Volám sa Marcel Zajac

Tento článok som pôvodne zamýšľal nazvať: Chcel by som sa volať Lukáš Majer.

Mal byť reakciou na podnety z posledného zasadnutia nášho zastupiteľstva, kde v plnení uznesení ako aj v správe kontrolórky začalo toto meno vyskakovať na poslancov ako čertík na strune. Lukáš Majer momentálne vlastní záhradu, dom, a možno budúci penzión. Lukáš Majer prevzal podnikanie po manželovi našej pani starostky Petrovi Hanulíkovi v oblasti poskytovania rýchleho občerstvenia. Je spájaný nejasnosťami okolo existencie čiernej stavby pri jednom zo stánkov na Molecovej ulici. Rýchle v čase späť putujúce legalizovanie tejto čiernej stavby manželkou Petra Hanulíka, pani starostkou našej mestskej časti, vyvoláva tiež pocit obdivu k tomuto menu. Lukáš Majer však vyskočil aj z kauzy okolo prenajatia a následného odpredaja obecného bytu.

Chcel som v článku trochu ironizovať, niektoré skutočnosti zdôrazniť, ale v zásade upozorniť na to, že byť zadobre s pani starostkou, môže byť veľmi zaujímavé. Môže to dokonca prinášať osobný prospech. Keďže meno Lukáš Majer sa opakovalo tak často, že to už nemôže byť náhoda, chcel som položiť rečnícku otázku, či samotné meno nemá nejaký hlbší význam, či j magická sila tohto mena nenúti konať starostku v prospech jeho vlastníka.
Začal som sa pripravovať na písanie a opäť som si pozorne prečítal materiál od pani kontrolórky.Uvedomil som si, že skutočnosť je tak brutálna, že nepotrebuje upozorňovanie ani iróniu. Je brutálna svojou podstatou. Je brutálna faktami. Je brutálna bezmocnosťou väčšiny platiacich divákov. Je brutálna tým, čo za odmenu dostal hlavný aktér od našej obce. Je brutálna pre samotného Lukáša Majera. Neverím, že môže pokojný s tým, čo má za sebou. Meno Lukáš Majer má možno magickú silu, ale priznám sa, nechcel by som sa k nej priblížiť ani len zo žartu.

Som veľmi rád, že sa nevolám Lukáš Majer.

Čo sme sa dozvedeli zo správy kontrolórky

  • Nájomníkom obecného bytu Petrom Tóthom bola spôsobená dlžoba voči mestskej časti – neplatil nájomné.
  • Táto pohľadávka bola síce formálne voči dlžníkovi uplatnená, vzhľadom na jeho status bola nevymožiteľná.
  • Okresný súd v roku 2008 rozhodol, že manželia Tóthovci sú povinní vypratať a odovzdať byt bez nároku na bytovú náhradu.

V januári 2009 Lukáš Majer podal žiadosť o pridelenie bytu. Mestská časť vyhovela jeho žiadosti a uzavrela s ním nájomnú zmluvu na dobu určitú. Išlo o byt po nájomníkovi Petrovi Tóthovi, teda o byt, na ktorý bola viazaná dlžoba. Pridelenie bytu nebolo prerokované Miestnym zastupiteľstvom. Mestská časť neuplatnila v tomto prípade ani žiadnu formu prekrytia pohľadávky – napríklad dražbu alebo predaj bytu súťažou, čím nedodržala zákon.

Lukáš Majer ešte v tom istom roku požiadal o zmenu nájomnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú. Bolo mu vyhovené. Zmena doby trvania zmluvy bola preňho dôležitá, nakoľko podmienky odpredaja bytov, ktoré sú regulované v zákone určujú, že byt môže byť prevedený do vlastníctva, len ak je nájom uzavretý na dobu neurčitú. Tak mohol byť zrealizovaný prevod bytu do vlastníctva Lukáša Majera. Súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva je vyhlásenie, že predávajúci predáva majetok nezaťažený dlhom či ťarchou, ktoré by mohli kupujúceho obmedzovať v užívaní jeho nadobúdaných vlastníckych práv.

  • Cena bytu bola vypočítaná odborným referátom miestneho úradu a predstavovala sumu 1 407,33 euro.
  • Z kontrolných zistení vyplynulo, že pri prenájme bytu došlo k porušeniu viacerých zákonných ustanovení.
  • V následnom procese predaja bytu nebol zistený rozpor s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Príbeh bytu sa mal uzavrieť v decembri roku 2013 a upadnúť do zabudnutia. Miestny úrad pripravil uznesenie na odpis pohľadávky voči Petrovi Tóthovi. Ten i s manželkou zomrel pár mesiacov po deložovaní.
Som rád, že sa volám Marcel Zajac a môžem pokojne spávať.Marcel Zajac
poslanec Karlovej Vsi bez politickej príslušnosti