Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Som Rudolf Rosina. Mám 57 rokov. Narodil som sa v Trnave. V Bratislave žijem od roku 1985. Od roku 1990 som obyvateľom Dlhých dielov. Som ženatý. Mám 4 deti. Som veriaci – katolík.

Vzdelanie:

 1. Stredná priemyselná škola v Trnave, odbor všeobecné strojárstvo. Ukončené 1980 maturitnou skúškou
 2. Strojnícka fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Dopravná a manipulačná technika, špecializácia Stavba lodí. Ukončené 1985 štátnou záverečnou skúškou
 3. Katedra humanitných vied pri Slovenskej vysokej škole technickej – základné pedagogické štúdium ukončené 1985 štátnou záverečnou skúškou
 4. Jazyková škola v Bratislave – anglický jazyk. Štúdium v rokoch 1984 až 1990
 5. Univerzita Komenského v Bratislave – dvojročné postgraduálne jazykové štúdium anglického jazyka – JASPEX, ukončené 1989 štátnou záverečnou skúškou.
 6. Európske centrum pre rozvoj vodnej dopravy, Duisburg – jednomesačná odborná stáž
 7. Manažér kvality, 4 týždňový intenzívny kurz v roku 1997

Odborná prax:

 1. Výskumný ústav dopravný Žilina pracovisko vodnej dopravy Bratislava, 1985 – 1999. Podieľal som sa a neskôr viedol viaceré odborové, štátne a medzinárodné výskumné úlohy. Riešená problematika sa týkala optimalizácie spotreby paliva, predpisov pre stavbu a prevádzku plavidiel, noriem zaťaženia životného prostredia lodnou dopravou, koncepcie rozvoja prístavu Bratislava, rozvoja vodnej dopravy a vodných ciest, zastupoval som SR na odborných medzinárodných rokovaniach v rámci EHK OSN, programu Phare a iných. V tomto období som podal dve samostatné prihlášky vynálezov, na ktoré mi boli udelené dve autorské osvedčenia. Pravidelne som publikoval v domácej odbornej tlači.
 2. Slovenská plavba a prístavy a.s. 1999 až 2001. Pracoval som v bratislavskej lodenici vo vedúcich pozíciách.
 3. Steinbok BOSS s.r.o., r. 2001 servis dopravnej a manipulačnej techniky
 4. SZČO 2002 až 2004. Zámočnícke a zváračské práce, preklady, tlmočenie, opravy dopravnej a manipulačnej techniky, opravy detských ihrísk.
 5. GBG k.s. – od r. 2004 až doteraz pracujem ako obchodný vedúci v súkromnej spoločnosti, zaoberajúcej sa strojárskou výrobou.


Ostatné aktivity:

 1. Nadácia Naše deti v r. 1994 – 1996 spoluzakladateľ, neskôr správca nadácie. Účelom nadácie bola výstavby detského ihriska TORO park na Dlhých dieloch
 2. Nadácia Bethesda r.1996 – 2000. Účelom nadácie bola pomoc handicapovaným osobám a údržba detských ihrísk na Dlhých dieloch
 3. Od roku 1999 som sympatizantom a podporovateľom karloveských skautov.
 4. Od roku 2013 som sympatizantom a aktivistom občianskej platformy „Naša Bratislava“, v rámci ktorej sa usilujem o efektívnu verejnú správu
 5. Od roku 2016 som podporovateľom OZ rodičov pri ZŠ Alexandra Dubčeka
 6. Som dlhoročným sympatizantom ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorú ukončili tri z našich detí.

Verejné funkcie:

 1. Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves vo funkčnom období 2014 – 2018. Pracoval som v komisiách zameraných na oblasti dopravy, sociálnych vecí a financií. Som členom rady MŠ Kolískova. Aktívne som presadzoval rekonštrukciu bazéna na ZŠ Alexandra Dubčeka. Spolupracoval som na iniciatíve „adoptuj si kvetináč“

Ciele:

Mojou víziou je udržateľný rozvoj mestskej časti a hlavného mesta. Na to je potrebné predovšetkým:

 1. Efektívna spolupráca mestskej časti a hlavného mesta
 2. Aktivizácia obyvateľov
 3. Reštrikcia obytnej výstavby
 4. Budovanie infraštruktúry, najmä pre dopravu, parkovanie manipuláciu s odpadom
 5. Vyčlenenie zón pre bezpečný pohyb detí a pohyb psov
 6. Oprava a údržba obecného majetku – komunikácie, školské a verejné budovy, športoviská
 7. Odstraňovaie bariér, pomoc ľuďom s handicapom, seniorom, odkázaným
 8. Zlepšenie efektivity a kvality verejného stravovania v školách a škôlkach
 9. Presadzovanie ekologických riešení vo všetkých oblastiach

Záľuby:

 1. Káva
 2. Poézia, literárna tvorba
 3. Hudba
 4. Dobročinnosť