„Som presvedčený, že správa vecí verejných na miestnej i regionálnej úrovni nevyžaduje kuratelu politickej strany. Občania majú mať reálnu možnosť voľby nezávislých kandidátov.“

Dlhodobo sa zaujímam o presadzovania skutočne verejných záujmov v našom meste. Hlavne v oblasti územného rozvoja, verejnej dopravy, ochrany prírodného prostredia a zapájania verejnosti do riešení problémov. O mnohé dobré návrhy, ktoré vznikli v prostredí našich občianskych iniciatív a združení, politické strany a hnutia neprejavili záujem. Ich zástupcovia na miestnej úrovni nepresadzovali návrhy z občianskych dielní. Namiesto cieľavedomej spolupráce orgánov samospráv na území mesta a mestských častí v záujme koncepčného a transparentného vývoja sme svedkami kabinetnej politiky. O pohnútkach mnohých rozhodnutí máme ako občania vážne pochybnosti. Tento prístup pripravil obyvateľov Bratislavy o vzácny čas a zdroje. Známymi sú upadajúca MHD a prímestská verejná doprava, nekonečný príbeh ich integrácie, dlhodobo sa opakujúce zápchy ráno i podvečer na radiálach – dôsledok nezvládnutej koordinácie územného rozvoja Bratislavy a okolitých obcí.

Vladimír Dulla je odborným členom komisie miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi. Medzi jeho najznámejšie aktivity patrí snaha o zachovanie Karloveskej zátoky, prírodného prostredia na Kráľovej hore a Chorvátskeho ramena. Poskytuje právne rady, odborné zázemie a administratívnu podporu občianskemu združeniu Lúka.

S nevôľou sledujeme ako nám politické strany a hnutia ponúkajú kandidátov bez náležitej erudície a zodpovednosti. I preto čoraz viac ľudí sa odmieta zúčastniť volieb. Kandidáti z prostredia politických strán a hnutí nepredstavujú konkurenciu a súťaž myšlienok odrážajúcich základnú ideu – zabezpečiť voličom službu presadzovania verejných záujmov.

Preto kandidujem.

Vladimír Dulla
Bratislava