Školstvo a vzdelávanie zostáva našou prioritou

Jedným z dôvodov, pre ktorý som sa pred dvomi rokmi rozhodol kandidovať za poslanca, bol neudržateľný a katastrofálny stav v oblasti školstva a vzdelávania.

Nedokážem si vysvetliť absolútny nezáujem predchádzajúceho vedenia Karovej Vsi o túto oblasť. Inak sa nedá pochopiť stav budov našich základných a materských škôl. Nikomu zrejme neprekážalo, ako vyzerajú hygienické zariadenia na ZŠ A. Dubčeka, že deti cvičia na ZŠ Karloveská 61 v plesnivej telocvični, že na tej istej škole tečie strecha, ktorá bola za nemalé nančné prostriedky rekonštruovaná. To je len niekoľko príkladov. Asi najvýstižnejším príkladom nezáujmu bol stav školského bazéna na ZŠ A. Dubčeka. Nikto neriešil havarijný stav elektrických rozvodov, vzduchotechniky, okien, ani nefunkčný mechanizmus dávkovania chlóru. Tento stav nutne musel viesť k zatvoreniu bazéna. Je potešiteľné, že terajšie vedenie považuje oblasť podpory školstva a vzdelávania za prioritnú.

Za dva roky sa podarilo zrealizovať už niekoľko významných investícií

  1. rekonštrukcia hygienických zariadení na Spojenej škole na Tilgnerovej,
  2. dve etapy rekonštrukcie hygienických zariadení na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej,
  3. odstránenie plesne a riešenie odvetrania v telocvični na ZŠ Karloveská 61,
  4. rekonštrukcia strechy a s tým súvisiaca výmena podlahovej krytiny na 3. poschodí na tej istej škole,
  5. prebiehajúca obnova palubovky v telocvičniach na Spojenej škole na Tilgnerovej,
  6. 6. rozšírenie kapacít materských škôl.

1511-3Systémové a dlhodobo udržateľné hospodárenie škôl

V roku 2014 bolo jednorazovo vyplatené z rozpočtu MČ na vyrovnanie dlhu jednotlivých škôl vyše 222 000 eur. Čo bolo síce chvályhodné rozhodnutie, ale z dlhodobého hľadiska nesystémové a neudržateľné. Aj tento problém sa podarilo vyriešiť a je potešujúce, že naše školy dnes hospodária s vyrovnaným rozpočtom bez akejkoľvek potreby do nancovania. Daný stav sa podarilo docieliť niekoľkými opatreniami, predovšetkým:

  1. schválením VZN o výške nančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým došlo k výraznému navýšeniu nančných prostriedkov na prevádzku Školského klubu detí a školskej jedálne,

  2. prijatím novely Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, podľa ktorých sa príjem z krátkodobých nájmov priestorov, ktorý bol doteraz príjmom mestskej časti, stal príjmom školy,

  3. racionalizáciou siete základných škôl. Pre všetkých tak bolestivé rozhodnutie o zrušení ZŠ Veternicová prinieslo potrebné naplnenie voľných kapacít ďalších základných škôl. Na ZŠ Karloveská 61 ako aj na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 narástol počet žiakov v tomto školskom roku o rovnaký počet 78 žiakov, na Spojenej škole na Tilgnerovej o 36 žiakov. Nakoľko je v súčasnosti systém nancovania základných škôl nastavený na základe počtu žiakov, dané rozhodnutie výrazne pomohlo k nančnej stabilizácii našich škôl.

Výbornou správou je aj v uplynulom období realizované rozšírenie kapacít materských škôl. Dnes je počet miest v nich dostatočný, a to aj pri zohľadnení predpokladaného demogra ckého vývoja.

Richard Savčinský
nezávislý poslanec