Kto mal moc, keď ju nemal zákon?

Top témou najbližších mesiacov a našich stretnutí s obyvateľmi Karlovej Vsi má byť parkovanie.
Napriek tomu sa dnes vyjadrím k inému fenoménu. S parkovaním priamo súvisí.

karlovka copy

Moji najbližší spolupracovníci sa opakovane stretávajú s otázkou, akú výstavbu Čahojová už pretláča. Je jasné, že na tieto veci treba včas a pravdivo odpovedať. Áno, záujem o výstavbu je veľký. Na miestny úrad prichádza množstvo žiadostí o podanie územnoplánovacej informácie na pozemky. Nie je predpoklad, že by sa dotazujúci o ne zaujímali z iného dôvodu ako predaj, kúpa alebo záujem stavať. Od začiatku funkčného obdobia ma o stretnutie požiadalo viacero investorov s rôznymi viac či menej rozpracovanými veľkými projektami, ktoré by chceli v Karlovej Vsi realizovať. Vlastnia stavebné parcely a chcú stavať. Potrebujú zhodnotiť svoje investície do pozemkov a samozrejme na tom plánujú zarobiť. Z logiky veci vyplýva, že čím viac stavebnej hmoty sa im na pozemok podarí vtesnať, tým viac metrov štvorcových budú neskôr predávať. Preto sa pravidelne stáva, že sa vo svojich projektoch snažia prekročiť platné regulácie alebo ich aspoň naplniť na maximálnu možnú mieru.

Ja však dôverne poznám problémy najmä obyvateľov Dlhých Dielov. Denne si pripomínam, aké veľké očakávania do mňa vložili voliči. Preto využijem všetky možnosti svojho úradu, ktoré mi zákon umožňuje, aby som Karlovu Ves pred nevhodnou výstavbou ochránila.

Pripomínam, že nielen Karlova Ves ale takmer celá Bratislava trpí zanedbaním plánovania rozvoja mesta najmä v oblasti občianskej vybavenosti, dopravy, parkovania a zelene. Bratislava nemá dlhodobú víziu ani územný plán, ktorý by aktuálne zohľadňoval naše potreby. V dohľadnom čase sa ho ani nedočkáme. Jediná možnosť ako môžeme účinne ovplyvniť budúcu podobu našich najproblematickejších lokalít sú územné plány zón. Tie sú však len podrobnejším rozpracovaním veľkého územného plánu. Procesy s tým spojené nie sú lacné, ale čo je podstatné, sú časovo veľmi náročné.

Zatiaľ sa nám podarilo schváliť len jeden územný plán zóny na Majerníkovej ulici. Chystal sa tam veľký projekt a veľa nechýbalo. Niektoré plány zón sú rozpracované v rôznych fázach. Plánujeme ďalšie. Drvivá väčšina nášho územia má však pomerne voľné možnosti výstavby a my máme len obmedzené možnosti uplatňovať svoju predstavu, ako má naša dosiaľ zaujímavá Karlova Ves vyzerať. Súčasne s tým sa musíme boriť s viacerými rozhodnutiami, ktoré padli v minulosti a podľa nás neboli správne.

Karlovešťania majú v živej pamäti starostku, ktorá sa hrdila stavebnými uzáverami a svojim principiálnym postojom – Stop zahusťovaniu. Správne vycítila nespokojnosť obyvateľov. Netušili však, že v stavebnej uzávere sa za ich chrbtom dali robiť a dnes už viem, že aj robili výnimky i na veľké stavby. Nepomohli protesty poslancov ani petície občanov. Mám istým spôsobom veľké šťastie, že zdieľam podobné názory ako väčšina poslancov a asi aj väčšina z vás. Zákon a pravidlá musia platiť rovnako pre každého a za každých okolností.

Postup, ktorý som zvolila, je preto rovnaký. Najprv odporúčam všetkým záujemcom o výstavbu predložiť svoj projekt komisii výstavby a územného plánovania. V nej sú v poslanci aj zástupcovia verejnosti. Potom žiadam predstavenie projektu verejnosti a diskusiu s dotknutými obyvateľmi. Investor má priestor presvedčiť o kvalitách projektu a jeho prínosoch pre zvýšenie kvality života v danej oblasti.Až potom odporúčam investorom predložiť žiadosť na magistrát o záväzné stanovisko k investičnej výstavbe. Pán primátor nám sľúbil a svoj sľub zatiaľ neporušil, že súhlasné stanovisko vydá, len ak bude odporúčanie mestskej časti v podobnom duchu. Nazval to systémom dvoch pečiatok.Spustiť povoľovacie konanie v súlade so stavebným poriadkom by sa malo až potom.

Ak vám niekto sľuboval, že stavať sa nebude, vedome klamal. Ak umožňoval svojim konaním porušovanie zákona, už ste ho potrestali. Isté je, že Karlova Ves bude musieť ešte dlho a strastiplne znášať dôsledky takého konania. Najväčšou hrozbou pre nás sú z toho vyplývajúce a prebiehajúce súdne spory, ktoré môžu mať zdrvujúce následky.

Sľúbili sme vám otvorenosť. Táto krátka správa k nej patrí. Sľúbili sme vám diskusiu. Budete ju mať. Vytvoríme vám príležitosti sa s nami stretávať a o problémoch hovoriť. Ste pre nás zdrojom inšpirácie, povzbudením a partnerom pri hľadaní správnej cesty.

Dana Čahojová

P.S. Na záver odpoveď pre anonyma. Nie. Úrad neeviduje žiadosť o začatie územného alebo stavebného konania na Dlhých Dieloch pod Hlaváčikovou ulicou.

© 2009 - 2015