List karloveských poslancov primátorovi Bratislavy

Poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom ustanovujúcom zasadnutí vyjadrili záujem nepovoľovať ďalšiu výstavbu v Karlovej Vsi skôr, ako mestská časť dokončí v minulosti začaté aktivity k regulácii jednotlivých území (územné plány zón). Listom vyzvali novozvoleného primátora Iva Nesrovnala k súčinnosti s orgánmi našej mestskej časti.

Vážený pán primátor,

s veľkým záujmom sledujeme Vaše postoje k nášmu mestu ako celku, ale aj ku každej jeho mestskej časti. Stotožňujeme sa s hlavnou definíciou Vášho chápania mesta, ktoré by v prvom rade malo byť funkčným, dôstojným, zdravým a príjemným miestom pre život jeho obyvateľov. V Bratislave bude určite treba napraviť mnohé dôsledky zlých rozhodnutí z minulosti. Nepochybujeme, že sa k tomu postavíte s razanciou a zmyslom pre právo a spravodlivosť a hlavne so zdravým rozumom. Rovnako dôležité bude od samého začiatku vyvarovať sa prijímaniu vlastných nesprávnych rozhodnutí. Obraciame sa na Vás ako právoplatne zvolení zástupcovia obyvateľov Karlovej Vsi, v ich záujme i v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy. Žiadame Vás, aby ste nevydávali, bez súčinnosti s orgánmi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, stanoviská hlavného mesta SR Bratislava k investičným zámerom plánovaným na území Karlovej Vsi, osobitne na Dlhých dieloch, v Karloveskej zátoke a na Starých gruntoch, najmenej dovtedy, kým naše zastupiteľstvo neschváli rozpracované územné plány zón a nevytvorí tak spodrobňujúci regulačný rámec platného územného plánu.

Dôvodom tejto žiadosti je v prvom rade stav kvality bývania a života v našej mestskej časti. Verte nám a našim spoluobčanom, že každá ďalšia stavba na Dlhých dieloch, v Karloveskej zátoke a na Starých gruntoch znamená zníženie kvality života nielen súčasných, ale aj budúcich obyvateľov. Hustota osídlenia, likvidácia zelených, voľnému času slúžiacich zón, znižovanie kvality občianskej vybavenosti, znižovanie kvality dopravnej obslužnosti, to všetko prinesie každá nová stavba zohľadňujúca iba ekonomické zhodnotenie vlastníctva.

Druhým dôvodom našej žiadosti je skutočnosť, že územné plány zón, ktorým sa od roku 2010 naša mestská časť venuje a ktoré boli dôvodom na vyhlásenie dnes platných stavebných uzáver, nie sú z rôznych príčin ukončené. Je preto veľmi reálne, že stavebné uzávery skončia skôr než budú územné plány zón schválené. V prílohe posielame zoznam územných plánov zón s popisom ich stavu. Tiež prikladáme odhad pripravený zamestnancom miestneho úradu, ktorý túto činnosť zabezpečuje, dokedy v ideálnom prípade budú územné plány jednotlivých zón pripravené na schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Vážený pán primátor, ak nastane situácia, ktorú s nevôľou očakávame, že vybrané časti územia mestskej časti, hlavne v obytnom súbore Dlhé diely, po skončení stavebných uzáver nebudú zregulované tak, aby ich ďalší rozvoj nemohol mať život zničujúci charakter, budete Vy a Vami riadený Magistrát hlavného mesta SR Bratislava tým dôležitým partnerom, ktorý bude môcť pomáhať ochrániť kvalitu života Karlovešťanov.

S úctou
poslanci Miestneho zastupiteľstva a starostka
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves


V Bratislave 15.12.2014

_DSC2486 copy