Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Aké je to byť župnou poslankyňou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK, resp. bratislavská župa) sa rozprestiera od Záhorskej Vsi cez Pezinok a Bratislavu až po Senec. Zahŕňa 71 obcí a 17 bratislavských mestských častí, spolu 653 tisíc obyvateľov. Z päťdesiatich poslancov zastupiteľstva BSK traja zastupujeme Karlovu Ves. Všetci traja (Buzáš, Šíbl, Poláchová) sme sa zaradili do klubu nezávislých poslancov. Každý z nás pracuje v dvoch až troch  komisiách. V tejto práci vidíme našu najväčšiu úlohu.

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 domovov sociálnych služieb (DSS). Spolu s poslancom Buzášom chceme lepšie porozumieť požiadavkám a problémom, s akými sa stretávajú v týchto zariadeniach klienti, zamestnanci a vedenie DSS. Preto sme aj s ďalšími členmi komisie navštívili už 10 týchto zariadení, niektoré aj opakovane. Tiež sme sa zúčastnili prípravy návrhov rozpočtov niektorých DSS. Lepšie je jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť. Navýšením finančných prostriedkov pre zariadenia sa snažíme o naplnenie ich objektívnych potrieb – za posledných 8 rokov boli totiž v nemilosti, dostávali možno tri štvrtiny financií, ktoré nutne potrebovali na bežnú prevádzku. Každý cent museli otočiť aj trikrát, aby mohli zakúpiť buď polohovateľné postele pre klientov alebo napríklad práčku. Ale nie oboje naraz. “Vyberte si, čo má väčšiu prioritu.” To chceme šetriť na sociálnych službách za každú cenu?! Arogantné riadenie sociálnych služieb tento rok nahradila nová vedúca oddelenia vysoko ľudským prístupom a riešením problémov. Účasťou v pracovných skupinách sme sa podieľali na príprave troch koncepcií sociálnych služieb, ktoré by takisto mali zlepšiť starostlivosť o klientov.

V tomto roku poslanci zvolili novú riaditeľku polikliniky v Karlovej Vsi, s ktorou sa výrazne zlepšila spolupráca, úrad BSK pracuje na doriešení parkovania a úpravách interiéru polikliniky.

Komisia  životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Spolu s poslancom Šíblom a ďalšími aktívnymi ochranármi sme iniciovali podpísanie Memoranda o ochrane lesov na území BSK, usilujeme sa aj o zlepšenie protipovodňovej ochrany obcí BSK a ochrany vodných zdrojov podporou citlivejšieho hospodárenia v lesoch. Snažíme sa z našej pozície obmedziť výruby v štátnych lesoch aj v okolí Devínskej Kobyly, Kráľovej hory a v celom bratislavskom lesoparku. Aktívne sa podieľame na vytváraní ekocentier, ku ktorým bude zaradené aj Vodárenské múzeum v Karlovej Vsi. Vyvíjame tlak na spoluprácu župy a magistrátu pri riešení cyklochodníka z Karlovej Vsi do Devína, zodpovednosť za realizáciu však leží na pleciach hlavného mesta.

Dotačná komisia

Župa poskytuje veľký objem financií (v roku 2019 je to vyše 2,5 milióna eur) v rámci dotačných schém, ktorých má niekoľko: Bratislavská regionálne dotačná schéma (BRDS pre oblasť kultúry, športu, práce s mládežou, rozvoj vidieka a vďaka nášmu pôsobeniu už aj pre environmentálne aktivity), individuálne dotácie, participatívny rozpočet, dotácie pre zdravotnú starostlivosť a územné dotácie. Poslanci upravili a schválili podmienky prideľovania dotácií. Snažili sme sa o spravodlivejšie prerozdeľovanie financií, tu vidíme ešte priestor na ďalšie zlepšenie. Vlani sa nám podarilo presadiť pre Karloveské centrum kultúry 15 500 eur na revitalizáciu podlahy a realizáciu akustiky, tento rok za 8 000 eur vylepšíme svetelný park. Tento rok tiež župa prispela sumou 10 000 eur na rozvoj zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi. Cez BRDS a individuálne dotácie získali finančnú podporu aj mnohé občianske a záujmové združenia v našej mestskej časti. Za náš úspech považujeme aj odvolanie jedného zo sporných odborných hodnotiteľov dotačnej schémy BRDS.

Karlova Ves je len malou súčiastkou župného kolosu. Náš hlas medzi 50 poslancami nemá veľkú váhu. Nie sme v pozícii, aby sme vyjednávali pre našu mestskú časť výhodnejšie postavenie. Často sme skôr tŕňom v oku, poukazujeme na nezdravú atmosféru prerozdeľovania financií a dohadovania sa v štýle “ja tebe a ty mne”. Negatívne vnímame skutočnosť, že za župných poslancov kandidujú aj starostovia, ktorí potom robia v prospech svojej obce ústupky na úkor regiónu alebo celej župy. To, že zastupiteľstvá prebiehajú hladko a demokratická väčšina naprieč všetkými politickými stranami (koaličnými aj opozičnými) odhlasuje materiály a návrhy uznesení, neznamená, že sú vždy rozumné a správne. Snažíme sa preto byť konštruktívnymi kritikmi, poukazovať na problémy a navrhovať riešenia.

 


Lívia Poláchová
nezávislá poslankyňa