Vstupujeme do druhého polčasu

V decembri uplynie prvá polovica volebného obdobia. Čo priniesla a čo môžeme očakávať do budúcnosti?

V akom stave sme prevzali mestskú časť? V podstatne horšom, ako sme očakávali. Prebytkové hospodárenie bolo viac na papieri ako v skutočnosti. Dôsledkom bola dlhodobo zanedbávaná starostlivosť o verejnú infraštruktúru – cesty, chodníky, ihriská, športoviská, zeleň a najmä objekty škôl a materských škôlok vrátane kritického stavu bazéna na ZŠ A. Dubčeka. Mimoriadne nepríjemným prekvapením boli súdne spory, v ktorých je mestská časť žalovaná, pričom v najväčšom ide o viac ako 11,6 milióna eur – to je viac ako celý rozpočet mestskej časti. Negatívom boli rôzne zmluvy s dodávateľmi, o ktorých efek- tívnosti a hospodárnosti by sme mohli vážne pochybovať.

Pustili sme sa do práce s odhodlaním vyriešiť staré problémy a priniesť nové riešenia. Upratovanie po bývalom vedení nám odčerpalo podstatne viac času a energie, a preto sa prvé pozitívne rozhodnutia objavili neskôr, ako sme plánovali.

Počiatočné investície

Napriek týmto skutočnostiam sa nám v roku 2015 podarilo zostaviť prebytkový rozpočet. Investovali sme do opráv škôl takmer 100 tisíc eur a do údržby ciest, chodníkov a verejných priestranstiev približne 120 tisíc eur. Dôležitým rozhodnutím bola realizácia zámeru vykonávať verejnoprospešné služby spočívajúce v údržbe ciest, chodníkov a zelene vlastnými silami. Vypovedali sa zmluvy s externými dodávateľmi a zakúpila sa vlastná, nová komunálna technika – kosačky, traktory a ostatné zariadenia na zimnú i letnú údržbu. Išlo o ambiciózny cieľ, v jednom roku radikálne zmeniť spôsob výkonu týchto služieb. Samotná technika nestačí, potrebovali sme získať a zaučiť personál, čo nie je jednoduché.

V roku 2016 sme museli už od prvých týždňov riešiť ekonomické problémy ZŠ Veternicová. Poslanci prijali ťažké a bolestivé rozhodnutie o zrušení školy. Budova však naďalej zostala slúžiť na školské účely a navštevujú ju deti z úspešnej karloveskej školy SŠ sv. Františka, o ktorú je veľký záujem zo strany rodičov.

Riešenie problémov v doprave

Konečne sa podarilo opravovať aj súvislejšie úseky ciest ako napríklad Sološnická a Ulica Hany Meličkovej. Veľkým problémom je parkovanie. Neexistuje čarovný prútik na jednoduché riešenie. Treba robiť konkrétne kroky v jednotlivých loka- litách. Spustili sme pilotný projekt rezidenčného parkovania v okolí Silvánskej. Cieľom je zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom, aby sa im zlepšilo parkovanie najmä vo večerných hodinách. Ak sa potvrdí úspešnosť projektu, radi by sme v reali- zácii rezidenčného parkovania pokračovali aj na ďalších uliciach. Vytipovali sme aj lokality, kde by bolo možné postaviť nové parkoviská.

Komunikácia s verejnosťou

Začali sme vydávať noviny Karlova Ves, ktoré prinášajú dôležité informácie o živote v mestskej časti. Zmenila sa web stránka, pribudli nové formy komunikácie úradu s verejnosťou, elektronická úradná tabuľa. Otvorili sme Centrum služieb občanom na Námestí sv. Františka, kde na jednom mieste poskytujeme overovanie podpisov, služby matriky, ohlasovne pobytu a ďalšie. Otvorili sme bezplatnú právnu poradňu.

Podpora školstva, športu a kultúry

Dobré výsledky hospodárenia v prvom roku sme ako ušetrený prebytok presunuli do Fondu opráv škôl a školských zariadení. V tomto roku sa pokračovalo v renováciách objektov škôl, opravili sa sociálne zariadenia na ZŠ A. Dubčeka, strecha na ZŠ Karloveská 61 a do konca roka budú vynovené telocvične na SŠ Tilgnerova. Kompletne sa pripravili aj projekty opravy a revitalizácie školského bazéna na Majerníkovej. Rozšírili sme kapacity v materských školách na Majerníkovej, vďaka čomu sme umiestnili všetky deti, ktoré rodičia zapísali do našich škôlok. To sa niektorým mestských častiam nepodarilo.

Podporili sme aj detský a mládežnícky šport. Kompletne sa zrekonštruoval povrch viacúčelového ihriska na Karloveskej 32. Športové kluby dostali po dlhých rokoch dotácie na podporu svojej činnosti vo výške 35 tisíc eur.

Kultúrny život je pestrejší. Vylepšili sme tradičné hody a majáles. Otvorili sme letné kino v Líščom údolí, tančiareň, Filmový a hudobný klub Kamel. Opravili sa priestory v dome kultúry ako aj v karloveskej knižnici. Pravidelne sa začali organizovať podujatia pre karloveských jubilantov, ktoré sú veľmi obľúbené.

Zmenami prechádza opatrovateľská služba aj stavebný úrad

Chceme, aby opatrovateľská služba bola kvalitnejšia a mala väčšie kapacity. Snažíme sa transformovať existujúce senior kluby na denné centrá, ktoré by prinášali rozmanité aktivity pre širší okruh našich starších spoluobčanov. Prachom nezapadol ani projekt zariadenia pre seniorov. O pár dní by zastupiteľstvo malo de nitívne rozhodnúť o lokalite bývalých detských jaslí na Borskej, kde by sa nové zariadenie malo stavať.

Vo fungovaní stavebného úradu sa kladie dôraz na striktné dodržiavanie zákonov a pravidiel pre novú výstavbu, čím sa chráni verejný záujem a životné podmienky obyvateľov. Doposiaľ nebolo vydané žiadne stavebné povolenie na väčšiu výstavbu napriek veľkému záujmu investorov vo viacerých lokalitách.

Čo chceme v nasledujúcich dvoch rokoch urobiť?

zrekonštruovať školský bazén na ZŠ A. Dubčeka

začať výstavbu zariadenia pre seniorov

postaviť nový objekt Karloveskej lodenice

pripraviť realizáciu výstavby nového parkovacieho domu na Veternicovej ulici

revitalizovať školské športové areály na Majerníkovej a Tilgnerovej ulici

rozšíriť projekt rezidenčného parkovania do ďalších lokalít

obnoviť väčšie množstvo detských ihrísk vo vnútroblokoch

revitalizovať Park SNP v Líščom údolí

Plánujeme, samozrejme, pokračovať v zlepšovaní starostlivosti o verejné priestranstvá. Je potrebné skvalitniť starostlivosť o zeleň, sadiť nové stromy a skultivovať zanedbané plochy.

Naše ciele sú veľmi náročné. Možno sa nepodarí splniť všetko. Je ale dôležité, aby sme urobili maximum. Niekde nás limitujú nancie, niekde neusporiadané majetkovo-právne vzťahy, niekde čas alebo nedostatok ľudí. Vďaka dobrej spolupráci medzi starostkou, miestnym úradom a zastupiteľstvom sa nestráca energia v žabomyších kon iktoch. Po dlhých rokoch je v Karlovej Vsi zrejmá spoločná snaha niečo dobré urobiť. Neznamená to, že máme na všetko rovnaké názory, ale že je vôľa spolupracovať pri hľadaní cesty, ako zlepšiť život v našej mestskej časti.

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky nezávislý poslanec