Materiál na 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 28.10.2014

Návrh na schválenie UZNESENIA o začatí konania orgánu, obecného zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, z vlastnej iniciatívy voči starostke mestskej časti Ing, Ivete Hanulíkovej, vo veci „ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“.


Predkladateľ:
Mgr. Marcel Zajac,

Spracovateľ:
Mgr. Marcel Zajac,

Materiál obsahuje:
Návrh uznesenia
Dôvodová správa

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves, ako orgán, v zmysle článku 9. odsek (1) písmena b) zákona č. 357/2004 Z.z. vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves, začína konanie v zmysle článku 9. odsek (2) písmeno a) zákona č. 357/2004 Z.z. z vlastnej iniciatívy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves, začína konanie na základe zistení, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, ktoré nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár Ing. Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves zaslaním listov nesúcich všetky znaky predvolebnej kampane v prospech kandidátky na starostku Ing . Ivety Hanulíkovej, porušila povinnosť ustanovenú ústavným zákonom 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

B.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves, ako orgán, ktorý vykonáva konanie konanie z vlastnej iniciatívy, voči Starostke mestskej časti Ing. Ivete Hanulíkovej, vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov Žiada starostku mestskej časti
aby sa v vyjadrila k predmetu konania.

C.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves poverí komisiu na ochranu verejného záujmu, aby vykonala vo veci dokazovanie

Termín : 9.11.2014
DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dôvodom na začatie konania orgánu – obecného zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, z vlastnej iniciatívy, voči starostke mestskej časti Ing, Ivete Hanulíkovej, vo veci „ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov“, sú dva listy (ktoré, zbavené osobných údajov, sú prílohou tohto návrhu na uznesenie), ktoré napísala starostka mestskej časti Ing Iveta Hanulíková obyvateľom mestskej časti, držiteľom vyhradeného parkovacieho miesta.

V liste okrem iného píše:
…. Nesúhlasím s názormi bratislavských mestských poslancov, v dôsledku čoho by sa zrušili vyhradené parkovacie miesta a Vy by ste stratili parkovacie miesto, za ktoré si riadne každý rok platíte. Rovnako som proti tomu, aby sa zvyšovala daň za vyhradené parkovanie a takýto návrh by som ako starostka nikdy nepodpísala. Chcem Vám touto cestou sľúbiť, že pokiaľ budem i naďalej starostkou našej mestskej časti, cena za Vaše parkovacie miesto sa nebude zvyšovať a toto miesto bude trvalo Vaše. Myslím si, že na zlepšenie podmienok parkovania v celej Bratislave sú možnosti aj také ako ich realizujeme my – vymaľovanie boxov tam kde nie sú (efektívnejšie parkovanie), budovanie nových parkovacích plôch (svojpomocné parkovanie), likvidácia vrakov, pričom aj na úrovni mesta Bratislava by mali byť vyhradené plochy pre parkujúcich z mimo Bratislavy, ktorí potom nebudú môcť zaberať miesto pri našich bytovkách.,…

Dôvodom na začatie konania orgánu – obecného zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, z vlastnej iniciatívy, je skutočnosť že tento text porušuje zákon 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý ustanovuje aj povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účelom zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie.

List písala starostka z pozície verejnej funkcie. Konanie, ktoré opisuje v liste riadne realizuje, ako výkon verejnej funkcie, v súčinnosti z miestnym úradom a z verejných prostriedkov. Listom vyvoláva dojem, že o konanie sa zasadzuje ako osoba, ktorú by mali voliči zvoliť za starostku

Pričom osobný záujem sa v zákone definuje ako: Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi, alebo jemu blízkym osobám
Iným prospechom vystupuje záujem starostky o opätovné zvolenie, pričom tu by už nemala vystupovať z pozície verejnej funkcie, ale tak ako ostatní kandidáti z pozície občana.

Zaslaním listu porušola Ing. Hanulíková všeobecné povinnosti a obmedzenia:

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.
Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech.

Vetné spojenie: …„Chcem Vám touto cestou sľúbiť, že pokiaľ budem i naďalej starostkou našej mestskej časti, cena za Vaše parkovacie miesto sa nebude zvyšovať a toto miesto bude trvalo Vaše.“ …, priamo naznačuje, že v prípade úspechu kandidátky na starostku, súkromnej osoby Ing. Ivety Hanulíkovej sa voličovi nezdvihne cena za parkovacie miesto a ostane trvalo jeho.
Ing. Iveta Hanulíková tak využila svoju verejnú funkciu, z občanmi komunikovala z pozície výkonu verejnej funkcie, v ktorej rozhoduje o pridelení vyhradeného parkovacieho miesta, ako aj informácie nadobudnuté pri jej výkone, využila výhradne adresy tých obyvateľov mestskej časti, ktorí sú držiteľmi vyhradeného parkovacieho miesta.