Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Odpočet práce po ďalšom štvorročnom období

Keď sa končí volebné obdobie urobiť odpočet práce je určitá povinnosť. V našom prípade je to však aj radosť. Podarilo sa nám urobiť veľa a veríme, že je to v Karlovej Vsi aj vidieť. Nebolo to ľahké, nebolo to jednoduché, ale vďaka pracovitosti a obetavosti ľudí pracujúcich pre Karlovu Ves to funguje. Robíme aj chyby, a nie všetko ide tak rýchlo, ako by sme chceli. Na niečo nám nestačia financie a na niečo nemáme právomoc. Ale konečné rozhodnutie robíte VY – NAŠI OBČANIA. My Vám skladáme účty a Vy nám dáte vysvedčenie.

Tu sú hlavné výsledky našej práce:

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Vytvorili sme obecný podnik verejno-prospešných služieb. Vlastní zamestnanci a technika sa denne starajú o verejné priestory našej mestskej časti. V lete, v zime, vo dne, v noci, v čase i v nečase. Zimná údržba, kosenie, hrabanie, čistenie, výsadba kvetov a stromov, orez drevín, polievanie, zber odpadkov, vyprázdňovanie košov a údržbárske práce všetkého druhu. Ak by sme nemali vlastný podnik, dnes by sme sa nedoplatili externým dodávateľom. Karlova Ves by nebola tak upravená,  rozkvitnutá a zelená, ako je teraz. To, že to funguje, nie je samozrejmosť.

Plaváreň na Majerníkovej

Zdedili sme chátrajúci bazén v škole na Majerníkovej, ktorý už ohrozoval bezpečnosť plavcov. Drobné a čiastkové opravy už neprichádzali do úvahy. Stáli sme pred rozhodnutím, či definitívne bazén zrušiť a zasypať alebo prijať náročné rozhodnutie, a odvážne sa pustiť do komplexnej rekonštrukcie. Tá znamenala  postaviť plaváreň takmer nanovo a zachrániť tak jedinečné športovisko pre deti aj pre dospelých. Výsledok sa dostavil. Máme jedinečnú, modernú a bezpečnú plaváreň v školskej budove.  O správnosti nášho rozhodnutia svedčí fakt, že je plne vyťažená od skorého rána plavcami všetkých vekových kategórií.

Nová lodenica

Keď naši predchodcovia predali pozemky v Karloveskej zátoke sľúbili vybudovanie novej lodenice. Potom však zostalo dlho ticho. Čakalo sa, čo urobí developer.  Bola obava, že nové bytovky dostanú prednosť pred priestorom pre vodákov.  Nestalo sa to, nešli sme cestou dohôd s developermi, ale sľub  vodákom sme naplnili. Postavili sme novú verejnú lodenicu. Príjemná budova s drevenou konštrukciou vhodne zapadla do prostredia a slúži nielen karloveským vodákom, ale aj širšej verejnosti.

Nové športoviská

V minulosti športoviská zanikali a ustupovali rozmáhajúcej sa výstavbe. V horšom prípade ich nechali úmyselne chátrať. My ideme opačnou cestou. Budujeme nové a opravujeme tie zastaralé. Za posledné štyri roky sa urobila najväčšia obnova a budovanie športovísk v Karlovej Vsi v jej histórii: systematicky sa opravujú telocvične, vzniklo nové hokejbalové ihrisko, nová tartanová bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko – to všetko na Majerníkovej. Nové multifunkčné ihriská sú aj na ZŠ Karloveská 61 a na SŠ Tilgnerova. Kompletná výmena povrchu a nové osvetlenie pribudli na futbalovom ihrisku na Molecovej.

Modernizácia najväčšieho detského ihriska na Adámiho

Nezabúdame na to, že deti sa musia mať kde hrať. Staráme sa o desiatky detských ihrísk. Viaceré prešli postupnou obnovou a výmenou hracích prvkov. Staršie a opotrebované hracie prvky nahrádzame novými, bezpečnými a certifikovanými zostavami. Najrozsiahlejšiu modernizáciu sme však urobili na najväčšom detskom ihrisku v Karlovej Vsi na Adámiho ulici. Toto ihrisko bolo naprojektované a postavené takmer nanovo a je určené pre deti rôzneho veku. Sú na ňom ako na prvom z ihrísk inštalované aj hracie prvky pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Najlepšie dopravné ihrisko v Bratislave

Zanedbanú asfaltovú plochu v areáli školy na Karloveskej 61 sme sa rozhodli premeniť na moderné detské dopravné ihrisko.  Na ploche 1400 m2 vznikol unikátny priestor so značkami a semaformi.  Je určený pre dopravnú výchovu detí z našich materských a základných škôl. Ihrisko je však otvorené aj pre verejnosť a počas celej doby zadarmo. Deti tak majú možnosť hravou formou osvojiť si základy bezpečného správania sa v cestnej premávke, či už ako chodci, cyklisti alebo budúci vodiči. O ihrisko je veľký záujem, čo svedčí o správnosti našej investície.

Komplexné obnovy materskej školy Kolískova a základnej školy Majerníkova

Objekty našich materských a základných škôl už majú svoje roky a vyžadujú si opravy. Investujeme do opráv striech, elektroinštalácií, do sociálnych zariadení, výmeny okien, svietidiel a všetkého potrebného. V dvoch prípadoch sme sa však rozhodli pre hĺbkové a komplexné obnovy dvoch veľkých objektov – MŠ na Kolískovej a ZŠ Alexandra Dubčeka. Získali sme nórske a európske granty a zvyšok nákladných rekonštrukcií financujeme z vlastných zdrojov. Rekonštrukcie sú prioritne zamerané na úsporu energií a ekológiu, ale aj na to, aby sme vytvorili príjemnú a zdravú klímu pre našich žiakov a učiteľov. Výsledok je už viditeľný v materskej škole, ktorá je hotová a projekt na základnej škole je v pokročilej fáze.

Nové chodníky

Chodníky využívajú doslova všetci. Preto im venujeme starostlivosť, aby sa ich stav postupne zlepšoval. Nevieme ich opraviť všetky naraz, lebo je to  finančne veľmi náročné. Každý rok sa snažíme urobiť opravy dlhších a najpoškodenejších úsekov. Významne sme pokročili aj v budovaní bezbariérových prepojení. Nielen opravujeme, ale aj budujeme nové chodníky tam, kde sú potrebné a kde dlho chýbali. Vybudovali sme chodník prepojujúci Dlhé Diely so spodnou časťou Karlovej Vsi od Sumbálovej po Karloveskú ulicu. Nový chodník majú aj na Svrčej ulici a na Perneckej ulici. V oboch prípadoch ide hlavne o bezpečnosť chodcov, keďže absencia chodníkov na týchto uliciach bola miestami až nebezpečná. V realizácii je vybudovanie chodníka na Mokrohájskej. Projektová príprava beží aj pre nový chodník na Šastínskej a Sološníckej ulici.

Veľké opravy karloveských ciest

Každoročne robíme opravy ciest, lokálne opravujeme najmä výtlky, ale najlepším riešením je kompletná výmena celého asfaltového povrchu. Za posledné roky sme urobili veľké opravy ciest na Sološníckej, Pod Rovnicami, Adámiho, Perneckej a Púpavovej ulici.  V meste sme presadili opravy ciest na Starých gruntoch, na Karloveskej a Molecovej ulici. Postupne by sme chceli pokračovať s komplexnými opravami aj na ďalších uliciach, v Líščom údolí a všade tam, kde to bude potrebné.

Starostlivosť o seniorov

V Karlovej Vsi žije pomerne veľká skupina občanov v seniorskom veku. Pre nich sme rozšírili kapacity našej opatrovateľskej služby, ktorá denne pomáha občanom v ich bytoch. Naše opatrovateľky sa obetavo starajú o všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Podporujeme taktiež činnosť v našich denných centrách a seniorkluboch.  Staráme sa o príjemné trávenie voľného času, zabezpečujeme obedy, organizujeme kultúrne podujatia, poznávacie výlety, pripomíname si jubilantov. Najdôležitejším krokom je však rozhodnutie vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb v našej mestskej časti v objekte bývalých jaslí na Borskej ulici. Zmluvy sú podpísané a prípravné práce už bežia naplno. Zároveň v spolupráci s hlavným mestom pripravujeme ďalšiu lokalitu v Karlovej Vsi, kde by mohlo vzniknúť ďalšie prepotrebné zariadenie sociálnych služieb. Malo by ho vybudovať mesto s finančnou podporou z európskeho plánu obnovy.

Dobrá spolupráca s mestom

Medzi mestskou časťou Karlova Ves a mestom Bratislava bola v tomto období dobrá spolupráca, ktorá priniesla výsledky. Najväčšou investíciou mesta v našej mestskej časti bola rekonštrukcia električkovej trate s nadväzujúcimi opravami lávok na Botanickej, Karloveskej a Nad lúčkami, ako aj podchodu na Borskej. Vybudoval sa moderný prestupný terminál MHD na Molecovej. Významným zhodnotením verejného priestoru sa stalo vybudovanie nového parku Suchá Vydrica pozdĺž Karloveskej ulice. Veľké opravy ciest, najmä hlavnej Karloveskej ulice v oboch smeroch sme už spomínali. Z poslaneckých priorít mestských poslancov sme financovali opravu Karloveskej knižnice a okolia hríbikovej fontány pri Dome kultúry. Mesto tiež pripravuje revitalizáciu Jurigovho námestia a lávky pre peších pri OD Centrum.

Schopnosti preverila kríza

Toto volebné obdobie zasiahli aj dve krízy – pandémia a vojna na Ukrajine. V oboch štát preniesol mnoho svojich úloh na samosprávy. Museli sme zabezpečiť množstvo nových povinností – rozvážali sme potraviny a lieky do domácností, zabezpečovali sme rúška a respirátory, zaobstarali sme seniorom vitamíny, museli sme organizovať niekoľko vĺn testovania. Po vypuknutí vojny zabezpečujeme registráciu utečencov, vyplácame štátnu pomoc ubytovateľom a tiež sme museli vytvoriť a zabezpečiť núdzové ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny. To všetko sme museli zvládnuť popri plnení našich vlastných samosprávnych úloh, aby neboli naši občania nijako ukrátení. V oboch krízach sa potvrdilo, že samosprávy majú svoje opodstatnenie, sú funkčné, akcieschopné a hlavne sú omnoho bližšie k občanom a ich potrebám ako štát a jeho zložky.

Čo nás čaká?

Doba, ktorú žijeme, je pomerne neistá. Musíme sa pripraviť na zvládnutie dopadov rastúcej inflácie a energetickej krízy. V samospráve sa to prejaví rastom cien takmer všetkých vstupov – cien pohonných hmôt, elektriny, plynu, tepla, až po rast cien stavebných prác a materiálov. Štát nám navyše siahol aj na naše daňové príjmy. Budeme preto musieť veľmi obozretne hospodáriť a hľadať spôsoby na šetrenie energií, aby sme minimalizovali negatívne dopady na život v Karlovej Vsi. Zároveň vieme, že život sa nemôže zastaviť a chceme priniesť aj nové projekty na zlepšenie našich verejných priestranstiev, ciest, chodníkov, škôl, ihrísk, športovísk.


JUDr. Branislav Záhradník
nezávislý poslanec