„Kto, keď nie my?“

PREČO KANDIDUJEM AKO NEZÁVISLÝ POSLANEC DO MIZ KARLOVA VES

Z Bratislavy, kde som strávil svoje študentské časy a už počas školy začal aj pracovať, mi najviac učarovala Karlova Ves. S prestávkami tu žijem už 10 rokov a nakoniec som sa tu rozhodol s mojou priateľkou aj usadiť. Napriek neospravedlniteľným zlyhaniam, ktoré trvalo poznačili tvár tejto mestkej časti, vnímam tu za posledné roky okrem príjemnej, bezpečnej atmosféry, aj ďalšie zmeny k lepšiemu, ako aj zanietenosť, presadzované hodnoty a správne nastavený trend, ktorý nastavila súčasná starostka pani Čahojová a nezávislí poslanci z iniciatívy Naša Bratislava. Napriek niektorým chybám a „zamrznutým“ problémom hlavne vďaka magistrátu, chcem aj ja osobne podporiť a prispieť k pozitívnemu smerovaniu Karlovej Vsi a prinášať nové idey i riešenia, ktoré skvalitnia život tunajším obyvateľom. Preto som prijal výzvu pridať sa v komunálnych voľbách do miestneho zastupiteľstva k tímu Naša Bratislava a pretaviť občiansku angažovanosť do komunálnej politiky, ktorá je k reálnemu životu, problémom a výzvam najbližšie. „Kto, keď nie my?“

ČOMU SA CHCEM AKO POSLANEC KARLOVEJ VSI VENOVAŤ

  • revitalizácia a zmysluplné využitie verejných priestranstiev, vrátane Jurigovho námestia
  • ochrana prírody, starostlivosť o mestskú zeleň
  • rozvoj mimoškolských aktivít pre deti a mládež
  • podpora kultúry (folklórne dni a pod)
  • zlepšovanie podmienok pre cyklistov (stojany, cyklochodníky atď.)
  • efektívne nakladanie s odpadom, lepšie možnosti separovania a kompostovania
  • „karloveské“ trhovisko s poctivými sezónnymi potravinami lokálnych farmárov

V ČOM SA ANGAŽUJEM

Ako už vyplýva z mojej profesie či štúdia, venujem sa hlavne ochrane a prezentácii nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. V priebehu rokov som dobrovoľnícky spolupracoval na rôznorodých projektoch a kampaniach venujúcich sa trvalej udržateľnosti, potravinovej sebestačnosti a kultúre, čo mi nielen rozšírilo obzory, ale aj okruh priateľov z rôznych oblastí. Vo voľnom čase som pomáhal pri organizácii niektorých folklórnych podujatí, roku 2012 som založil a stal sa predsedom turistického klubu OZ Bludári, v rámci ktorého sme organizovali nielen pešiu turistiku, ale aj pomáhali napr. pri realizácii náučného chodníka v Hrušove, či robili zber odpadu. Dlhodobo podporujem viaceré slovenské i svetové ekologické iniciatívy, venujem sa obehovej ekonomike a efektívnemu nakladaniu s odpadmi. Blízko mám nielen k ľudovej architektúre, ale aj prírodnému staviteľstvu, ktoré kombinuje starú múdrosť, zručnosť a ekologické materiály s novými poznatkami a prístupmi. Hoci som sa ako etnológ orientoval prevažne na slovenské tradície a kultúru, mojím koníčkom je dlhodobo geopolitika a okrem túlania sa po našich horách, tiež rád cestujem po svete, čo mi umožňuje vnímať kontext reality o niečo jasnejšie a komplexnejšie. Poznanie, ktoré čerpám z cestovania, rozhovorov, kníh či dokumentov, využívam ako inšpiráciu pri písaní článkov, komentárov a preklade zahraničných textov a videí. Ako informatik – samouk som vytvoril a spravujem viaceré weby a e-shopy, prevažne pre priateľov, občianske združenia a iniciatívy. Na zvyšovanie povedomia a informovanie využívam aj sociálne siete, kde som založil, spravoval som alebo spravujem niekoľko úspešných skupín a stránok s tisíckami členov. Virtualitu však pravidelne kompenzujem reálnou, manuálnou prácou, ktorá mi je odmalička vlastná. Keď nie je som práve v Bratislave, gazdujem na rodinnom dome a v záhrade. S priateľmi sme rozbehli dobrovoľnícke aktivity formu tzv. „susedskej pomoci“, v rámci ktorej chodíme pracovať a pomáhať na niekoľko dní svojim priateľom, známym a tým, čo to potrebujú. Rád sa púšťam do nových vecí, baví ma tvoriť a učiť sa nové techniky, skúsil som si najrôznejšie manuálne práce a remeslá, no najviac mi učarovalo drevo a tesárčina. Zdravý životný štýl dopĺňam psychohygienou vo forme pravidelných mužských kruhov, ktoré organizujeme s priateľmi už vyše dva roky. V súčasnosti sa aktívne spolupodieľam na tvorbe projektu Art of Slovakia, zameraného na podporu a zviditeľnenie slovenských umelcov a ich tvorby. Som aktívnym cyklistom a už niekoľko rokov je práve bicykel mojím hlavným dopravným prostriedok počas väčšiny roka. Mojim krédom je neustály osobnostný rast, tvorivosť a angažovanosť. Najväčšou osobnou výzvou je nájdenie rovnováhy v každom aspekte života …

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Po ukončení štúdia etnológie a kultúrnej antropológie na UK v Bratislave som pôsobil v oblasti kultúry, externe som spolupracoval s Národným osvetovým centrom, neskôr som si ako zamestnanec Bratislavského kultúrneho a informačného strediska vyskúšal funkciu prevádzkara kultúrnych zaradení v správe mesta (PKO, Stará Tržnica, Divadlo POH), no napokon som si zvolil profesiu pamiatkara, pôsobiaceho prevažne v oblasti ľudovej architektúry.

Aj na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky som si prešiel viacerými funkciami, ktoré rozšírili moju pôsobnosť, a to od vedenia správnych konaní, správu informačných systémov, cez digitalizáciu pamiatok priamo v teréne i spracúvanie dát v grafických a cadových softvéroch, až po revíziu pamiatkového fondu, terénny výskum, spracúvanie odborných podkladov, správu databáz, webu a sociálnych sietí, informatizáciu a sprístupňovanie informácií.

VZDELANIE A PRÁCA

2016
Pamiatkový úrad SR – OŠIS, Bratislava
Zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky, webmaster, Náplň práce: revízia objektov ľudovej architektúry, spracúvanie podkladov pre vyhlásenie za kultúrne pamiatky, terénny výskum, správa informačných a databázových systémov, komunikácia s IT dodávateľmi

2012 – 2016
Pamiatkový úrad SR – OGD, Bratislava
Pracovná pozícia: Digitalizér, Náplň práce: digitalizácia vybraných objektov pamiatkového fondu, práca v teréne so zameriavacími prístrojmi, využívajúc fotogrametriu a laserové skenovanie, následné digitálne spracúvanie v rôznych grafických aplikáciách za účelom projektu

2010 – 2012
Pamiatkový úrad SR – OŠIS, Bratislava
Pracovná pozícia: Odborný radca, Náplň práce: vedenie správnych konaní, revízia objektov ľudovej architektúry a technických pamiatok, príprava podkladov pre spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie za národné kultúrne pamiatky, práca v teréne

2010 – 2011
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Prevádzkár kultúrnych zariadení PKO, Stará tržnica, Divadlo POH v Bratislave

2009 – 2010
Národné osvetové centrum, Bratislava
Autor, spracovateľ hesiel pre pripravovanú publikáciu

2004 – 2010
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Odbor: Etnológia a kultúrna antropológia, Titul: Mgr.

2000 – 2004
Gymnázium, Poltár