Stanislav Winkler je zakladajúci člen OZ Biely Kríž, nezávislý poslanec za Nové Mesto.

V roku 2004 sme založili OZ Biely Kríž. Cieľom bolo hájiť záujmy tejto lokality z dôvodu nefukčnosti a nezáujmu volených poslancov o náš volebný obvod. Vznikli sme v období prípravy nového územného plánu mesta Bratislavy. Pripravili sme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali Bieleho kríža. Pravidelnými spoločnými brigádami , výsadbou novej zelene skrášľujeme naše okolie.

V roku 2013 sme v rámci participatívneho rozpočtu mesta Bratislavy pripravili projekt výsadby stromoradia na Račianskej ulici od Bieleho kríža až po Výskumný ústav zváračský.

Ako nezávislý kandidát, s podporou OZ Biely Kríž, som sa v roku 2010 stal poslancom bratislavského Nového Mesta. V našej lokalite ľudí najviac trápilo zahusťovanie a zanedbané zelené plochy. Do rozpočtu mestskej časti som preto presadil obstarávanie Územného plánu zóny lokality Biely kríž. Počas realizácie zonálneho plánu som inicioval vyhlásenie stavebnej uzávery.

Zo sponzorských peňazí sa vypracoval projekt revitalizácie parku na Bielom kríži. Pretože vlastníkom pozemku je spoločnosť Istrochem, je návrh zmluvy o prenájme pozemku vzhľadom na limitované finančné prostriedky, pre mestskú časť neprijateľný.

Spolupodielal som sa na zabezpečení spracovania dopravnej štúdie našej štvrte. Plne podporujem väčšiu zainteresovanosť občanov pri správe mestskej časti. A to aj formou participatívneho rozpočtu. V miestnom zastupiteľstve som presadzoval vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej a Vajnorskej radiály.

„V nasledujúcom volebnom období chcem urobiť všetko preto, aby sa Nové Mesto stalo modernou mestskou časťou. Aby ostalo skvelým miesto pre život. Aby bolo lokalitou, ktorá si zachová svoj jedinečný prírodný charakter. Bez vyrúbaného lesa a viníc zmenených na stavebné parcely.“