Kauza Slnečné údolie

POD AKÉ ROZHODNUTIE SA PODPÍŠE MINISTER VÝSTAVBY ARPÁD ÉRSEK?

V Bratislave sa často uprednostňujú záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Stavby spravidla povoľuje miestny stavebný úrad. Vyšším orgánom je Okresný úrad, odbor výstavby (OÚ), ktorý má riešiť komplikované prípady, vážne rozpory a prípadne naprávať chyby. Bratislavský OÚ však už neraz zvrátil dobré rozhodnutie stavebných úradov v prospech bezohľadných developerov a zbohatlíkov, na škodu miestnych obyvateľov, životného prostredia a dopravy. Deje sa tak aj v kauze „Slnečné údolie“?

SITUÁCIA PRED VSTUPOM DEVELOPERA
Prvý dom – letné sídlo v údolí nad Devínskou cestou postavil v 1925 slovenský kňaz a politik Ferdiš Juriga. Od tých čias až do nedávnej doby pribudlo v údolí iba niekoľko roztrúsených rodinných domov. Napojenie týchto domov z jedného miesta na Devínsku cestu oddávna zabezpečovali nespevnené cesty. Časť z nich spevnili a udržiavali dnešní majitelia „Jurigradu“. Cestu využíva aj sused, majitelia okolitých záhrad a obyvatelia bytového komplexu Condominium Renaissance.

DEVELOPER NA 3 ETAPY
V 2012 vstúpil do územia s plánom postaviť bytový dvojdom a 3 vily investor Ingsol, s.r.o. Ako prvé postavil dvojdom a garáže tesne pri výjazde z Devínskej cesty, čím fakticky znemožnil vytvorenie dobrého dopravného napojenia v budúcnosti. Námietky vlastníkov jestvujúcich domov týkajúce sa zabezpečenia prístupu k ich nehnuteľnosti stavebný úrad za starostky Hanulíkovej v stavebnom konaní zamietol. Investor spočiatku konal slušne a obyvatelia údolia mu vychádzali v ústrety. Napríklad mu bezodplatne umožnili používať pri stavbe svoju parcelu aj pripojiť sa na ich kanalizačnú prípojku. Investor sa pri tom v 2016 zmluvne zaviazal splniť ich požiadavky na riadny prístup k ich domu a deklaroval, že výstavba uvedeným končí. V 2017 však začal pripravovať výstavbu ďalších 5 domov spolu so 49 bytmi. Ním navrhované napojenie prístupovej cesty vyplývajúce zo záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu aj po udelení výnimky na 12% sklon by fakticky odrezalo historickú prístupovú cestu pôvodných obyvateľov. Tá by dosiahla sklon 23%, čo oni odmietajú.

OKRESNÝ ÚRAD PROTI MESTSKEJ ČASTI
Návrh na začatie územného konania pre 5 bytových domov bol podaný na stavebný úrad Karlova Ves. Ten konanie zastavil, lebo investor nemal vyriešené dopravné pripojenie nehnuteľností a mal ďalšie nedostatky. OÚ na žiadosť investora toto zastavenie konania zrušil. Následne konanie fakticky odňal karloveskému stavebnému úradu a vydal rozhodnutie o umiestnení stavby 5 bytových domov. OÚ prevzatie právomocí od mestskej časti odôvodnil §123 stavebného zákona, ktorý mu to umožňuje pri technicky náročných stavbách a opatreniach s neobvykle veľkými účinkami na okolie a životné prostredie. Tým však v tomto prípade nie sú domy, ale komunikácia, ktorú OÚ vôbec neriešil.

Po sťažnostiach Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako odvolací orgán zrušilo rozhodnutie OÚ s tým, že OÚ musí v ďalšom konaní vyriešiť otázku napojenia dotknutých nehnuteľností a novej stavby na verejnú komunikáciu. OÚ vydal ďalšie rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom sa vôbec nevysporiadal s tým, na čo ho zaviazalo ministerstvo. Nasledovali odvolania majiteľov 2 RD a 3 bytov, ktorí znova namietali, že najprv treba vyriešiť dopravné napojenie a skúmať celkový vplyv na územie. Súčasne bol podaný podnet na Krajskú prokuratúru. Tá problém vecne neriešila s tým, že najprv musí správnosť postupu OÚ BA posúdiť ministerstvo.

BEZOHĽADNÝ DEVELOPER

Od jari 2017 prebiehala neúspešná diskusia vlastníkov domov s investorom, ktorý získal parcely pod ich príjazdovou cestou. V deň, keď bolo na úradnej tabuli OÚ zverejnené rozhodnutie OÚ o umiestnení stavby 5 bytových domov, investor na jedinú prístupovú cestu k jestvujúcim RD umiestnil betónovú skruž, ktorá pôvodným obyvateľom znemožnila prejazd. Následne rozbil cestu a do diery zasadil trojmetrový strom. Uvedenými zásahmi bolo hrubo zasiahnuté do práva na bývanie, na súkromný a rodinný život a do ďalších práv vlastníkom RD a ich rodín. Preto títo podali návrh na vydanie predbežného opatrenia obcou podľa §5 Občianskeho zákonníka, účelom ktorého je nariadenie na vrátenie do pôvodného stavu. Rozhodnutie starostky bolo vydané dňa 26.9.2018. Okresný súd Bratislava IV vydal neodkladné opatrenie, ktorým uložil spoločnosti Lensson, s.r.o. a spoločnosti Slovak-sol, s.r.o, aby umožnili nerušený prejazd po trase jedinej prístupovej cesty k rodinným domom, aby sa súčasne zdržali všetkých úkonov, ktoré by bránili v prejazde. Ten podnes nebol umožnený. Investor tým ignoruje rozhodnutie súdu aj výzvu Cestného správneho orgánu na odstránenie prekážky.
Keď sa ozvali znepokojení obyvatelia dvojdomu, investor im poslal oznámenie, že vlastní vodovodné prípojky a odpojí ich od vody, po čom odvolania stiahli.

AKO ROZHODNE MINISTER VÝSTAVBY?
O kauze aktuálne rozhoduje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ak rozhodne v prospech developera podobne ako Okresný úrad, vznikne niekoľko vážnych problémov:

  • občanom sa znovu ukáže, že na Slovensku, a zvlášť v Bratislave, štátne orgány stoja na strane bezohľadných dravcov proti obyčajným občanom i kvalitnému rozvoju mesta,
  • developerom sa potvrdí, že ak si nájdu správne „chodníčky“, tak im prejde akákoľvek stavba,
  • ukáže sa tiež, že ak sa nájde stavebný úrad a starosta, ktorý naozaj koná podľa zákona a v záujme obce a jej obyvateľov, vyšší orgán ho prevalcuje,
  • developer dokončí 49 bytov, čo znamená prírastok cca 70-100 osobných vozidiel na už dnes nevyhovujúcu prípojku na frekventovanú Devínsku cestu,
  • ľudia si kúpia byty po reklame skvelého bývania s výhľadom na Dunaj a potom zistia, že k nim nie je vybudované a dokonca ani úradne schválené pripojenie na verejnú komunikáciu, čo vyvolá ďalšie problémy dopravné, právne, úradné i bezpečnostné,
  • ak sa nakoniec zrealizuje cesta podľa návrhu developera, hrubo sa porušia vlastnícke práva minimálne vlastníkom domov, ktorí tam bývajú už desaťročia.

prevzaté z martinicky.blog.sme.sk, krátené


Pavol Martinický
nezávislý kandidát na poslanca