Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

„Kto, keď nie my?“

PREČO KANDIDUJEM AKO NEZÁVISLÝ POSLANEC DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA KARLOVA VES

Z Bratislavy, kde som strávil svoje študentské časy a už počas školy začal aj pracovať, mi najviac učarovala Karlova Ves. S prestávkami tu žijem už 10 rokov a nakoniec som sa tu rozhodol aj založiť si rodinu. Napriek neospravedlniteľným zlyhaniam, ktoré trvalo poznačili tvár tejto mestskej časti, vnímam tu za posledné roky okrem príjemnej, bezpečnej atmosféry, aj ďalšie zmeny k lepšiemu, ako aj zanietenosť, presadzované hodnoty a správne nastavený trend, ktorý nastavila súčasná starostka pani Čahojová v solupráci s nezávislými poslancami. Napriek niektorým chybám a „zamrznutým“ problémom, hlavne vďaka magistrátu, chcem aj ja osobne podporiť a prispieť k pozitívnemu smerovaniu Karlovej Vsi a prinášať nové idey i riešenia, ktoré skvalitnia život tunajším obyvateľom. Preto som prijal výzvu pridať sa v komunálnych voľbách do miestneho zastupiteľstva k tímu Naša Bratislava a pretaviť občiansku angažovanosť do komunálnej politiky, ktorá je k reálnemu životu, problémom, výzvam a ich riešeniam najbližšie. Veď „Kto, keď nie my?“

ČOMU SA CHCEM AKO POSLANEC KARLOVEJ VSI VENOVAŤ

  • revitalizácia a zmysluplné využitie verejných priestranstiev, vrátane Jurigovho námestia v súlade s trvalo-udržateľnými princípmi
  • ochrana okolitej prírody, starostlivosť o mestskú zeleň
  • rozvoj mimoškolských športových a tvorivých aktivít pre deti a mládež
  • podpora kultúrnych ustanovizní a podujatí
  • zlepšovanie podmienok pre chodcov a cyklistov (chodníky, stojany, cyklodoprava atď.)
  • efektívne nakladanie s odpadom, lepšie možnosti separovania a kompostovania
  • znovuvybudovanie karloveského trhoviska s poctivými, sezónnymi produktami lokálnych farmárov

V ČOM SA ANGAŽUJEM

Ako už vyplýva z mojej profesie či štúdia, venujem sa hlavne ochrane a prezentácii nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. V priebehu rokov som dobrovoľnícky spolupracoval na rôznorodých projektoch a kampaniach venujúcich sa trvalej udržateľnosti, potravinovej sebestačnosti a kultúre, čo mi nielen rozšírilo obzory, ale aj okruh priateľov a kontaktov z rôznych oblastí. Vo voľnom čase som pomáhal pri organizácii niektorých folklórnych podujatí, roku 2012 som založil a stal sa predsedom turistického klubu. Dlhodobo podporujem viaceré slovenské i svetové ekologické iniciatívy, venujem sa obehovej ekonomike a efektívnemu nakladaniu s odpadmi. Blízko mám nielen k ľudovej architektúre, ktorej sa venujem profesne, ale aj prírodnému staviteľstvu, ktoré kombinuje starú múdrosť, zručnosť a ekologické materiály s novými poznatkami a prístupmi. Hoci som sa ako etnológ orientoval prevažne na slovenské tradície a kultúru, mojím koníčkom je dlhodobo geopolitika a okrem túlania sa po našich horách, tiež rád cestujem po svete, čo mi tiež umožňuje vnímať kontext reality o niečo jasnejšie a komplexnejšie. Poznanie, ktoré čerpám z cestovania, rozhovorov, kníh či dokumentov, využívam ako inšpiráciu pri písaní článkov a komentárov, no takitež prekladám zahraničné texty a videá. Ako informatik – samouk som vytvoril a spravujem viaceré weby a eshopy, prevažne pre priateľov, občianske združenia a iniciatívy. Využívam aj sociálne siete, kde som založil, spravoval som alebo spravujem niekoľko úspešných skupín a stránok s tisíckami členov (Burza turistického vybavania, Prebudení, Bludári, Nie je to tak atď.) Virtualitu však pravidelne kompenzujem reálnou, manuálnou prácou, ktorá mi je odmalička vlastná. Keď nie je som práve v Bratislave, gazdujem na dedovizni v Poltári, kde som vyrastal. S priateľmi sme rozbehli dobrovoľnícke aktivity formou tzv. „susedskej pomoci“, v rámci ktorých si pomáhame už navzájom, alebo tým, čo to potrebujú. Rád sa púšťam do nových výziev, baví ma tvoriť a učiť sa nové veci, skúsil som si najrôznejšie práce a remeslá, no najviac mi učarovalo drevo a tesárčina. Prácu sa snažím dopĺňam psychohygienou vo forme pravidelných mužských kruhov, ktoré organizujeme s priateľmi už vyše dvoch rokov a ktorých cieľom je kultivácia a pozitívne, vedomé šírenie mužskej energie a vzájomná podpora. V súčasnosti sa aktívne spolupodieľam na tvorbe projektu Art of Slovakia, zameraného na podporu a zviditeľnenie slovenských umelcov a ich tvorby. Som aktívnym cyklistom a už niekoľko rokov je práve bicykel mojim hlavným dopravným prostriedok počas väčšiny roka. Mojim krédom je neustály osobnostný rast, harmónia tela i ducha, tvorivosť a angažovanosť. Najväčšou osobnou výzvou je nájdenie rovnováhy v každom aspekte života …

VEREJNÝ ZÁVÄZOK V OBLASTI ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ DOPRAVY

Už 14 rokov žijem a fungujem v našom meste bez automobilu. Je to často náročné, niekedy nepohodlné a je to skutočná výzva, ktorá však má aj svoje opodstatnené limity. Alternatívne, ekologické formy dopravy (MHD, bicykel, zdieľaná doprava autom) však považujem práve v meste za nevyhnutnosť, logické riešenie a ich využívanie a podporu za osobný záväzok. Ako dlhoročný cyklista vnímam na vlastnej koži nástrahy a problémy spojené s cyklodopravou v Bratislave, ako aj výzvy spojené s realizáciou zásadných zmien. Preto budem plne podporovať všetky realizovateľné, zmysluplné a pozitívne riešenia týkajúce sa rozvoja infraštruktúry a bezpečnosti pre cyklistov i chodcov.
Preto som aj verejne podporil výzvu OZ Cyklokoalícia v tejto oblasti >> cyklokoalicia.sk/podpora-pre-verejny-zavazok

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Po ukončení štúdia etnológie a kultúrnej antropológie na UK v Bratislave som pôsobil v oblasti kultúry, externe som spolupracoval s Národným osvetovým centrom, neskôr som si ako zamestnanec Bratislavského kultúrneho a informačného strediska vyskúšal funkciu prevádzkara kultúrnych zaradení v správe mesta (PKO, Stará Tržnica, Divadlo POH), no napokon som si zvolil profesiu pamiatkara, pôsobiaceho prevažne v oblasti ľudovej architektúry.

Aj na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky som si prešiel viacerými funkciami, ktoré rozšírili moju pôsobnosť, a to od vedenia správnych konaní, správu informačných systémov, cez digitalizáciu pamiatok priamo v teréne i spracúvanie dát v grafických a CAD-ových softvéroch, až po revíziu pamiatkového fondu, terénny výskum, spracúvanie odborných podkladov, správu databáz, webu a sociálnych sietí, informatizáciu a sprístupňovanie informácií.

VZDELANIE A PRÁCA

2016
Pamiatkový úrad SR – OŠIS, Bratislava
Zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky, webmaster, Náplň práce: revízia objektov ľudovej architektúry, spracúvanie podkladov pre vyhlásenie za kultúrne pamiatky, terénny výskum, správa informačných a databázových systémov, komunikácia s IT dodávateľmi

2012 – 2016
Pamiatkový úrad SR – OGD, Bratislava
Pracovná pozícia: Digitalizér, Náplň práce: digitalizácia vybraných objektov pamiatkového fondu, práca v teréne so zameriavacími prístrojmi, využívajúc fotogrametriu a laserové skenovanie, následné digitálne spracúvanie v rôznych grafických aplikáciách za účelom projektu

2010 – 2012
Pamiatkový úrad SR – OŠIS, Bratislava
Pracovná pozícia: Odborný radca, Náplň práce: vedenie správnych konaní, revízia objektov ľudovej architektúry a technických pamiatok, príprava podkladov pre spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie za národné kultúrne pamiatky, práca v teréne

2010 – 2011
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Prevádzkár kultúrnych zariadení PKO, Stará tržnica, Divadlo POH v Bratislave

2009 – 2010
Národné osvetové centrum, Bratislava
Autor, spracovateľ hesiel pre pripravovanú publikáciu

2004 – 2010
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Odbor: Etnológia a kultúrna antropológia, Titul: Mgr.

2000 – 2004
Gymnázium, Poltár