Karlova Ves má skrytý dlh takmer 8 miliónov eur

Vážnym problémom Karlovej Vsi je skrytý dlh spočívajúci v zanedbanom majetku. Ide o zlý stav školských budov a areálov, ciest, chodníkov, ihrísk a ostatnej verejnej infraštruktúry. Dlhé roky sa do ich obnovy primerane neinvestovalo a dnes je situácia v niektorých objektoch alarmujúca. V praxi sa častokrát len nesystémovo „hasili“ najvážnejšie problémy, ale do komplexnej obnovy sa z dôvodu nedostatku financií neinvestovalo. Je to chyba a zároveň tikajúca „časovaná bomba“.

Školy, škôlky a školské areály
Karlova Ves je zriaďovateľom 4 základných škôl a 9 materských škôl. Stav jednotlivých objektov je individuálny, najstaršími sú budovy v spodnej časti Karlovej Vsi, novšie objekty sú na Dlhých dieloch. V zásade však ide o 20-40 rokov staré objekty postavené v rámci vtedy dostupných stavebných postupov a materiálov. Viaceré objekty majú problémy so zatekajúcimi strechami, vykurovaním, sú technicky zastarané a používaním opotrebované. V minulosti sa investovalo najmä do výmeny okien a rekonštrukcie sociálnych zariadení. Ročne investuje mestská časť do obnovy škôl v priemere okolo 200 tis. eur, to však nepostačuje na riešenie všetkých známych problémov. Optimálne by bolo potrebné investovať mimo „veľkých“ rekonštrukcií okolo 300 tis. eur ročne. Na kompletnú revitalizáciu sú „zrelé“ aj školské areály, najmä na ZŠ A. Dubčeka. Vhodné by bolo realizovať zateplenie objektov 3 škôlok na Dlhých dieloch a zrealizovať výmenu okien v školskej budove na Majerníkovej 60. Efektívnym riešením by bola aj komplexná regulácia vykurovacích systémov na materských a základných školách, ktorá by následne priniesla úspory v spotrebách tepla.

Školský bazén
Samostatným problémom je havarijný stav bazé¬na na ZŠ A. Dubčeka. Posudky znalcov potvrdili, že jeho ďalšie prevádzkovanie v súčasnom stave je nemožné. Ide v prvom rade o bezpečnosť plávajúcich žiakov. Hlavnými problémami sú zlý stav elektroinštalácií a nefunkčná vzduchotechnika. Čiastkové opravy v tejto situácii už nie sú východiskom. Riešením je komplexná rekonštrukcia. Odhadované náklady na celkovú revitalizáciu a modernizáciu sa pohybujú okolo 350 tis. eur.

Cesty a chodníky
Mestská časť spravuje takmer 40 km ciest a približne rovnakú dĺžku chodníkov. Väčšinou sú v stave, v akom boli vybudované a po svojej technickej životnosti. Realizovali sa len čiastkové opravy v podobe sanácie výtlkov a obnovy asfaltového povrchu. Na mnohých miestach je celková štruktúra asfaltových povrchov narušená do takej miery, že najlepším riešením je úplné odstránenie doterajšieho povrchu a jeho kompletné nahradenie novým. Niekde postačuje odstránenie vrchnej časti telesa komunikácie a jeho nahradenie mikrokobercom. Odhad nákladov na zásadnú úpravu povrchov ciest je 1,2 mil. eur a okolo 500 tis. eur na chodníky a verejné priestranstvá. Vážnym problémom je stav schodov a terás. Väčšina je vo vlastníctve spoločenstiev vlastníkov v bytových domoch a mestská časť nemôže investovať do „cudzieho“ majetku. Ide však o verejne prístupné plochy, ktoré občania využívajú a ktorých chátrajúci stav nemôže zostať bez našej pozornosti. Riešením by bolo možné vytvorenie fondu na opravu schodov a pochôdznych terás, ktorý by poskytoval granty spoločenstvám vlastníkov a slúžil by na spolufinancovanie rekonštrukcií.

Zanedbaná zeleň
Pozitívnym faktom je, že Karlova Ves patrí medzi „zelené“ mestské časti Bratislavy s početným porastom stromov a ostatných drevín. Aj zeleň však potrebuje odbornú starostlivosť a pravidelnú údržbu. Ani v tejto oblasti sa nepostupovalo systematicky, výsledkom je súčasný stav. V zásade sa riešili najmä havarijné stavy orezom konkrétnych drevín a bežná údržba. Odhad nákladov na komplexné riešenie stavu zelene v najbližších 4 rokoch predstavuje 600 tis. eur.

Dom kultúry a Karloveský športový klub
Dom kultúry (známy aj ako Kamel klub) bol stavaný v rokoch 1957 – 1962 za účinnej brigádnickej pomoci Karlovešťanov a je už „zrelým“ päťdesiatnikom. Zaslúžil by si veľkú rekonštrukciu, ktorej náklady odhadujeme na 1,2 – 1,5 mil. eur. Zastaraný je rovnako objekt Karloveského športového klubu na Janotovej ulici. Revitalizácia objektu a priľahlého vonkajšieho areálu by si vyžadovala minimálne 300 tis. eur.

Sekundárne rozvody tepla
Rozvody tepla nie sú priamo „na očiach“, ale otázka ich stavu je zásadná, nakoľko prípadné havárie ohrozujú dodávky tepla a teplej vody veľkým skupinám obyvateľov v jednotlivých lokalitách. V posledných rokoch boli vykonané opravy sekundárnych rozvodov a v súčasnosti by mali byť v pomerne dobrej kondícii. Mestská časť každoročne získava okolo 150 tis. eur z prenájmu týchto rozvodov od Bratislavskej teplárenskej. Tieto prostriedky by sa nemali „prejedať“, ale mali by sa alokovať v špeciálnom fonde ako rezerva na opravy, ktoré bude potrebné vykonať v budúcnosti. Ako optimálna rezerva sa javí čiast-ka okolo 800 tis. eur, ktorú je potrebné mať pripravenú pre budúce rekonštrukcie rozvodov tepla. Dnes v tomto fonde uvedená čiastka nie je, ale postupne sa tvorí prevodmi z prebytkov hospodárenia v jednotlivých rokoch.

Aké je riešenie?
Pri súčasnom nastavení financovania mestskej časti pracuje Karlova Ves s rozpočtom niečo nad 9 mil. eur ročne. V rámci tejto sumy najväčšia čiastka ide na zabezpečenie školstva, viac ako 5,5 mil. eur. Na všetky ostatné činnosť tak zostáva menej ako 3,5 mil. eur. Ak nemá byť ohrozená bežná prevádzková funkčnosť mestskej časti, nemá sa predávať majetok a nemajú sa „prejedať“ rezervy, tak je možné ročne vygenerovať prebytok okolo 100 tis. eur. Na zabezpečenie financovania skrytého dlhu by sme tým pádom potrebovali cca 77 rokov. Riešením je zmena financovania samosprávy, zvýšenie daňových príjmov, hľadanie externých zdrojov financovania, hľadanie úspor a zefektívnenie fungovania samosprávy alebo prípadne aj hľadanie strategických partnerstiev pre realizáciu určitých investícií.
Súčasné vedenie mestskej časti má záujem hľadať dlhodobé riešenia. Neexistuje „čarovný prútik“ a nefungujú ani populistické slogany. Je potreb¬né si povedať pravdu o súčasnom stave, aj keď je bolestivá a úprimne sa snažiť naštartovať nový spôsob správy a zveľaďovania majetku mestskej časti v prospech všetkých obyvateľov.

Skrytý dlh v číslach:

Revitalizácia školských areálov 400 000 €
Zateplenie 3 materských škôl 450 000 €
Komplexná regulácia systémov vykurovania škôl 500 000 €
Revitalizácia a modernizácia bazéna na ZŠ A. Dubčeka 350 000 €
Výmena okien na školskej budove Majerníkova 60 200 000 €
Oprava „spojovacieho traktu“ ZŠ A. Dubčeka 170 000 €
Rekonštrukcia telocvične na SŠ Tilgnerova 80 000 €
Obnova ciest v správe mestskej časti 1 200 000 €
Obnova chodníkov, verejných plôch a priestranstiev 500 000 €
Grantový program na opravu schodov a terás 600 000 €
Orezy a starostlivosť o zeleň 600 000 €
Opravy a rekonštrukcie sekundárnych rozvodov tepla 800 000 €
Rekonštrukcia domu kultúry 1 500 000 €
Oprava a revitalizácia KŠK 300 000 €
SPOLU ODHAD: 7 650 000 €

*ide o kvalifikovaný odhad, pričom zoznam investícii nemusí byť úplný

JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky
nezávislý poslanec