Starostlivosť o seniorov

V Karlovej Vsi dnes v poproduktívnom veku žije okolo 7 000 mužov a žien. Nie je to malé číslo a demografické ukazovatele hovoria, že sa bude neustále zvyšovať, pretože naša populácia neodvratne starne.

Sme na túto skutočnosť pripravení?
Mnoho starých ľudí je už teraz odkázaných na našu pomoc. Niektorým stačí pomoc opatrovateľskej služby v domácnosti, či pomoc v podobe lacného obeda. Neustále bude ale narastať počet tých, ktorí budú mať z rôznych dôvodov obmedzenú mobilitu, a budú ju potrebovať natrvalo.

Nie je v našich silách pomôcť všetkým, ale je nevyhnutné, aby pomoc dostali tí, ktorí ju potrebujú najviac. Aké služby sú dostupné momentálne v Karlovej Vsi?

Je to opatrovateľská služba, dva kluby dôchodcov a stravovanie pre dôchodcov. To zďaleka nepokrýva ani súčasné potreby. Nieto očakávaný výrazný rast potreby týchto služieb.

Za rozhodujúci považujeme kvalitný systém domácej starostlivosti, čiže terénne opatrovateľstvo. Základom je dobrá spolupráca medzi mestskou časťou a neziskovými organizáciami. Je však potrebné podporovať i vznik zariadení, ktoré sú schopné zabezpečiť kompletnú starostlivosť o seniorov. Vhodné lokality stále sú. O tom nepriamo svedčí permanentný tlak podnikateľskej lobby i v komunálnej sfére. Plány na to, čo budovať, sú však diametrálne odlišné.

Kde ale na to nájsť peniaze? To sa nedá bez súčinnosti štátu, neziskoviek a súkromného sektora. V Karlovej Vsi budeme podporovať predovšetkým vznik zariadenia opatrovateľskej služby pre osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorých je v Bratislave akútny nedostatok. Vo všetkých nových projektoch budeme prihliadať na bezbariérovosť a zvýšenie ochrany dôchodcov. Budeme zvyšovať bezpečnosť a povedomie starších obyvateľov zvyšovaním ich informovanosti, ponúkneme im kurz ochrany ako najohrozenejšieho spotrebiteľa.

Našim cieľom je zdravých dôchodcov zapájať do života, odkázaným pomôcť a všetkým dožičiť vyrovnanú dôstojnú starobu.