Kto som:

Volám sa Peter Vaškovič, narodil som sa v máji 1963 v Bratislave a od roku 1988 žijem, bývam a pracujem v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

V roku 1986 som ukončil štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a začal sa profesionálne venovať odboru, ktorý som vyštudoval – urbanizmu a územnému plánovaniu. Od roku 1991 až do súčasnosti vediem vlastnú urbanistickú a architektonickú kanceláriu. Počas skoro 30-ročnej praxe kolektívy pod mojím vedením spracovali mnohé zaujímavé urbanistické projekty, medzi nimi aj Urbanistickú štúdiu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (1994-1998) a Územný plán obytnej zóny Koliba – Briežky (1996-1998).

Od roku 2010 až do súčasnosti pôsobím ako člen – neposlanec Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

S manželkou Zuzanou, stavebnou inžinierkou profesionálne sa venujúcou manažmentu a inžinieringu v stavebníctve, máme dve dospelé dcéry, Katarínu a Michaelu, ktoré po úspešnom ukončení štúdií na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity žijú v Prahe.

Prečo kandidujem:

Počas môjho doterajšieho života som získal odborné skúsenosti, vedomosti a znalosti, ktoré by som rád využil pri vytváraní podmienok pre lepší život, bývanie, prácu a oddych všetkých obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Naša mestská časť je dynamicky sa rozvíjajúcou časťou Bratislavy a v blízkej budúcnosti v nej možno očakávať realizáciu významných vybavenostných, športovo-oddychových, dopravných, ale aj rezidenčných projektov. Svojou účasťou a aktívnym pôsobením v miestnom zastupiteľstve, ale aj v odborných komisiách zastupiteľstva, ako nezávislý poslanec chcem prispieť k tomu, aby nová investičná a stavebná činnosť prinášala obyvateľom skvalitnenie ich životného a obytného prostredia, nielen ich dočasne vyrušovala a obmedzovala.

Ako nezávislý poslanec a architekt-urbanista by som rád prispel k vytvoreniu koncepcie, zásad a pravidiel urbanistického a architektonického rozvoja našej mestskej časti prostredníctvom urbanistickej štúdie alebo územného plánu mestskej časti a územných plánov zón. Naša mestská časť je súčasťou Bratislavy, ale zároveň je identickou a výnimočnou časťou mesta s jedinečnými námestiami, ulicami, lesoparkom, parkami i hodnotnými urbanistickými štruktúrami (Ľudová štvrť, Biely kríž, Sídlisko Sibírska, Sídlisko Teplická a ďalšie), v ktorej by sa malo a verím, že sa aj bude dobre žiť.

Zároveň sa chcem podieľať na vytvorení, presadení a schválení dopravnej a parkovacej politiky mestskej časti a mesta, ktorá bude prioritne riešiť potreby parkovania obyvateľov našej mestskej časti.

Ako poslanec, obyvateľ, manžel i otec by som rád prispel k vytváraniu podmienok pre zlepšovanie života najmä mladých ľudí a rodín s malými deťmi v našej mestskej časti.

Ako poslanec by som chcel pomôcť s riešením aj ďalších i každodenných problémov obyvateľov mestskej časti.

Moje ciele a priority:

 • spoluvytvoriť s odbornými pracovníkmi miestneho úradu, prerokovať s obyvateľmi a schváliť v miestnom zastupiteľstve urbanistickú koncepciu rozvoja našej mestskej časti, prostredníctvom urbanistickej štúdie alebo územného plánu mestskej časti a územných plánov zón, s cieľom stanoviť jasné a presné pravidlá výstavby v našej mestskej časti pre každého a pre všetkých,
 • spoluvytvoriť, presadiť a schváliť novú dopravnú a parkovaciu politiku našej mestskej časti a mesta s cieľom zlepšiť podmienky a možnosti parkovania obyvateľov našej mestskej časti,
 • podporovať fungujúcu mestskú hromadnú dopravu v Bratislave s cieľom realizácie bratislavskej integrovanej dopravy vrátane zriaďovania záchytných parkovísk a rozvoja mestských koľajových systémov v meste (električka, mestská železnica a ďalšie),
 • podporovať opatrenia na permanentnú fyzickú a sociálnu kontrolu verejných priestorov a priestranstiev v našej našej mestskej časti s cieľom zlepšovať poriadok a zvyšovať čistotu našej mestskej časti,
 • zaviesť systém zvýhodnených vstupov na kultúrne, spoločenské a športové podujatia organizované našou mestskou časťou a inými organizátormi na území mestskej časti a mesta, vrátane zvýhodnených vstupov na kúpaliská a športoviská, s cieľom podpory:
  • rodín s malými deťmi, t.j. s deťmi do 6 rokov,
  • viacdetných rodín, t.j. rodín so 4 a viac deťmi,
  • aktívnych seniorov,