Počet ľudí odkázaných na rôzne druhy sociálnych služieb bude narastať

Prioritou Karlovej Vsi by sa mali stať sociálne veci

Mestská časť je „živý organizmus“ s veľkým množstvom úloh a kompetencií. Stará sa o školy, škôlky, cesty, športoviská, verejné priestranstvá, zeleň, odpady, spravuje obecný majetok, zabezpečuje územné plánovanie, stavebný úrad, sociálne služby, kultúru, matriku a mnoho ďalších vecí. O všetko sa treba starať tak, aby veci riadne fungovali. Ale tiež je potrebné si stanoviť určité priority, čomu sa bude venovať väčšia pozornosť a aj väčšie investície. Bol by som rád, keby sa jednou z priorít budúceho volebného obdobia stali sociálne veci. Prečo si to myslím?

Sociálna oblasť je veľkou výzvou nielen pre Karlovu Ves. Z demogra ckých údajov vyplýva, že počet obyvateľov Karlovej Vsi v seniorskom veku bude kontinuálne narastať. Je to prirodzený jav, nakoľko najmä sídlisková časť v oblasti od Molecovej po Púpavovú je už dnes tvorená najmä našimi staršími spoluobčanmi. A taktiež už aj prví obyvatelia Dlhých dielov sa budú blížiť k dôchodcovskému veku. Nehovorím už o obyvateľov v zástavbách rodinných domov v okolí Líščieho údolia, Svrčej, Šaštínskej, Sološnickej alebo Kuklovskej ulice. Musíme zobrať ako fakt, že takmer tretinu Karlovej Vsi budú tvoriť obyvatelia vo veku 60 rokov a viac. Samospráva sa musí na to pripraviť a venovať tomu primeranú pozornosť.

Stacionár je potrebný, ale nie je „liek na všetko“

Už roky sa v Karlovej Vsi hovorí o „stacionári“ pre seniorov alebo akomkoľvek pobytovom zariadení sociálnych služieb. Je určite potrebný a verím, že sa ho podarí v horizonte 2-3 rokov postaviť. Podarilo sa získať pozemok s objektom (Borská), ktorý treba zbúrať a na jeho mieste postaviť moderné zariadenie. Treba sa vysporiadať s nancovaním výstavby a najmä so zabezpečením jeho budúceho fungovania. Máme konkrétnu predstavu ako to zrealizovať a veríme, že v tom Karlova Ves nezostane sama a pomocnú ruku podá Magistrát Bratislavy alebo Bratislavský samosprávny kraj, ktorí majú tieto veci v kompetencii. Aktuálne však mestská časť obdržala stanovisko magistrátu zastúpené primátorom, že hlavné mesto nesúhlasí s demoláciou starého objektu. Keďže do volieb už zostáva len niekoľko týždňov, je rozumné počkať na nové vedenie mesta a následne sa pokúsiť presvedčiť magistrát, že oprava viac ako 50 rokov starého objektu a jeho prestavba podľa súčasných moderných kritérií je určite menej hospodárna ako výstavba nového objektu. Veríme, že najmä mestskí poslanci za Karlovu Ves významnou mierou pomôžu pri zlepšení komunikácie a spolupráce s magistrátom nielen v oblasti sociálnych služieb.

Postavenie „stacionára“ sa však nesmie stať jediným (aj keď ambicióznym) cieľom v oblasti sociálnych služieb. Bolo by chybou, ak by sme sociálne zariadenie považovali za „všeliek“ a nevenovali pozornosť ďalším oblastiam. Stacionár bude mať obmedzenú kapacitu a nebude vedieť pomôcť všetkým Karlovešťanom, ktorí to budú v rôznych životných situáciách potrebovať.


Schátraný areál bývalej škôlky na Borskej ulici.


Aj takto môže vyzerať zariadenie pre seniorov.

kľúčovú úlohu však bude zohrávať opatrovateľSká Služba

Je to komplexná sociálna služba, ktorá sa stará o občana v jeho byte. Zabezpečuje mu starostlivosť a opateru. Pomáha s nakupovaním, stravovaním, hygienou, sprevádza k lekárovi, či na prechádzku a pod. Počet klientov, ktorým budú karloveské opatrovateľky poskytovať pomoc, bude narastať. Preto bude potrebné pripraviť a zabezpečiť nárast kapacít opatrovateľskej služby ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Najväčším problémom sú ľudia – opatrovateľky, ktorých je nedostatok. Musíme nájsť zdroje na to, ako ich lepšie zaplatiť, ako ich motivovať a pripraviť na túto náročnú prácu.

Ďalšími sociálnymi službami, ktoré dopĺňajú opatrovateľskú službu, sú zabezpečenie stravovania pre seniorov, rozvoz stravy, zabezpečovanie služieb práčovne, prepravná služba (sociálny taxík), sprostredkovanie osobnej asistencie, odľahčovacia služba atď. Bude potrebné venovať im pozornosť a primerane ich nančne dotovať s ohľadom na rastúci počet poberateľov týchto sociálnych služieb. Sociálne služby je vhodné a potrebné účelne a efektívne spájať tak, aby v Karlovej Vsi tvorili fungujúci celok. Verím, že sa nám podarí už v budúcom roku spracovať kvalitný a komplexný Komunitný plán sociálnych služieb Karlovej Vsi podľa zákona o sociálnych službách s ohľadom na potreby karloveských občanov.

Sociálna Sieť MuSí byť tak huStá, aby z nej nikto nevypadol

Sociálnu sieť chápem ako „záchrannú“ sieť, ktorá má slúžiť na to, aby sa nikto neocitol v takej ľudskej, zdravotnej, materiálnej, bytovej alebo ekonomickej tiesni, v ktorej by mu žiaden „úrad“ nepomohol. Dnes sa seniori ocitajú v rôznych zložitých a ťažkých životných situáciách. Mnohí sú osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Viem o tom pomerne dosť, lebo tri roky vediem v našej mestskej časti bezplatnú právnu poradňu. Za ten čas som si vypočul veľa ťažkých životných osudov. Viem, že musíme v mestskej časti nastaviť široký systém pomoci občanom v núdzi. Jednorazová nančná pomoc je len prvým krokom. Mali by sme mať nástroje na akútnu, rýchlu a účinnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v problémoch. A nemusí sa to týkať len seniorov. V ťažkých situáciách sa ocitajú matky s deťmi, ľudia s exekúciami, zdravotne postihnutí a pod. Preto potrebujeme aj ďalšie sociálne služby ako napr. služby tzv. krízovejintervencie, sociálne služby na podporu rodín s deťmi a pod.

pozitívne aktivity

Samozrejme, že k seniorskému veku by mali patriť aj vitálne a pozitívne aktivity, ako si zaslúžene užiť „jeseň života“. Mnoho našich seniorov je v dobrej fyzickej a mentálnej kondícii. Vidím to na pravidelných stretnutiach s našimi jubilantmi nad 75 rokov. Obdivujem, ako dokážu mnohí naši starší obyvatelia šíriť dobrú náladu a optimizmus. Preto by sme mali pokračovať v podpore našich denných centier a senior klubov. V nich vytvárať predpoklady pre plnohodnotné a všestranné trávenie voľného času. Nesmieme však zabudnúť ani na tých seniorov, ktorí nie sú radi organizovaní. Aj pre nich sme začali ponúkať možností exkurzií, poznávacích výletov, vzdelávania, športu a pod.

Určite bude vhodné, aby v budúcom volebnom období bola vytvorená Rada seniorov ako poradný orgán starostu, v rámci ktorého by boli diskutované všetky aktuálne problémy dotýkajúce sa života karloveských seniorov. A v spolupráci so stavovskými, záujmovými a občianskymi združeniami, ktorých poslaním je podpora ľudí odkázaných na rôzne druhy sociálnej pomoci, hľadať vhodné a prospešné riešenia problémov, ktoré pred nami stoja. Verím, že spoločnými silami to dokážeme, ak bude ochota a vôľa na strane budúceho vedenia mestskej časti a budúceho miestneho zastupiteľstva.


JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky a nezávislý poslanec