Opatrovateľská služba v Karlovej Vsi

Sociálnemu odboru miestneho úradu sa podaril husársky kúsok. Zapojili sme sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Do výkonu sa zaradilo 32 opatrovateliek, a tak sme získali mesačný príspevok vo výške 16 224 eur v celkovej sume 324 480 eur.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania ľudí odkázaných na pomoc do pobytových zariadení. Projekt nám umožní zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby aj pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a podporiť ich zotrvanie v rodine. Pomôže nám vo väčšej miere vytvárať vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností opatrovaných osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporiť súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov. V našich samosprávnych podmienkach sa jedná o výnimočný pokus o implementáciu Operačného programu Ľudské zdroje z Európskeho sociálneho fondu.

Opatrovateľská služba je pilier sociálnej pomoci občanom a výsostne samosprávna vec. Je to služba, povinnosť a samozrejmosť pomôcť so starostlivosťou o starších spoluobčanov, ktorí sú na to odkázaní. Prostriedky na opatrovateľskú službu sme doteraz hradili len z rozpočtu Karlovej Vsi. Je to prvý raz, kedy sa na ňu podarilo získať nancie aj z iných zdrojov.

Je potrebné dodať, že v sociálnej oblasti sa vďaka už spomínaným organizačným, prevádzkovým aj personálnym zmenám podarilo oveľa viac, než je získanie projektu z Národného programu. Veľmi úspešne a prospešne pre obe strany sa realizuje už druhá fáza projektu spolupráce s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko pri upratovaní verejných priestranstiev. Ďalším v rade je sympatický a veľmi užitočný počin rozvozu stravy, ktorý naším seniorom nielen uľahčí stravovanie, ale aj ušetrí peniaze. O týchto aktivitách vás budeme informovať v nasledujúcich vydaniach.

Peter Buzáš
poslanec za OKS