Územný plán otvára priestor pre korupciu SDKÚ a časť SaS spolu so Smerom schválili Ďurkovského zmeny územného plánu


Bratislava, 19. 12. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) dnes zaslali primátorovi Bratislavy žiadosť, aby nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva z 15. 12. 2011 o zmenách a doplnkoch územného plánu Bratislavy (ZaD 02). Môže využiť túto možnosť v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa ich názoru totiž mestské zastupiteľstvo urobilo zlé a pre Bratislavu škodlivé rozhodnutie, keď napriek odporu aktívnej verejnosti 70 %-nou väčšinou schválilo návrh ZaD 02*1. Ten bol vypracovaný ešte za primátora Ďurkovského. Hoci obsahuje viaceré pozitívne zmeny, poslanci a poslankyne hlasovali o celom návrhu naraz, a tak v ňom zároveň ponechali aj mnohé negatíva. Uštedrili tým Bratislave úder, z ktorého následkov sa tak ľahko nedostane. Rovnaký návrh predtým zastupiteľstvo dvakrát odmietlo ako zjavne nevýhodný pre mesto a v rozpore so zákonmi. Verejnosti nikto nevysvetlil, prečo bolo také dôležité, aby ho teraz schválili a nevenovali pár mesiacov hľadaniu serióznejšieho riešenia (napr. neskoršieho schválenia iba nekonfliktných zmien podľa výberu mestských častí).

„Toto hlasovanie legalizuje doterajšie nezákonné postupy (napr. hotel na Tehelnom poli). Zrušením presne špecifikovaných regulatívov v ZaD 02 a ich nahradením voľne interpretovateľnými formuláciami vytvorilo veľký priestor na svojvoľný, nejednoznačný výklad územného plánu na magistráte i stavebných úradoch, a tým aj priestor na korupciu pri povoľovaní stavieb. Územný plán ako nástroj regulácie územia tak stráca svoj zmysel,“ hovorí Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK*2.

„Mestskí poslanci a poslankyne tak pokračujú v chybách z minulosti, v ignorovaní verejného záujmu a potrieb občanov, v ničení životného prostredia a zelene v hlavnom meste a znižovaní kvality života jeho obyvateľov. Namiesto systematického riešenia prešľapov predošlej garnitúry sami vytvárajú ďalšie problémy. Navyše významne zvyšujú budúce výdavky mesta, napr. na zámenu lukratívnych pozemkov na nábreží PKO či na Kráľovej hore. Zadlžené mesto dnes šetrí na životne dôležitých funkciách, a tu sa obrovské sumy vyhadzujú von oknom. To určite nie je vo verejnom záujme,“ dodáva Ľubica Trubíniová z iniciatívy Bratislava otvorene.

Dokument ZaD 02 podľa BAO neobsahuje koncepčné prístupy a konkrétne regulatívy, ale vo veľkej miere presadzuje parciálne potreby developerov a finančných skupín. V 59 územiach mení (obývané) stabilizované územia na rozvojové, teda určené na výstavbu (ruší sa 15 % limit na dostavby), ruší výškovú reguláciu zástavby dokonca aj v Pamiatkovej zóne CMO*3 (umožňuje stavať výškové budovy nad 21 m v Starom Meste), pripúšťa výstavbu na ďalších plochách zelene a parkov (podzemné garáže – napr. pod Kollárovým námestím, obchodné zóny) a umožňuje rôzne stavby, ktoré zaťažia či zdevastujú ďalšie územia. Takýchto „nášľapných mín“ je v ZaD 02 neúrekom: napr. výrub 86 ha lužných lesov pre nový prístav, najväčší od čias Gabčíkova (starý prístav sa má zbúrať a zastavať bytmi, kanceláriami a občianskym vybavením), cesta a tým aj následná výstavba v prírodnej lokalite Kráľova hora, zvýšenie zástavby na nábreží PKO (River Park II.), likvidácia vinohradov, športovísk (o. i. štadiónu Artmedie), zahustenie výstavbou a následné zahltenie dopravou na Predstaničnom námestí, Patrónke, Mýtnej, v zónach Chalupkova, Klingerka, amfiteáter, Machnáč atď.

Podľa názoru odborníkov sú schválené ZaD 02 v rozpore so zákonom. Napr. výšková regulácia nie je určená konkrétne, ale má sa „expertízne posudzovať“. Zákon však nepripúšťa, aby sa zastupiteľstvo zbavilo svojej zákonnej kompetencie regulovať územný rozvoj obce a prenieslo ju napr. na odborníkov. Vzniká aj logická otázka, aký subjekt bude robiť nezávislú a objektívnu expertízu? Územné plánovanie sa týmto krokom dostáva mimo kontrolu zastupiteľstva, verejnosti aj samotnej hlavnej architektky.

Prijatím zlého návrhu ZaD 02 si mesto samo sťažuje situáciu aj pri novom územnom pláne (ÚP), ktorý začalo obstarávať v júli 2011. Nanovo tým zakladá mnohé konflikty, lebo aj negatívne zmeny v súčasnom návrhu ZaD 02 sa budú musieť premietnuť do nového ÚP.

Schválený návrh ZaD 02 nekorešponduje ani s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý zastupiteľstvo schválilo v júli 2010. Okrem toho je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny (napr. nový prístav pod Slovnaftom, parkinggaráže pod parkami a pod.) a so stavebným zákonom.

BAO pripomína, že na riziká a nedostatky schválených zmien a doplnkov ÚP č. 2 opakovane a v dostatočnom predstihu niekoľkokrát upozorňovala (písomne aj ústne) primátora Bratislavy, ako aj poslankyne a poslancov mestského zastupiteľstva.