Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Všetci sme spotrebitelia – a čo s tým?

Skutočnosť, že my – občania – ako spotrebitelia sme najväčšou ekonomickou skupinou, je v trhovom hospodárstve známa už viac ako polstoročie. Škoda, že si to málokto z nás uvedomuje. To má za následok nízku úroveň spotrebiteľského povedomia, schopností a samozrejme aj absencia odvahy, bez ktorej sa nedá riešiť spotrebiteľský problém.

Desať ročná prax v akejkoľvek činnosti tomu, kto sa jej venuje mu rozšíri zručnosti, vedomosti a obohatí ho o nové poznanie. Ani v prípade Združenia občianskej sebaobrany, ktoré vzniklo v roku 2000 tomu nie je inak. Získané zručnosti a vedomosti nám pomohli pomáhať spotrebiteľom pri odstraňovaní ich poškodenia. Poznanie, ktoré sme získali sa nedá nazvať inak ako – tristné. Máme zákony a inštitúcie, ktoré zabezpečujú ochranu spotrebiteľa a pritom je veľa spotrebiteľov poškodzovaných. Veľká väčšina z nich nad tým ľahostajne mávne rukou, menšia sa síce rozčúli a tým aj skončí. Najmenej je tých, ktorí sa rozhodnú ísť sa svojim právom, a teda vydajú sa na strastiplnú cestu odstraňovania svojho poškodzovania.

Ak ide o reklamáciu chybného výrobku tak poškodený spotrebiteľ bojuje sám za seba. Ak ide o nekvalitnú službu poskytovanú pre mnohých ďalších spotrebiteľov tak bojuje aj za iných. Najčastejšie sa to stáva v bytových domoch, kde je nespokojnosť so službou správcovských spoločností. Funkčný vzťah medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov je v bytových domoch ojedinelý. Paradoxne za to môžu samotní vlastníci bytov – teda spotrebitelia služby správcovskej spoločnosti. Svojim nezáujmom, ktorý sa najviac prejavuje na malou účasťou na schôdzach vlastníkov bytov sa akoby vzdávali práva ale aj zodpovednosti na spravovaní vlastného majetku. Máme konkrétne dôkazy, že tam, kde sa systematicky zo strany vlastníkov bytov nekontroluje čerpanie fondu prevádzky, opráv, údržby, rozúčtovanie dodávky tepla, vody a elektrickej energie pre bytový dom, prichádza k ich poškodzovaniu. Či už vedome alebo chybami na meračoch, príp. v účtovníctve, jednotlivými dodávateľmi energii alebo správcovskou spoločnosťou sa zistiť iba dôslednou kontrolou. Z podnetov, ktoré sme riešili vyplýva, že niektorým vlastníkom bytov pri pohľade vysoké nedoplatky v ročných vyúčtovaniach za službu spojenú s užívaním bytu už došla trpezlivosť a pustili sa do ich dôslednej kontroly. Prečítanie príslušných právnych noriem ako aj oboznámenie sa s rozúčtovávaním energií chce samozrejme čas a istú zručnosť. V komunite bytového domu však bývajú osoby s rôznym vzdelaním a praxou, naviac starší majú deti, príp. známych bývajúcich v Bratislave, ktorí vedia pomôcť. Na začiatok stačí málo – iba prejaviť záujem o spracovanie svojho majetku s pomocou uplatnenie spotrebiteľských práv. Iná situácia je v tzv. typových spotrebiteľských zmluvách, ktoré podpisuje spotrebiteľ s telekomunikačnými operátormi pôsobiacimi v oblasti signálu telefónnych či káblových televíznych rozvodov, poisťovne, peňažné inštitúcie a nebankové subjekty poskytujúce úvery a pod. I keď ide o jednotnú zmluvu pre niekoľko tisíc spotrebiteľov a on sám nemôže si meniť jej znenie, nemôžu zmluvy obsahovať neprimerané podmienky. Ak by ani napriek výhradám spotrebiteľa daný subjekt ich nezmenil, na súde by jednoznačne spotrebiteľ spor vyhral. V tomto by už ale nezostal spotrebiteľ osamotený, v súvislosti s harmonizáciou smerníc Európskej komisie sa vznikla na Ministerstve spravodlivosti Komisia na posudzovanie neprimeraných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, kde sa zmluvu , ku ktorej má spotrebiteľ výhrady posúdia a vydajú rozhodnutie.

Na nevedomosti spotrebiteľov doslova parazitujú subjekty, ktoré sa mu vtierajú do priazne rôznymi ponukami telefonických a internetových hlasovaní. Často stačí odoslanie jednej sms – správy a už sa stal spotrebiteľ ich zákazníkom, na základe čoho mu posielajú na jeho účet nove a nove sms – správy. O nutnosti ohlásenia sa spotrebiteľ dozvie až pri reklamovaní účtov. I keď sú tieto nekalé obchodné praktiky protizákonné, kým nepríde k podaniu žaloby nekorektní podnikatelia zneužívajú nevedomosť spotrebiteľov.

Zo širokej problematiky ochrany spotrebiteľa sme sa snažili upozorniť na okruhy, ktoré spôsobujú najvypuklejšie problémy. Predchádzaniu poškodzovaniu sa dá iba aktívnym prístupom k svojim spotrebiteľským právam. Tie patria k občianskym právam, ktoré si môžeme uplatniť aj pri spravovaní obce či mesta. A tento moment je práve teraz – pred voľbami do miestnych a mestského zastupiteľstva – aktuálny. Treba sa rozhodnúť či kandidáti zo straníckych zoskupení sú tí, ktorí majú čestný záujem o spravovanie mestskej časti a mesta Bratislavy. Povedané inak – či majú záujem o nás občanov aj inak ako honosnými a často i veľkohubými a teda prázdnymi sľubmi z plagátov a bilbordov. Prax ukázala, že na občana sa veľmi rýchlo zabudne a pri rozhodovaní o mestskej časti a meste sa uplatňuje príkaz jednotlivých politických strán. Napríklad, ktorý starosta alebo primátor má záujem pomôcť občanovi aj ako spotrebiteľovi. Stačí málo. Hľadať s odborníkmi spôsob ako v mestskej časti alebo v meste Bratislava sa bude systematicky venovať priestor k vzdelávaniu občana – ako spotrebiteľa. Spôsobov je veľa, prvou lastovičkou bola mestská časť Ružinov, kde v Ružinovskom echu dostalo Združenie občianskej sebaobrany priestor na publikovanie problémov z ochrany spotrebiteľa. Dúfame, že v nasledovnom volebnom období bude mať táto aktivita nasledovníkov.

Spracovala: Jana Miklovičová – štatutárna zástupkyňa Združenia občianskej sebaobrany
KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU MIESTENEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI RUŽINOV, vo volebnom obvode č. 3, za OBČIANSKU INICIATÍVU NAŠA BRATISLAVA