Keď samospráva musí suplovať štát

Miestna samospráva má zákonom vymedzený rozsah úloh. Niektoré z nich sú viac viditeľné, ako napríklad kosenie, oprava chodníkov či parkovanie. A potom sú také, ktoré sú menej viditeľné, ale veľmi dôležité. Jednou z takýchto úloh je vytváranie podmienok a možností pre šport a pohybové aktivity.

Šport je dôležitý pre rozvoj osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj, vedie k zlepšovaniu fyzickej zdatnosti a výkonnosti, uspokojovaniu osobných záujmov a potrieb. Je nástrojom boja proti patologickým javom, umožňuje zmysluplné trávenie voľného času.

Kľúčovú úlohu pri vytváraní podmienok pre športovanie by mal zohrať štát, ktorý však v tejto úlohe absolútne zlyháva. A tak, ako aj v iných oblastiach (školstvo), aj v tejto musí miestna samospráva suplovať štát. Často však samosprávy danú oblasť neriešia. Niektoré kvôli nedostatku nancií, iné to nepovažujú za dôležité.

Pre Karlovu Ves táto oblasť dôležitá je. Podpora je realizovaná viacerými spôsobmi. Jedným z nich je priama nančná dotácia. Už druhý rok je v rozpočte KŠK schválených 35 000 eur, ktoré sú následne prerozdelené športovým klubom pôsobiacim v Karlovej Vsi. Mestská časť prostredníctvom tejto svojej príspevkovej organizácie spravuje niekoľko športových areálov, tým nepriamo podporuje športové kluby a vytvára podmienky pre rekreačný šport. Ďalším, nančne najnáročnejším spôsobom podpory športovania je vybudovanie nových športovísk, resp. oprava či rekonštrukcia už existujúcich. V tejto oblasti nás čaká niekoľko veľkých investícií. Začalo sa s dlho očakávanou realizáciou výstavby novej lodenice v Karloveskej zátoke. Tá rozšíri ponuku služieb – ne- bude slúžiť len organizovaným členom vodáckych klubov, ale aj širokej verejnosti.

Druhou veľkou investíciou, ktorá výrazne rozšíri možnosti športovania, je kompletná rekonštrukcia plavárne na ZŠ A. Dubčeka. Aj tá sa už blíži do fázy spustenia realizácie.

Tretím významným investičným zámerom v tomto roku je rekonštrukcia futbalového ihriska na Molecovej. Stav umelej trávy je po 12 rokoch používania absolútne nevyhovujúci. Mestská časť spolu s futbalovým klubom FKM KV intenzívne hľadá možnosti, ako zámer výmeny umelej trávy rozšíriť aj o zväčšenie ihriska. To totiž nespĺňa o ciálne rozmery potrebné na to, aby sa tu mohli hrať majstrovské zápasy na tej úrovni súťaží, v ktorých hrá karloveský futbalový klub. A tak sú všetky mládežnícke družstvá nútene hrať svoje zápasy inde. Mladší žiaci hrajú v Lamači, starší žiaci v Dúbravke, dorastenci na Pasienkoch a muži v Zohore. Rozšírením ihriska by sa tak znížili nančné náklady, ktoré musí klub znášať za prenájmy ihrísk. Súčasne by sa vytvorili podmienky na to, aby sme na ihrisku v Karlovej Vsi mohli vidieť zápasy nášho klubu s top slovenskými mládežníckymi futbalovými akadémiami, ako sú AS Trenčín, ŠK Slovan, Spartak Trnava či FC Nitra. Zostáva nám veriť, že sa daný zámer podarí zrealizovať. Oceníme tým aj prácu futbalového klubu, ktorý v neľahkých podmienkach dosahuje neuveriteľné výsledky, a tak zviditeľňuje Karlovu Ves nielen na Slovensku, ale už aj v zahraničí.

Richard Savčinský
nezávislý poslanec