Čo sa stavia v zátoke?

Na území v Karloveskej zátoke, ktoré je v územnom pláne vyznačené ako územie pre šport, telovýchovu a voľný čas vydal stavebný úrad Karlova Ves 20.5.2013 stavebné povolenie pre stavbu Účelové zariadenie – dostavba rekreačno-oddychového zariadenia.

11.2.2014 vydal ten istý stavebný úrad rozhodnutie o Zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Účelové zariadenie – dostavba rekreačno-oddychového zariadenia pričom v účele stavby je polyfunkčný objekt s nasledovnými funkciami : rekreačno – oddychové a ubytovanie zariadenie, lodenica, bufetová prevádzka, parkovanie, prevádzky obchodu a služieb.

V popise zmeny stavby je uvedené, že predmetom zmeny stavby pred dokončením je prestavba jestvujúceho účelového zariadenia, pôvodne Lodenica Slávia a. s., neskôr reštauračného stravovania a skladovania športových lodí.

5.11.2014 uskutočnili príslušníci iniciatívy Naša Bratislava prieskum na stavenisku.
Pri obhliadke výstavby z chodníka pri Dunaji bolo účastníkmi prieskumu konštatované, že celý pôvodný objekt, ku ktorému sa vzťahovalo jednak pôvodné stavebné povolenie ale hlavne v súčasnosti platná Zmena stavby pred dokončením bol zbúraný a nezostalo z neho vôbec nič.

Vyvstáva teda otázka, čo vlastne stavebník stavia, keď predmet platnej zmeny stavby pred dokončením kompletne odstránil.
Preto žiadame preveriť, či zbúraním pôvodného objektu nedošlo k porušeniu zákona a nezákonnému zbúraniu.
V zmysle platného územného plánu je zrejmé, že aj pôvodne vydané stavebné povolenie, ako aj jeho zmena stavby pred dokončením nebolo vydané v súlade s platným územným plánom.

Stavebný úrad by mal v každom stupni povoľovania stavby ako štátny orgán, preskúmať aktuálny stav veci a vydávať povolenia tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou a zákonmi. Domnievame sa, že pani starostka Ing. Iveta Hanulíková ako štatutár stavebného úradu aj Ing. Kralovič ako vedúci stavebného úradu venovali nedostatočnú pozornosť povoľovaniu predmetnej stavby.

Žiadame preto o preskúmanie legálnosti súčasnej výstavby a jej okamžité zastavenie.

V zmysle platnej legislatívy sme sa obrátili na zodpovedné orgány.

Dana Čahojová, zástupca iniciatívy Naša Bratislava
Iva Lukačovičová, zástupca iniciatívy Naša Bratislava