Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Poslanci pomohli karloveským školám

Viac ako 220 tisíc Eur pôjde na úhradu dlhov
Miestne zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní koncom augusta rozhodlo o vyčlenení viac ako 220 tisíc Eur z rezervného fondu mestskej časti na úhradu dlhov troch karloveských základných škôl za dodávky tepla. Základné školy na Majerníkovej, Tilgnerovej a Karloveskej 61 sa dlhodobo trápili s nezaplatenými faktúrami za dodávky tepla. Rozhodnutie poslancov tak uľahčí fungovanie karloveských škôl v novom školskom roku.
Dubčekovej škole hrozilo odpojenie
Najväčšie starosti s úhradami za teplo mala ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62. Jej dlžoba voči dodávateľovi tepla dosahovala takmer 140 tisíc Eur. Situáciou sa opakovane muselo zaoberať zastupiteľstvo. Popri prijatí opatrení na zlepšenie ekonomického fungovania školy a schválení projektu energetickej efektívnosti budov základnej školy bolo nutné sa vysporiadať aj s dlžobami. Samotná škola by nedokázala bez pomoci mestskej časti uhradiť nezaplatené faktúry. Nehovoriac o tom, že škole začal dodávateľ tepla účtovať aj penále. Hrozilo by aj odpojenie školy od dodávok tepla na začiatku vykurovacej sezóny a to poslanci nemohli dopustiť.
Pomoc potrebovali aj ďalšie školy
Návrh miestneho úradu bol schváliť finančnú výpomoc len pre ZŠ A. Dubčeka. Poslanci však schválili môj pozmeňovaní návrh spolu s poslancom Bendíkom, ktorý rozšíril pomoc nielen pre ŽS A. Dubčeka, ale aj ďalším dvom karloveským základných školám, ktoré tiež evidovali nezaplatené faktúry za dodávky tepla, i keď v menšej výške ako škola na Majerníkovej. Domnievali sme sa, že je potrebné prijať riešenie, ktoré bude jednak spravodlivé aj voči ostatným školám, aj zodpovedné voči verejným financiám karloveskej samosprávy. Preto bola schválená finančná výpomoc vo výške takmer 39 tisíc Eur pre Spojenú školu na Tilgnerovej a viac ako 44 tisíc Eur pre ZŠ na Karloveskej 61 popri pomoci škole na Majerníkovej vo výške takmer 140 tisíc Eur. Spolu tak bolo schválených viac ako 222 tisíc Eur, ktorými samospráva z vlastného rezervného fondu pomôže školám.
Odpustí dodávateľ penále?
Súčasťou schváleného uznesenia je podmienka, že k úhrade všetkých dlžôb voči dodávateľovi tepla dôjde do 3 pracovných dní v prípade, ak dodávateľ tepla odpustí všetky penále, ktoré účtoval našim školám. Opakovane nás pani starostka a pán prednosta ubezpečovali, že dodávateľ tepla takúto ústretovosť pri rokovaniach prejavil, a preto veríme, že nezostane len pri sľuboch. Keďže finančná výpomoc bola schválená z rezervného fondu mestskej časti je potrebné pokúsiť sa aspoň o čiastočnú kompenzáciu v podobe úspor v bežných výdavkoch mestskej časti. Poslanci preto požiadali pani starostku, aby predložila návrh na zmenu rozpočtu a návrh úspor minimálne vo výške 50% z celkovej čiastky finančnej výpomoci.
Dokáže pani starostka šetriť?
Veríme, že sa to pani starostke podarí, i keď návrh na úspory finančnej komisii v septembri nepredložila. Pri pohľade na program karloveských hodov a účinkujúcich zvučných mien určite existuje priestor na úsporu honorárov v oblasti výdavkov na kultúru. Poslanci opakovane poukazujú na fakt, že v čase, keď školy neplatia za dodané teplo, keď zatekajú strechy objektov a chodíme po rozbitých cestách a chodníkoch volať účinkujúcich zvučných mien dokonca až zo zahraničia vystupovať na miestnych hodoch je minimálne diskutabilné. Dobrá nálada a atmosféra, ktorú máme na hodoch radi, nepochybne môže byť aj pri podstatne skromnejšom rozpočte. Napokon sa blíži koniec volebného obdobia a občania budú mať možnosť zhodnotiť tento spôsob riadenia mestskej časti vo voľbách.

JUDr. Branislav Záhradník
nezávislý poslanec