Pred prichádzajúcou voľbou našich zástupcov na miestnej úrovni sa uchádzam o vašu priazeň ako človek, ktorého znepokojuje doterajšie ,,fungovanie“ mestského zastupiteľstva. Vyštudoval som environmentalistiku na PRIF UK. Oblasti ochrany životného prostredia a adaptáciám na zmenu klímy sa dobrovoľne aj profesionálne venujem dlhodobo.

Oblasti zmierňovania dopadov a adaptácii na zmeny klímy som sa venoval na celosvetovej úrovni či už ako člen expertnej skupiny EU alebo na summite OSN a získané poznatky chcem preniesť aj na úroveň nášho mesta. Prijatie potrebných opatrení v tejto oblasti je stále naliahavejšie a považujem ich pre trvalo-udržateľný rozvoj mesta za nevyhnutné.

Ako občan tohto mesta za aktívne zaujímam o fungovanie vecí verejných a preto som sa aj doteraz aktívne zapájal do pripomienkovaní strategických dokumentov rozvoja mesta, ktoré považujem za základ koordinovaného, úspešného a ohľaduplného rozvoja mesta. S vašou pomocou by som v tejto snahe rád pokračoval aj priamo na úrovni člena mestského zastupiteľstva.

Prioritné oblasti:

  • Systematizácia ochrany zelene v rámci mesta Bratislava tlakom na vytvorenie odbornej organizácie na správu zelene v meste a koordináciu aktivít starostlivosti o zeleň medzi magistrátom hlavného mesta a jednotlivými mestskými časťami.

    Súčasťou musí byť aj pasportizácia zelene nevyhnutná pre základné zorientovanie sa mesta v otázke koľko zelene spravuje, v akej kvalite sa nachádza a akým smerom sa má starostlivosť o zeleň uberať. K dnešnému dňu na tieto základné otázky nevie odpovedať a teda nie je schopné ani naplánovať adekvátne personálne a finančné zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Súčasný stav drevín v uliciach považujem za hanbu hlavného mesta.

  • Územné plánovanie považujem za jednu z najdôležitejších oblastí kvalitného rozvoja prostredia pre život nás všetkých. Amatérsky prístup dnešného vedenia mesta keď tlaku developerov na papieri účelovo ustupuje dokonca aj záplavová zóna pri Dunaji, alebo keď poslanci napriek upozorneniam do územného plánu bezohľadne odhlasujú umožnenie výrubu 90 ha lesa pri Slovnafte, považujem za absurdné, neprípustné a v rozpore s verejným záujmom ktorý chcem hájiť.
  • Dohliadanie na efektívne využívanie finančných prostriedkov obce považujem za jednu z najdôležitejších súčastí práce na úrovni mesta. Efektivita práce miestnej správy je dosiahnuteľná len aktívnou spoluprácou s obyvateľmi mesta, mimovládnymi organizáciami či občianskymi združeniami, ktoré často dobrovoľnou činnosťou prispievajú k náprave nedostatkov v našom okolí. Integrácia snáh všetkých zainteresovaných je základným predpokladom pre úspešné riešenia problémov nášho spoločného životného prostredia.
  • Realizácia diaľnice D4 bez narušenia rekreačného zázemia a prírody Devínskej v okolí Moravy.

Jedným z najzásadnejších projektov pripravovaných na realizáciu v blízkom období bude budovanie diaľnice D4 na S okraji Devínskej. V minulosti som už pripomienkoval proces posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie a obyvateľov. Aj na základe týchto pripomienok bol proces hodnotenia chybne preferujúci diaľničný most namiesto tunela pod rieku stiahnutý a bude preto posudzovaný na novo. Dohliadnem na to aby tento proces vyhodnotil vplyvy na prostredie pravdivo, čoho výsledkom v tomto prípade musí byť realizácia tunelového variantu nenarušujúceho chránenú nivu Moravy.