Viac investícií do verejného majetku

Predbežné výsledky hospodárenia Karlovej Vsi za minulý rok sú priaznivé. Záverečný účet hospodárenia by mal byť dokonca lepší, ako bolo plánované. To vytvára v tomto roku priestor pre väčšie investície do obnovy a opráv verejného majetku.

Prioritou budú školy
Z Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti by sa malo v roku 2016 použiť takmer 200 tisíc eur. Najväčšou investíciou bude pokračovanie ďalšej etapy rekonštrukcie hygienických zariadení ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej (odha- dované náklady do 80 tisíc eur). V Spojenej škole na Tilgnerovej sa bude realizovať rekonštrukcia elektrických rozvodov a v ZŠ Karloveská 61 oprava strechy. Výmeny sa dočká aj povrch podláh v spojovacej chodbe na škole na Majerníkovej.

Investovať sa bude aj do zlepšenia podmienok v karloveských materských školách. V MŠ Kolískova sa bude realizovať výmena vchodových dverí, oprava strechy a sanácia stavebných konštrukcií (spolu za cca 25 tisíc eur). V MŠ Pod Rovnicami prebehne rekonštrukcia hygienických zariadení za takmer 20 tisíc eur.

Z Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení by mala mestská časť nancovať rekonštrukciu palubovky vo veľkej telocvični v škole na Tilgnerovej (35 tisíc eur), opravu protišmykového náteru palubovky v telocvični ZŠ Veternicová (7,5 tisíc eur) ako aj zakúpenie basketbalových košov na exteriérové ihrisko ZŠ A. Dubčeka.

Rekonštrukcia a modernizácia školského bazéna
Mestská časť v tomto roku bude veľkú pozornosť venovať projektovej príprave komplexnej modernizácie plavárne na ZŠ A. Dubčeka. Súbežne bude prebiehať hľadanie spôsobu nancovania tejto veľ kej investičnej akcie – odhadované náklady okolo 400 tisíc eur. Nevyhnutnosťou sa javí viaczdrojové nancovanie rekonštrukcie, nakoľko takto vysoké náklady nie je možné v jednom roku alokovať len zo zdrojov mestskej časti.

Kultúrny dom a nová lodenica
Potrebné nancie pôjdu aj do postupnej opravy karloveského domu kultúry – Kamel klubu na Molecovej. V tomto roku sa tu plánuje použitie 50 tisíc eur z Fondu rozvoja bývania mestskej časti na opravu elektroinštalácií, výmenu okien a nevyhnutné opravy kanalizácie. Taktiež postupujú práce na príprave výstavby verejnej lodenice v Karloveskej zátoke. Po obdržaní nevyhnutných povolení by sa malo pristúpiť k výberu zhotoviteľa a začatiu výstavby dlho očakávaného športového objektu.

Ak sa potvrdia prognózy trendu lepšieho hospodárenia mestskej časti, budú môcť poslanci pri prerokovaní záverečného účtu rozdeliť prebytok hospodárenia do účelových fondov mestskej časti a vytvoriť tak nančné predpoklady pre väčšie investície do karloveského verejného majetku v budúcich rokoch. Cieľom je kvalitne sa starať a postupne zveľaďovať prostredie, v ktorom žijeme.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky, nezávislý poslanec