Milí Karlovešťania, ale hlavne rodičia detí základných a stredných škôl

Každé ráno, keď moje detí odchádzajú do školy a aj každý večer, keď sa ich pýtam na to, ako bolo, rozmýšľam o tom, či som spravil všetko pre to, aby dostali vzdelanie aspoň také, aké ja. Smutnou odpoveďou je, že nie.

Z vlastnej skúsenosti viem, že lavírovaním a výberom „inej“ školy to nie je. Musím povedať, že mám to šťastie a deti navštevovali a navštevujú školy, ktoré sú známe ako tie „dobré“.

Tiež viem, že v rámci vnútorného manažmentu vzťahov škola – rodič – zriaďovateľ sa dá zlepšiť veľa, ale, žiaľ, nie všetko a nie to podstatné. Stal som sa miestnym poslancom, členom školskej komisie nášho zastupiteľstva a tiež členom Rady školy na Karloveskej 61. V tejto pozícii viem pomôcť pri vytvorení dobrých pravidiel pri správe nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti. Viem pomôcť dobre nastaviť mechanizmy kontroly technického stavu škôl, prispieť k tomu, aby základná údržba tohto stavu bola robená v zmysle prevencie a na dennej báze. Viem prispieť k tomu, aby sme ako politická skupina s vplyvom na spravovanie vecí verejných priznali skutočnosť, že naša mestská časť má voči technickému stavu našich škôl veľký dlh. A rovnako je v mojej moci snažiť sa o to, aby sme v rozpočtoch mestskej časti našli prostriedky na jeho zaplatenie.

Milí rodičia, na úrovni obce vieme hľadať možnosti v zlepšení stravovania, prevádzky školských klubov, krúžkov, údržby športovísk a snáď aj zlepšiť tvorbu a tok nančných príjmov z prenájmu nevyužitých priestorov v školských budovách, či na športoviskách.

Čo však najviac vplýva na podstatu vzdelania detí, je samotný vzdelávací proces. Ten je v rozhodujúcej miere ovplyvnený kvalitou tých, ktorí ho tvoria a realizujú – našimi učiteľmi. V tejto veci obec kompetencie nemá, vykonáva len prenesený výkon štátnej správy.

Ako môže teda štát, ako dobrý hospodár, roky živiť systém, v ktorom sú dobré výsledky prísne vyžadované, ale zato kruto trestané? Milí Karlovešťania, aj Vám sa zdá, že predchádzajúca veta je chybne napísaná? Žiaľ, nie je chybne napísaná, iba popisuje realitu.

Naši učitelia sú tlačení do vynikajúcich výsledkov detí. Je prirodzené, že deti zapisujeme do tých škôl, ktoré majú dobré výsledky s ich ďalším zaradením. Tešíme sa, keď sú počas deväťročnej dochádzky prijímané na osemročné, talentové, či bilingválne gymnáziá. Tešia sa s nami aj učitelia. Len to „ďakujem“ je také zvláštne. Naše šikovné deti už tieto dobré základné školy, ktoré ich pri- pravili na prijímačky, nebudú v nasledujúcom školskom roku navštevovať. Tieto školy dostanú menej nancií ako tie, ktoré deti nepripravia tak dobre.

Tak čo môžeme urobiť?

Je veľmi zlé, že školstvo a vzdelávanie sú jednou z mála oblastí verejného života, ktoré neboli po roku 1989 koncepčne reformované. Zodpovednosť za to nesú všetci ministri a všetky vlády, ktoré 25 rokov spravovali školskú agendu. Absencia riadnej reformy je hlavný dôvod pre obrovské deformácie a zlyhania systému. To najcitlivejšie vnímajú (a hlavne následky nesú) priami účast- níci vzdelávania – učitelia.

Učitelia už niekoľko rokov signalizujú nevy- hnutnosť strategickej a odbornej zmeny – reformy. Neprichádza.

Už niekoľko rokov signalizujú nevyhnutnosť zmien, ktoré nie sú reformné, ale sú pre nich rovnako dôležité. Reforma nemá byť reformou pre to, že sa tak volá, ale práve preto, aby vo nále pri jej naplnení boli zmenené tie drobné maličkosti tvoriace celok. Zmeny neprichádzajú.

Spravovanie vecí verejných nie je politickým bojom, nemôže sa zastaviť ani 60 a ani 6 dní pred voľbami.

Preto, milí Karlovešťania, ak nemá byť zajtra odpoveďou na otázku „Čo môžeme ešte spraviť pre lepšie vzdelanie našich detí?“ ich vozenie do škôl v susednom Rakúsku, musíme dnes nabrať odvahu a verejne podporiť štrajk učiteľov. Preto som na základnej škole, ktorú navštevuje môj syn, oslovil aj ostatných rodičov, aby svojím podpisom, podobne ako ja, podporili učiteľov svojich detí (www.changenet.sk). Našu podporu tak cítia štrajkujúci učitelia.

V čase písania tohto článku je koniec prvého týždňa štrajku. Neviem, čo bude, keď budete tento článok čítať. Prosím, v každom prípade napíšte učiteľom Vašich škôl vyjadrenie Vašej podpory, ak to tak cítite. A od tých, ktorí môžu štrajk ukončiť tým najlogickejším spôsobom, splnením požiadaviek učiteľov, to, prosím, dôrazne žiadajte. Hoci aj písomne.

Marcel Zajac
nezávislý poslanec