Škola A.Dubčeka zostane zadĺžená – rozhodla I. Hanulíková

Karloveská starostka nepodpísala oddĺženie školy. Miestne zastupiteľstvo Karlovej Vsi na svojom riadnom zasadaní dňa 17.6.2014 schválilo uznesenie, v ktorom navrhlo kompletné oddĺženie ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici. Dlh vo výške 156 559,26 eur tvorili neuhradené záväzky školy voči Bratislavskej teplárenskej akciovej spoločnosti.

Na pokračovaní tej istej prerušenej schôdze zastupiteľstva dňa 24.6.2014 starostka poslancom oznámila, že využije svoje právo a uznesenie o oddĺžení ZŠ A. Dubčeka nepodpíše. Opätovne predložila návrh na iné uznesenie, v ktorom navrhla vyrovnanie dlhov školy jednorázovým príspevkom z rezervného fondu. Požiadavky formulované poslancami, ktoré ich mali uistiť, že škola už nebude v budúcnosti tvoriť ďalšie dlhy, sa v návrhu nenachádzali. Starostka taktiež nepredložila hodnoverný doklad o tom, že Bratislavská teplárenská a.s. je ochotná škole odpustiť penále.
Uznesenie poslancov, ktoré starostka nepodpísala, požadoval od Miestneho úradu riešenie problémov financovania všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Karlova Ves. Poslanci budú zvažovať prelomenie nepodpísania uznesenia starostkou opätovným hlasovaním o svojom návrhu 3/5 väčšinou poslancov, keďže zatiaľ za návrh hlasovali prevažne predovšetkým nezávislí a nezaradení poslanci.

Marcel-Zajac

Kontakt:
Mgr. Marcel David Zajac
za poslanecký klub Naša Bratislava
tel.: 0918 639 471
e-mail: zajac@changenet.sk

 

 

zahradnik2x1

 

JUDr. Branislav Záhradník
za poslanecký klub Karlovešťan
tel.: 0903 428 155
e-mail: bzahradnik@gmail.com