Rezidenčné parkovanie zvýši kvalitu života v Karlovej Vsi

Jedným z najviac skloňovaných problémov Karlovej Vsi je parkovanie. Aj keď je táto téma vnímaná hlavne zo strany vodičov, ktorí denne problém s parkovaním riešia, je potrebné vnímať ju aj zo strany tých obyvateľov, ktorí nie sú majiteľmi áut a majú rovnaký nárok na verejný priestor a nárok na bezpečný pohyb po chodníkoch a cestách. Jedným z nástrojov na riešenie dopravných situácií a parkovania je zavedenie parkovacej politiky.

foto kratochTéma parkovacej politiky sa v Bratislave skloňuje už niekoľko rokov. V roku 2012 bola na mestskom zastupiteľstve prijatá dopravná politika parkovania hlavného mesta SR Bratislavy. Následne bolo pripravené všeobecne záväzné nariadenie a zmena štatútu, ktorých predmetom bolo vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a výška úhrady za dočasné parkovanie, ktoré boli podmienkou zavedenia pravidiel parkovania v jednotlivých mestských častiach mesta. Tieto materiály ale schválené neboli.

Parkovacia politika je jednou z hlavných dopravných priorít mesta a na jej príprave pracuje aj jeho súčasné vedenie. Nakoľko rokovania o jej zavádzaní majú často politický rozmer, čím sa, žiaľ, posúva termín jej realizácie, niektoré mestské časti sa rozhodli konať. Aj keď musím skonštatovať, že takýto scenár môže spôsobiť neprehľadnosť systémov parkovania na území Bratislavy, rozumiem snahe predstaviteľov miestnej samosprávy hľadať riešenie a následne zabezpečiť nové pravidlá parkovania.

Mestská časť Bratislava Karlova Ves sa dlhodobo trápi s problémom nedostatku parkovacích miest. Systém, ktorý je v súčasnosti zavedený – vyhradené parkovanie – rieši problém len časti obyvateľov. Rezidenčné parkovanie, o zavedení ktorého vedenie mestskej časti uvažuje, bude pre obyvateľov – rezidentov prínosom. Nebude riešiť len parkovanie pre cca 1700 vozidiel na vyhradených boxoch. Nárok na rezidenčné parkovanie bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá dovŕšila 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. Ak to bude kapacita parkovacích miest umožňovať, bude môcť byť vydaná na domácnosť aj ďalšia rezidenčná karta, ale za inú cenu. Rokovania na úrovni hlavného mesta zatiaľ predpokladajú minimálnu cenu rezidenčnej karty 20 € za rok. Jej výhodou po prijatí celomestskej parkovacej politiky bude zvýhodnené parkovanie v ostatných mestských častiach (v tých, kde bude parkovacia politika zavedená). Parkovať sa bude môcť na miestach vyhradených pre rezidentov – vyznačených vodorovným a zvislým značením – bez časového obmedzenia. Rezidenčné ulice alebo zóny sa budú zavádzať postupne. Vyhradené parkovanie pre zdravotne ťažko postihnutých občanov ostane zachované.

Riešenie parkovania pre návštevy je zatiaľ navrhnuté tak, že pri vydávaní rezidenčných kariet bude vydaný konkrétny počet návštevníckych kariet platných na jeden deň. Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú si môcť majitelia riem alebo majitelia nehnuteľností bez trvalého pobytu zakúpiť abonentskú kartu za cenu niekoľkonásobne vyššiu, ako bude sadzba za rezidenčnú kartu. Takáto karta ich bude oprávňovať parkovať na rezidenčných miestach.

Zavedením rezidenčného parkovania dôjde k výraznému zníženiu vyhradených parkovacích miest. Tým sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest v zóne a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Pre osoby s trvalým pobytom v Karlovej Vsi a pre prvé auto v domácnosti by mal byť nový systém výrazne lepší ako súčasný stav. V opačnom prípade by nemalo zmysel danú zmenu zavádzať. Isteže systém nebude hneď dokonalý. Je možné, že zavádzanie do praxe vyvolá potrebu ďalších zmien.

DSC02577Rezidenčné parkovanie sa rozhodla v roku 2010 zaviesť aj mestská časť Bratislava Staré Mesto (z celkového počtu parkovacích miest je 80% rezidenčných a 20% voľne prístupných). Za jednorazový ročný poplatok si obyvateľ Starého Mesta môže zakúpiť parkovaciu kartu, ktorá mu umožňuje parkovať na miestach vyznačených pre obyvateľov. Ulíc s takto vyznačeným parkovaním tu pribúda a podľa pracovníkov úradu k spokojnosti občanov. Takýto systém má pripravený aj mestská časť Bratislava Nové Mesto. Tak ako tam, aj v Karlovej Vsi by to mal byť dočasný systém do doby, kedy bude zavedená celomestská parkovacia politika. Tá bude ale taktiež vychádzať z princípu uprednostnenia parkovania pre rezidentov.

Všeobecne platí, že bezpečnosť v meste je ovplyvňovaná bezpečnosťou na ulici. Súčasťou života v meste je život na uliciach a verejných priestranstvách. Považujem preto za potrebné hovoriť aj o tom, že zavedenie parkovacej politiky je súčasne nástrojom na odstránenie živelného parkovania, často v zeleni a na chodníkoch. To bude mať vplyv na kvalitu života a zníženie dopravných problémov. O pripravovaných zmenách budeme s občami Karlovej Vsi hovoriť.

Tatiana Kratochvílová
dopravná inžinierka mestskej časti Bratislava Karlova Ves