedy ide doslova o „hasenie“ najakútnejších problémov, pričom na strategické riadenie správy majetku nezostávajú už voľné financie. V rozpočte na rok 2015 sa počíta okrem iného s nasledovnými výdavkami:

Program Bežné výdavky
Plánovanie, manažment a kontrola 5 200€
Otvorená samospráva 113 360 €
Služby občano (prenesený výkon št.správy) 238 147 €
Bezpečnosť a poriadok 5 600 €
Odpadové hospodárstvo 292 800 €
Pozemné komunikácie 309 000 €
Vzdelávanie 5 629 151 €
Kultúra 85 400 €
Karloveský športový klub 89 000 €
Sociálne služby 188 700 €
Moderný úrad pre ľudí 1 843 567 €
Prostredie pre život 121 421 €
SPOLU 8 921 346 €

V oblasti kapitálových výdavkov sa bude financovať pokračovanie rozširovania kamerového systému, zakúpia sa nové hracie prvky na detské ihriská, ale najmä sa bude zabezpečovať prostredníctvom účelových peňažných fondov obnova škôl a športovísk. Prostredníctvom Fondu opráv a obnovy školských zariadení a Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení sa bude okrem iného financovať:

rekonštrukcia hygienických zariadení na ZŠ Majerníková 55 000 €
rekonštrukcia hygienických zariadení na ZŠ Tilgnerova 14 32 200 €
oprava zatekajúcej strechy na ZŠ Karloveská 61 18 500 €
odstránenie vlhkosti a nová maľovka v telocvični ZŠ Karloveská 61 10 000 €
rekonštrukcia osvetlenia v ZŠ Karloveská 61 4 500 €
rekonštrukcia hygienických zariadení v materských školách 15 000 €
výmena okien v MŠ Majerníkova 60 24 000 €
obnova veľkokuchynských zariadení v MŠ Borská a MŠ Pod Rovnicami 15 800 €

Rok 2015 bude pre Karlovu Ves náročný. Bude sa potrebné vyrovnať s niektorými problematickými rozhodnutiami z minulosti, zmluvami a záväzkami, ktoré „zdedilo“ nové vedenie. Rizikom sú aj súdne spory, ktorým mestská časť čelí. Bude potrebné hľadať riešenia a východiská, prísť s novými iniciatívami a zámermi, ktoré v budúcnosti zlepšia fungovanie mestskej časti v prospech všetkých jej obyvateľov.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky
nezávislý poslanec