Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Rekonštrukcia bazéna – finále

Keď po voľbách v roku 2014 nastupovalo nové vedenie a poslanecký zbor, čakalo nás v mestskej časti veľa nemilých prekvapení. Väčšinu úsilia bolo potrebné vynakladať na „hasenie“ akútnych havárií, ktoré vybuchovali ako „nášľapné míny“ priamo pod nohami. Jednou z nich bol bazén na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

Sťažnosti rodičov na nevyhovujúci stav bazéna sa ukázali ako opodstatnené. Bazén bol nespôsobilý bezpečnej prevádzky. Ukázalo sa, že stav bazéna je oveľa horší, ako boli tie najpesimistickejšie očakávania. Zásadná rekonštrukcia bola nevyhnutná. Pri posudzovaní stavu bazéna sa ukázalo, že primárnym zdrojom vlhnutia a plesnenia interiéru bazéna je nefunkčná vzduchotechnika. Nefunkčná bola bazénová technika na dávkovanie chlóru. Ten sa dávkoval ručne „od oka“. Principiálne zle bola riešená cirkulácia vody v bazéne. Nachádzali sa v ňom tzv. „mŕtve miesta“ a „mŕtve zóny“ s minimálnou obmenou vody. To boli podmienky priaznivé na množenie sa baktérií. Tento stav sa dlhodobo riešil pridávaním chlóru vo zvýšených množstvách. Zlá ventilácia a zvýšené dávky chlóru spôsobili výraznú koróziu všetkých oceľových prvkov v bazéne – radiátory, parapetné dosky, zárubne a ostatné. Oxidácia kontaktov elektrických zariadení spôsobila, že elektroinštalácia bola v havarijnom stave. Šatne, miestnosti pre personál ako aj ostatné priestory boli amortizované ďaleko za hranicu životnosti.

Vedenie mestskej časti ustanovilo na riešenie bazéna otvorenú pracovnú skupinu tvorenú pracovníkmi úradu, poslancami a prizvanými odborníkmi. Prvým krokom skupiny bola návšteva podobných bazénov v okolí. Pracovná skupina sa podrobne oboznámila najmä s prevádzkou bazénov na Mokrohájskej ulici, na Pasienkoch, v Pezinku, v Senci. Na základe získaných poznatkov sa stanovili kritériá, na základe ktorých sa mala rekonštrukcia bazéna realizovať. Týmito kritériami boli:

  • zmysluplnosť investície (najlacnejšie nemusí byť najlepšie),
  • bezbariérový vstup (rehabilitácia osôb s telesným postihnutím),
  • najvyššia kvalita vody (minimalizácia používania chemikálií),
  • minimalizácia prevádzkových nákladov,
  • životnosť najmenej 20 rokov,
  • odolnosť proti priesakom,
  • široká využiteľnosť (školy, športové kluby, široká verejnosť),
  • možnosť ďalšieho rozvoja,
  • príjemné pocitové vnímanie,
  • organizovanie plaveckých športových podujatí (splnenie požiadaviek plaveckých organizácií).

Na základe uvedených kritérií jednoznačne vyplynulo, že teleso bazéna je potrebné realizovať ako celozvárané z nerezového materiálu (vodotesnosť, životnosť, hygiena, najjednoduchšia údržba, príjemný vzhľad). Cirkulačný systém bazéna je nevyhnutné projekčne aj realizačne zásadne zmeniť tak, aby sa zabezpečila rovnomerná a dostatočná výmena vody v celom telese bazéna. Treba inštalovať novú bazénovú techniku – obehové čerpadlá, filtre, dávkovače. Malý detský bazénik je nutné zrekonštruovať pre potreby výcviku detí predškolského veku. Táto rekonštrukcia zahŕňala inštaláciu samostatnej bazénovej techniky. Vymeniť treba celý systém vzduchotechniky vrátane centrálnej jednotky, ktorá zabezpečí aj udržiavanie požadovanej teploty vzduchu (vykurovacie radiátory nebudú potrebné) a lokálnych jednotiek pre šatne, sociálne zariadenia a technické priestory. Vyžaduje sa zásadná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia. Ďalej treba vykonať rekonštrukciu šatní, sociálnych priestorov a ostatných priestorov a pritom zohľadniť bezbariérovosť riešení. Nevyhnutnou sa ukázala aj zásadná rekonštrukcia tzv. vyrovnávacej nádrže a rozcvičovne tak, aby tieto priestory boli integrálnou súčasťou bazénovej haly a boli použiteľné pre potreby plavcov.

Na základe stanovených kritérií bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie projektu rekonštrukcie. Do súťaže sa prihlásili iba dvaja uchádzači, z ktorých, žiaľ, iba jeden splnil súťažné kritériá. Projekt rekonštrukcie obsahoval aj kalkuláciu nákladov. Tá dosiahla hodnotu 1,2 mil. eur. Je to pre mestskú časť obrovská suma. Na jej zabezpečenie sa použili prostriedky z rezervného fondu vo výške 600 tisíc eur. Zvyšných 600 tisíc eur schválilo miestne zastupiteľstvo financovať formou komerčného úveru (úverové podmienky boli vzhľadom na dobrý rating Karlovej Vsi mimoriadne priaznivé). Výber realizátora stavby sa uskutočnil formou elektronickej aukcie. V jej finále zostali dvaja uchádzači – firmy Metrostav a HBH. Druhá z nich nakoniec aukciu vyhrala.

Rekonštrukčné práce sa uskutočnili za prísneho dozoru investičného oddelenia úradu a ostatných zainteresovaných oddelení, zástupcov poslaneckého zboru, ako aj kontrolóra. Pri realizácií sa najviac problémov vyskytlo v súvislosti s nedostatkami projektu. Tie vyplynuli najmä zo zjavného zanedbania obhliadky skutkového stavu projektantom. Problematickými sa ukázala aj kvalita vyhotovenia zvarových spojov. Preto bola na ich kontrolu prizvaná odborná firma. Zvarové spoje boli podľa pripomienok opravené.

Napustenie bazéna prebehlo bez problémov. Uskutočňuje sa preberanie diela od zhotoviteľa, odstraňovanie závad a dorábanie detailov. Rekonštrukcia je temer hotová. To je jednoduchšia časť projektu. Pred nami stojí oveľa zložitejšia úloha – prevádzkovanie bazéna. Prevádzka musí zabezpečiť jeho efektívne využívanie. Dopoludnia pre výuku, popoludní a cez víkend pre športovcov a širokú verejnosť. Celá investícia je hradená z obecných peňazí, preto aj jej užívateľmi by sme mali byť predovšetkým my, Karlovešťania.

 

Rudolf Rosina a Juraj Kmeťko

nezávislí poslanci