Materské a základné školy si vyžadujú našu trvalú pozornosť

Cez prázdninové mesiace sa pracovalo v našich školách a škôlkach. Starnúce budovy každoročne pohltia veľa peňazí na nevyhnutné opravy.

Kompletnou rekonštrukciou prešli sociál- ne zariadenia v materskej škole L. Sáru a v materskej škole Pod rovnicami, kde deti už používajú úplne nové toalety a umývadlá. Na túto rekonštrukciu bolo z rozpočtu mest- skej časti vyčlenených po 50 tisíc eur pre obe škôlky.

Materská škola na Majerníkovej 60 dostala na vybavenie nábytkom novozriadenej triedy spolu s doplnením nábytku v materskej škole Ľ. Fullu spolu takmer 12 tisíc eur. Na nové hracie prvky sa môžu tešiť deti z materských škôl Adámiho a Majerníkovej 60.

V minulom roku boli rodičia detí základnej školy Karloveská 61 zaskočení požiadavkou súkromnej prevádzkovateľky školskej jedálne. Za stravovanie mali platiť mesačne o 8 eur viac. Miestny úrad preto vypovedal súkrom- nej prevádzkovateľke zmluvu. Počas leta prešla kuchyňa kompletnou rekonštrukciou a dostala aj nové vybavenie veľkokapacitným kuchynským zariadením. Do jedálne a kuchy- ne sa investovalo celkovo takmer 74 tisíc eur, čo je veľká čiastka, ale odteraz škola nebude odkázaná na súkromného dodávateľa. Sme radi, že sa v zastupiteľstve našiel dostatok sta- točných a odvážnych poslancov, ktorí podpo- rili zmenu rozpočtu, aby mohli byť tieto zme- ny uskutočnené. Táto jedáleň má v súčasnosti kuchyňu s najmodernejším vybavením nielen v Karlovej Vsi. Rodičom detí tejto školy tak mesačne ušetríme za stravovanie sumu presa- hujúcu 3 200 eur.
S prácami výrazne pomohli pracovníci VPS – verejnoprospešných služieb. Zabezpečujú aj menšie opravy, murárske práce a pomohli škôlkam aj s maľovaním. Sme radi, že zriade- nie tejto organizácie v Karlovej Vsi sa osved- čilo a plnia čím ďalej, tým viac úloh v rôznych potrebných oblastiach.

Na záver treba podotknúť, že neustále sa otvá- rajú nové a nové problémy. Kto má vlastnú nehnuteľnosť, vie, že každá budova má istú dobu životnosti a časom treba počítať s výraz- nejšími investíciami. Čas karloveských škôl a škôlok už nastal.

Peter Buzáš
nezávislý poslanec